Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1471/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.195.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku planowanego podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.303.2019.2.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.307.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4514-157/15/19-3/S/MZ
     ∟Potwierdzono stanowisko Wnioskodawcy, że zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego i wniesieniem aportu w postaci akcji w spółce akcyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.167.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.279.2019.2.ASZ
     ∟Czy w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzeń przyszłych planowanego wniesienia do Wnioskodawcy jako wkład niepieniężny zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział, zastosowanie znajdzie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku przedmiotowego zdarzenia przyszłego, zmiana umowy Wnioskodawcy związana z aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych i dla Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki w tym podatku (zapłaty podatku, złożenia deklaracji, inne)?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.154.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.257.2019.1.BB
     ∟Planowane połączenie spółek, skutkujące zmianą umowy spółki, w świetle literalnego brzmienia ww. przepisów ustawy nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.215.2019.1.BD
     ∟Czy Spółka Przejmująca, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu w wyniku Podziału nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-306/15-2/BB
     ∟przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.123.2019.3.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez przejęcie.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.199.2019.3.DK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Maklerskiej w wyniku podziału innej spółki? (podział przez przejęcie)

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.115.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie z podwyższeniem kapitału zakładowego.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.104.2019.1.HS
     ∟Obowiązek podatkowy w związku z pożyczką udzieloną na rzecz spółki przez komandytariusza.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.155.2019.2.DK
     ∟Czy planowane dokonanie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Działu na kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Nowej Spółki?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.43.2019.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych przeniesienia siedziby statutowej i rezydencji podatkowej Wnioskodawcy.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.41.2019.3.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do nowoutworzonej spółki kapitałowej.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-285/15-2/ASz
     ∟Czy przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.463.2018.2.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału zajmującej się świadczeniem usług finansowania hurtowego do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.464.2018.4.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.37.2019.1.BB
     ∟połączenie poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej przez Wnioskodawczynię, nawet jeśli skutkować będzie podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawczyni, nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.16.2019.1.WM
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczać jako koszt uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego jakim jest nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowo - usługowym, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym?

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.278.2018.2.MM
     ∟Czy Spółka Nabywająca, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu w wyniku Wydzielenia nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.294.2018.4.MZA
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do nowo powstałej spółki komandytowej.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.452.2018.1.BB
     ∟Czy zmiana umowy Spółki w postaci podwyższenia kapitału zakładowego w drodze opisanego w stanie faktycznym potrącenia wzajemnych należności była zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 9 pkt 11 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.157.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe występowania w spółce jawnej zysków z lat ubiegłych na moment jej przekształcenia w spółkę komandytową.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.300.2018.2.AD
     ∟Na Spółce, której kapitał zostanie podwyższony poprzez wniesienie aportu niepieniężnego nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/4514-17/15-2/MD
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.125.2018.4.BFP
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj