Interpretacje do przepisu
art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1112/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-625/15-1/DP
     ∟1. Czy otrzymany przez Spółkę Zwrot będzie stanowić dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych? 2. Czy Zwrot będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2019.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych planowanych połączeń dla spółki przejmującej oraz akcjonariusza.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2019.2.MK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą prokurentowi wynagrodzenia przyznanego uchwałą zarządu

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.356.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy przekazanie przez Wnioskodawcę zysku za rok 2018 w roku 2019 na fundusz rezerwowy upoważnia Wnioskodawcę do uznania go za koszt podatkowy wyliczony zgodnie z art. 15cb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2019 i w latach 2020 i 2021.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-181/16-1/MM
     ∟1. Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw udziałowych przysługujących Wnioskodawcy w spółce osobowej jest równy ustalonej w umowie z nabywcą cenie? 2. Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia praw udziałowych w spółce osobowej, do której Wnioskodawca wniósł tytułem wkładu wierzytelności z tytułu pożyczek, będzie wartość nominalna pożyczek (bez odsetek umownych i opłat), czy też kapitału wraz z odsetkami umownymi i innymi należnymi od pożyczkobiorcy opłatami?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-180/16-1/ANK
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa Spółce osobowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki osobowej odpowiadająca wartości nominalnej Wierzytelności, w odniesieniu do: -wierzytelności z tytułu niedopuszczalnych sald debetowych, -przedawnionych wierzytelności z tytułu niespłaconych kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-429/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.267.2019.1.SP
     ∟czy środki przekazywane przez Inicjatora na rzecz Wnioskodawcy w ramach świadczenia usługi obsługi Wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce oraz czy środki uzyskane od klientów Inicjatora przekazywane na rzecz Wnioskodawcy w ramach usługi obsługi Wierzytelności nie będą stanowiły płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-306/15-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia Spółce Nabywanej udziałów celem ich umorzenia

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.30.2019.2.APA
     ∟Czy w przyszłości po dniu 1 stycznia 2019 r. Spółce będzie przysługiwało prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty odpowiadającej iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty zysku przekazanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na kapitał zapasowy za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019?

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-462/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.41.2019.1.MM
     ∟Czy wypłacając świadczenie dodatkowe na rzecz uczestników Funduszu będących osobami prawnymi, Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-832/14-2/JBB/S/MC
     ∟Wysokość przychodów i kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do transakcji zbycia udziałów w celu umorzenia.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.610.2018.1.MO
     ∟Czy, przez wartość majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP, należy rozumieć wartość tego majątku wynikającą z łącznej wartości rynkowej aktywów wchodzących w skład tego majątku pomniejszonej o łączną wartość zobowiązań i innych obciążeń związanych z tym majątkiem?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.341.2018.1
     ∟w zakresie ustalenia czy ustalając podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należy obniżyć przychód podatkowy Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT o część kosztów objęcia/nabycia Udziałów Spółki, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej Udziałów, czy Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty Wynagrodzenia wypłaconego Wspólnikowi, jeśli kwota Wynagrodzenia będzie równa lub wyższa od kwoty niestanowiącej przychodu, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.289.2018.1.AT
     ∟w zakresie określenia, czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z przeniesieniem części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.260.2018.2.JF
     ∟1. Czy w związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejętą poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejętej, po stronie Spółki Przejmującej powstał przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o CIT? 2. Czy po stronie G. (czyli jedynego udziałowca łączonych spółek) powstał przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o CIT?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.209.2018.1.HK
     ∟Czy zwiększenie kapitału akcyjnego z kapitałów zapasowych spółki akcyjnej, a w ich efekcie wyemitowanie akcji nowej emisji w celu objęcia przez członków zarządu, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy (jedynego akcjonariusza w spółce akcyjnej)?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.251.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego po stronie spółek zawiązanych w wyniku planowanego podziału

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.272.2018.1.AM
     ∟Skutki podziału przez wydzielenie, który zostałby uznany za ekonomicznie nieuzasadniony.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.121.2018.2.LG
     ∟czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.120.2018.2.PB
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.119.2018.2.APA
     ∟czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.100.2018.1.AZE
     ∟obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi za 2017 rok

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.99.2018.1.KK
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi za 2017 rok przez następcę prawnego

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.121.2018.1.KK
     ∟Ustalenie limitu kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 64a

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.83.2018.1.MS
     ∟W związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Działu Infrastruktury w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielonego majątku Spółki Dzielonej ustaloną w wartości rynkowej a wartością emisyjną udziałów Spółki wydawanych wspólnikom Spółki Dzielonej.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.124.2018.1
     ∟Powstanie przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Infrastrukturalnej z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.86.2018.1.IZ
     ∟ustalenie sposobu obliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymania majątku spółki dzielonej przez Wnioskodawcę, będącego spółką przejmującą.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.95.2018.1.PH
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj