Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3041/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.186.2019.3.MM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie jednej umowy sprzedaży jeżeli przeniesienie własności będzie podzielone na dwa etapy.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.175.2019.4.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji sprzedaży Nieruchomości.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.328.2019.1.ASZ
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę kryptowalut za pieniądz tradycyjny za pośrednictwem giełdy kryptowalut podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.299.2019.4.PM
     ∟Czy planowana Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.172.2019.4.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Nieruchomości.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.171.2019.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Nieruchomości.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.170.2019.4.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji sprzedaży Nieruchomości.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.169.2019.4.MZ
     ∟Czy Zainteresowany niebędący stroną postępowania – jako kupujący – zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży Nieruchomości?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-97/16-2/MD
     ∟Zbycie przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych (nie jako sprzedaż całości). Przeniesienie wartości dodatniej firmy „goodwill” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ wartość ta nie stanowi prawa majątkowego

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.173.2019.4.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.284.2019.4.JKU
     ∟Skoro sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości, tj. odrębnej własności znajdujących się na tym gruncie budynków, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w tej części opisana we wniosku sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.164.2019.3.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji sprzedaży Nieruchomości.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.180.2019.2.MM
     ∟Czy nabycie przez Uczelnię na podstawie umowy sprzedaży na rzecz Uczelni nieruchomości w celu rozbudowy infrastruktury Uczelni dla potrzeb jej działalności statutowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.277.2019.4.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegała opodatkowani podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.282.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja sprzedaży „Nieruchomości” będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.174.2019.4.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Nieruchomości

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.260.2019.4.PM
     ∟Czy nabycie przez Kupującego Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.168.2019.3.MZ
     ∟Czy od zakupionych w 2016 i 2017 r. działek rolnych przysługuje Wnioskodawcy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.254.2019.6.PM
     ∟Czy transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.163.2019.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zamiany udział w nieruchomości.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.133.2019.3.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zakupu samochodu przez osobę niepełnosprawną.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.161.2019.1.MZ
     ∟Czy dokonywana w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa sprzedaż praw z umów rachunków bankowych wraz ze znajdującymi się tam środkami pieniężnymi stanowi zbycie prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegające opodatkowaniu stawką 1%? Czy w zakresie sprzedaży wchodzących w skład przedsiębiorstwa towarów o jednostkowej wartości rynkowej poniżej 1000 zł zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.232.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona, bo w sytuacji zaistnienia prawa do zwolnienia strony złożą oświadczenie o rezygnacji z tego zwolnienia), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.268.2019.2.LB
     ∟skoro sprzedaż Nieruchomości tj. Budynku i Budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego Gruntu w ramach omawianej we wniosku Transakcji będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona z uwagi na rezygnację przez Strony Transakcji ze zwolnienia w zakresie, w jakim zwolnienie z podatku od towarów i usług będzie im przysługiwało), to do opisanej we wniosku sprzedaży Nieruchomości znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.274.2019.4.ASZ
     ∟Czy planowana Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.158.2019.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji nabycia Nieruchomości.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.157.2019.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji nabycia Nieruchomości.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.240.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona, bo w sytuacji zaistnienia prawa do zwolnienia strony złożą oświadczenie o rezygnacji z tego zwolnienia), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.263.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności z Grupy II, o której mowa we wniosku nie będzie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (co wynika jednoznacznie z ww. interpretacji), to czynność sprzedaży wierzytelności nie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.262.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności z Grupy I, o której mowa we wniosku nie będzie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (co wynika jednoznacznie z ww. interpretacji), to czynność sprzedaży wierzytelności nie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj