Interpretacje do przepisu
art. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


41/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.927.2016.1.DM
     ∟1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., z podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Spółek Zależnych powinny być wyłączone odsetki płacone przez Spółki Zależne w okolicznościach wskazanych w stanach faktycznych, tj. stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez Spółkę? 2. Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., z podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Spółek Zależnych powinny być wyłączone odsetki płacone przez Spółki Zależne w okolicznościach wskazanych w stanach faktycznych tj. stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez Spółkę?

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.928.2016.1.DM
     ∟1) Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Spółkę usług na rzecz danej Spółki Zależnej w przedstawionych w niniejszym wniosku stanach faktycznych jest realne przysporzenie Wnioskodawcy, tj. różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Spółkę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług a wartością odsetek otrzymywanych od danej Spółki Zależnej?2) Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Spółkę usług na rzecz danej Spółki Zależnej w przedstawionych w niniejszym wniosku stanach faktycznych jest realne przysporzenie Wnioskodawcy, tj. różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Spółkę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług a wartością odsetek otrzymywanych od danej Spółki Zależnej?

2016.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-299/16-5/HW
     ∟Stawki podatku dla corocznych opłat za ustanowienie służebności gruntowej, w przypadku, gdy umowy zostały zawarte przed dniem 1 maja 2004 r., między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2010 r. oraz ustalenia podstawy opodatkowania dla tej czynności.

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-186/16/DM
     ∟1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., z podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Spółek Zależnych powinny być wyłączone odsetki płacone przez Spółki Zależne w okolicznościach wskazanych w stanach faktycznych, tj. stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez Spółkę? 2. Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., z podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Spółek Zależnych powinny być wyłączone odsetki płacone przez Spółki Zależne w okolicznościach wskazanych w stanach faktycznych, tj. stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez Spółkę?

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-185/16/DM
     ∟1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz danej Spółki Zależnej w przedstawionych w niniejszym wniosku stanach faktycznych jest realne przysporzenie Wnioskodawcy, tj. różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Wnioskodawcę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług a wartością odsetek otrzymywanych od danej Spółki Zależnej? 2. Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz danej Spółki Zależnej w przedstawionych w niniejszym wniosku stanach faktycznych jest realne przysporzenie Wnioskodawcy, tj. różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Wnioskodawcę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług a wartością odsetek otrzymywanych od danej Spółki Zależnej?

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-908/15/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką w wysokości 8% oraz ustalenia podstawy opodatkowania

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-354/15-6/MK
     ∟Czy wykonywana przez Gminę na podstawie Umowy w sprawie POŚ kompleksowa usługa oczyszczania ścieków obejmująca świadczenia opisane w stanie faktycznym stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT? Czy stawką VAT właściwą dla świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jest stawka 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT? Czy podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jest kwota wynagrodzenia ustalona w Umowie w sprawie POŚ pomniejszona o kwotę należnego VAT?

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-621/15/JJ
     ∟-opodatkowanie podatkiem VAT kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, -stawka podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, - podstawa opodatkowania dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, - prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z realizacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-62/15-2/KT
     ∟opodatkowanie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawka podatku dla świadczonej usługi, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków po zawarciu umów cywilnoprawnych z mieszkańcami na świadczenie kompleksowych usług oczyszczania ścieków oraz prawo do korekty deklaracji podatkowej w związku z odliczeniem podatku

2015.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1265/14/AJ
     ∟Możliwość dokonania korekty sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku zwrotu towaru.

2014.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1098/14-2/MPe
     ∟VAT - w zakresie opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków.

2014.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-565/14-3/KBr
     ∟uznanie świadczenia Wnioskodawcy obejmującego wydanie produktu żywnościowego wraz z wykonaniem Czynności dodatkowych na rzecz klienta za świadczenie usług restauracyjnych, zastosowanie właściwej stawki podatkowej oraz określenie właściwej podstawy opodatkowania.

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-621/14/KM
     ∟1. Czy prawidłowo zastosowano stawkę VAT 23% do wpłaty dokonanych przez przyszłych lokatorów, na poczet wykonywanych prac remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na lokale mieszkalne? 2. Czy prawidłowo nie odliczono VAT od zakupów materiałów i usług do inwestycji?

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-588/14-2/MPe
     ∟w zakresie stawki podatku dla pobieranej opłaty administracyjnej

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-496/14/MN
     ∟rozliczenia podatku należnego dotyczącego ponoszonych kosztów za media, brak obowiązku włączenia kosztów za media do podstawy opodatkowania świadczonych usługi najmu/dzierżawy, refakturowania kosztów za media na najemców/dzierżawców według stawek właściwych dla poszczególnych świadczeń, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem mediów, którymi Gmina obciąża użytkowników lokali.

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-389/14/AJ
     ∟1. Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług otrzymaną część dotacji podmiotowej w związku ze zmianą ceny (z 1,50 na 0 zł) w kwocie określonej w piśmie Burmistrza jako dotacja na zadanie „…” i jaką stawką podatku VAT? 8% – bo taka stawka obowiązywałaby przy sprzedaży czasopisma czy też stawką podstawową? 2. Czy w związku z faktem rozdawania czasopisma za darmo i pobieraniem nadal opłat za zamieszczane ogłoszenia opodatkowane stawką podatkową Biblioteka może nadal odliczać podatek naliczony od poniesionych kosztów związanych bezpośrednio z wydawaniem czasopisma? 3. Czy wydawanie nieodpłatnie czasopism podlega podatkowi od towarów i usług jako nieodpłatna dostawa towarów / nieodpłatne świadczenie usług?

2014.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-378/14/MN
     ∟1. Czy powinna Pani refakturować opłaty za wodę i ścieki w stawce 8% z związku z tym, że otrzymuje Pani faktury za wodę i ścieki w stawce 8%? 2. Czy fakturę za media powinna Pani ujmować w rejestrze VAT zakupy, a „refakturę” za media wystawioną przez Panią w rejestrze sprzedaży VAT? 3. Czy z faktur zakupowych (materiały, usługi) związanych z budową budynku, który jest poza działalnością, którą Pani prowadzi i nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych, mogła Pani odliczyć podatek VAT.

2014.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-331/14-2/KBr
     ∟opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanych premii pieniężnych

2014.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-310/14/MS
     ∟Zasady opodatkowania czynszu najmu oraz opłat za „media”.

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-181/14/DM
     ∟Czy otrzymana przez Wnioskodawcę rekompensata, w rozumieniu pokrycia poniesionych kosztów (pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto) w związku z realizacją zadań w zakresie zarządzania obiektami sportowymi, będzie stanowiła wynagrodzenie za świadczoną usługę, stanowiąc obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-73/14/AW
     ∟Opodatkowanie zwrotu kosztów i opłat ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczonymi usługami prawniczymi: 1. w zakresie wydatków dotyczących nabywania w swoim imieniu i na swoją rzecz opłat za znaczki pocztowe, parkowanie, przejazd autostradą, bilety kolejowe, bilety lotnicze, przejazd taksówką, przejazd samochodem, opłaty za nocleg – nieprawidłowe; 2. w zakresie wydatków dotyczących nabywania w imieniu klientów i na ich rzecz opłat skarbowych i sądowych (należności publicznoprawnych) – prawidłowe.

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-110/14/DM
     ∟Określenia podstawy opodatkowania z tytułu usługi najmu lokalu użytkowego.

2014.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-22b/14/BK
     ∟Zasady opodatkowania dodatkowych opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych przy najmie lokalu użytkowego.

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-27/14-2/MM
     ∟uznania czynności oczyszczania ścieków za kompleksową usługę podlegającą opodatkowaniu, zastosowania właściwej stawki podatku dla usługi oczyszczania ścieków oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1/14-4/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd Gminy.

2014.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1302/13-2/IGo
     ∟Konsekwencje podatkowe dostawy produktu do spożycia na miejscu (w lokalu) wraz z wykonaniem czynności dodatkowych.

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1324/13-2/MM
     ∟uznania czynności oczyszczania ścieków za kompleksową usługę podlegającą opodatkowaniu, zastosowania właściwej stawki podatku dla usługi oczyszczania ścieków oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1218/13-2/ISZ
     ∟w zakresie opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawki podatku oraz określenia podstawy opodatkowania dla ww. usługi

2014.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1269/13-2/JW
     ∟stawki podatku do wysyłki książki

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj