Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


177/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6

2008.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-235/08-4/AS
     ∟W przypadku kupna złomu lub odpadów od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

2008.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-67/08/ENB
     ∟Czy dokonywane zakupy samochodów celem ich dalszej odsprzedaży powodują powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT?

2008.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-69/08/AD
     ∟Opodatkowanie umowy kupna-sprzedaży samochodu osobowego.

2008.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-7/08-4/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych: opodatkowanie odpłatnej służebności służebności.

2008.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/436-69/07/MZ
     ∟Czy w przypadkach: podwyższenia wniesionego do Spółki wkładu, którego wartość spowodowała podwyższenie kapitału zakładowego oraz połączenia spółek czego wynikiem jest zwiększenie majątku Spółki co skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego wnioskodawcy jako spółki przejmującej, wnioskodawca słusznie postąpił odstępując od składania zerowych deklaracji PCC-3, skoro obliczony podatek od ww. czynności cywilnoprawnych wynosił zero złotych? Jeśli działanie wnioskodawcy było niesłuszne czy obecnie może naprawić błąd i złożyć te deklaracje?

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-34/08/MR
     ∟Jakie będą konsekwencje podatkowe zniesienia współwłasności akcji oraz ich sprzedaży w zależności od przyjętego scenariusza (zniesienia współwłasności z dopłatami i bez dopłat)?

2007.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/436-28/07/RS
     ∟Czy w sytuacji podpisania umowy cesji wierzytelności w rozliczeniu za wykonanie usług budowlanych wystąpi obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

2007.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/436-30/07/RS
     ∟Czy w związku z zawieraniem umów przelewu wierzytelności na rzecz hurtowni zaopatrującej Aptekę w leki i środki farmaceutyczne spoczywa na Spółce obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wg stawki 1% oraz złożenia deklaracji PCC-3 ?

2007.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-25/07-2/HS
     ∟Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od udzielonej pożyczki przez udziałowca w celu sfinansowania inwestycji należy zaliczyć do kosztów wytworzenia inwestycji, a po jej przyjęciu do użytkowania, w przypadku kolejnych pożyczek od udziałowców, podatek od czynności cywilnoprawnych będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?

2007.09.03 - Małopolski Urząd Skarbowy - PMO/436-16/07/72309/2007
     ∟Czy od podwyższeniu kapitału należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i w jakiej wysokości, jeżeli tak to która ze stron powinna go zapłacić i jaką sporządzić deklarację podatkową? Postanowienie Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r. w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21.06.2007 roku (wpływ do Urzędu 26.06.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 02.08.2007 r. oraz wyjaśnieniem z dnia 21.08.2007 r., ...

2007.08.22 - Urząd Skarbowy w Ostrołęce - 1415/PM/413-2/07/JS
     ∟czy podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych - sprzedaż rzeczy o wartości nie przekraczającej 1.000.00 zł ? P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.. 216 § 1, art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60. z późn.zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2007r. dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postepowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. p o s t a n a w i a uznać stanowiska wnioskodawcy w sprawie zwolnienia od podatku czynności cywilnoprawnych - sprzedaży rzeczy rucho...

2007.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/436-4/07/PSZ
     ∟Czy w przypadku dokonywania zakupu i sprzedaży samochodów używanych od osób fizycznych nie będących podatnikami VAT należy opłacać podatek od czynności cywilnoprawnych?

2007.06.29 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu - Pm/436-5/07
     ∟Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycie samochodów przez podmiot zajmujący się zawodowo skupem i sprzedażą samochodów na podstawie umowy sprzedaży ? W oparciu o okoliczności przedstawione we wniosku w przedmiotowej sprawie organ podatkowy ustalił stan faktyczny z którego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się między innymi: 1/ sprzedażą samochodów nowych, 2/ sprzedażą samochodów używanych zostawianych w rozliczeniu przy zakupie nowych samochodów, 3/ sprzedażą samochodów używanych wstawionych do punktu komisu. Nabycie samochodów o których mowa w pkt 2 i 3 następuje na podstawie umowy kupna sprzedaży, w sytuacji gdy dostawcą pojazdu (zbywcą) są osoby fizyczne. Transakcje zbycia poj...

2007.06.19 - Podlaski Urząd Skarbowy - PO-II/436/3/EW/07
     ∟Czy udzielenie pożyczki pieniężnej podmiotowi wspólnotowemu można potraktować jako świadczenie usług udzielania pożyczki poza systemem bankowym (PKWiU 65.22.10-00.00), jeżeli udzielenie tej pożyczki ma charakter incydentalny? Jak wyglądałaby sytuacja gdyby Spółka udzielała kolejnych pożyczek podmiotom unijnym lub krajowym, czy w tym przypadku zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czy ustawy od towarów i usług. Pismem z 23.03.2007 r. (data wpływu 2.04.2007 r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka udzieliła 5 marca 2007 r. oprocentowanej...

2007.03.21 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PMiCC/436/1/07/KZ
     ∟Podatnik zwraca się z pytaniem czy w związku z art. 31 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.) zakłady pracy chronionej są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dokonywana czynność pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.

2007.03.07 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu - PM/436-1/07
     ∟Czy powstaje obowiazek zapłaty podatku od umowy sprzedaży samochodu, którego cena sprzedaży nie przekracza 1.000zł? W grudniu 2006r. sprzedany został na części samochód osobowy za kwotę 300zł. nabyty w 1980r. Pojazd wnioskodawca użytkował wraz z synem, który był wpisany w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel. Podatnik (mimo wezwania) nie zajął własnego stanowiska w sprawie. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym minął wyżej wskazany termin, a zatem przych...

2007.02.13 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer - 1439/ZV/P/Pr/6/07/ER
     ∟Podatnik jest współwłaścicielem czterech działek rolnych, niezabudowanych o łącznej powierzchni 3.600m#178;, posiadających jedną księgę wieczystą. Przez poprzedniego właściciela działki te zostały podzielone, posiadają warunki zabudowy, przy czym brak jest planu zagospodarowania przestrzennego danego obszaru.Czy sprzedaż tych działek znajdujących się na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2007.02.02 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/SPC/436-5/07/SJ
     ∟czy jednorazowe udzielenie pożyczki można uznać za czynność podlegającą podatkowi od towarów i usług i w związku z tym niepodlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych?Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka w 2006r. udzieliła pożyczki swojemu pracownikowi. Była to czynność jednorazowa. Udzielenie pożyczki nie jest przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Podatnik zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stojąc na stanowisku, iż dokonaną czynność należy traktować jako usługę pośrednictwa finansowego korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku ak...

2006.11.27 - Urząd Skarbowy w Koninie - PM/4321-68880/436-3/2006
     ∟Czy w związku z zawiązaniem spółki cywilnej w związku z przejęcie praw i obowiązków przez spadkobierców należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych? Spadkobiercy nabyli w drodze spadku między innymi zakład wytwórczy . Niewątpliwym jest fakt, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy ustaje jego byt prawny (podatnik traci status podmiotu prawa). W wyniku takich okoliczności następuje przejście określonych praw i obowiązków (z podmiotu, którego byt prawny ustał) na inny podmiot. Mamy więc do czynienia z następstwem prawnym. Wydarzeniu temu towarzyszy nabycie zarówno praw jak i obowiązków ciążących uprzednio na poprzedniku. Regulację prawną w tym zakresie ...

2006.11.16 - Urząd Skarbowy w Malborku - DM–AgP/4301–4/06
     ∟Czy sprzedaż kanarków i papug podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? P o s t a n o w i e n i e

2006.10.13 - Urząd Skarbowy w Augustowie - US.V/436-2/2006
     ∟Czy pożyczka udzielona przez osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium Niemiec na zakup nieruchomości w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Wnioskiem z dnia 02.05.2006r. – skierowanym do Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... - Pani .... zam. w ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotowy wniosek do Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... wpłynął w dniu 05.05.2006 roku. Następnie

2006.10.12 - Urząd Skarbowy w Zamościu - POIV-443/28/06
     ∟Zdaniem Strony na sprzedaż książek posiadających numer ISBN klasyfikowanych pod symbolem PKWiU 22.11 oraz na sprzedaż komisową tych książek (marża komisowa) obowiązuje jednolita 0% stawka VAT, wobec czego nie powinna ona płacić 22% podatku VAT od marży ze sprzedaży takich książek. Jednocześnie Strona zamierza od osób fizycznych nabywać książki używane na umowę kupna-sprzedaży. Zdaniem Strony sprzedaż takich książek posiadających numer ISBN podlega 0% stawce VAT, a pozostałych 7%. Ponadto Strona wskazuje, iż tylko jednorazowa transakcja zakupu od pojedynczego dostawcy (osoby fizycznej) o wartości powyżej 1.000 zł. podlegałaby opłacie skarbowej w wysokości 2...

2006.10.03 - Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych - US PD/415/007/06
     ∟dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości w sytuacji, gdy zasądzona kwota dopłaty ma być płatna w ustalonych przez sąd ratach

2006.08.16 - Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce - SM-O/436-6/06
     ∟Czy zbywając wierzytelność na rzecz spółki z o.o. Fundusz jest zwolniony od podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z tym, iż jest osobą prawną, której celem statutowym jest ochrona środowiska a zbywana wierzytelność powstała z związku z udzieleniem pożyczki w ramach działalności statutowej? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Fundusz jest osobą prawną powołaną ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) jako wojewódzki fundusz celowy, której celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony środowiska, który korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 u...

2006.06.30 - Urząd Skarbowy w Augustowie - US-V/436-1/2006
     ∟Czy umowa pożyczki udzielonej przez osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium RP na zakup nieruchomości w Polsce podlega opodatkowaniu podatkowem od czynności cywilnoprawnych? Wnioskiem z dnia 02.05.2006 r. - skierowanym do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku - Pani Katarzyna F. zam. w A. przy ul. O. zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek do Urzędu Skarbowego w Białymstoku wpłynął w dniu 05.05.2006 roku i następnie został przekazany zgodnie z właściwością miejscową - w części dotyczącej opodatkowania umowy pożyczki udzielonej przez osobę fizyczną zamieszka...

2006.02.22 - Małopolski Urząd Skarbowy - PMO/436-18/2005/UM/16377
     ∟Czy umowa sprzedazy przelewów wierzytelności z tytułu kredytów w rachunkach bieżących i o wzajemnych rozliczeniach stron zawarta pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej i bankiem (usługa cash pooling) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2006.01.31 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu - GM/436/2/2006
     ∟Czy od sprzedaży łodzi motorowej obywatelowi Wielkiej Brytanii należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości zbywanego przedmiotu i w jakim terminie należy to uczynić? Opisując stan faktyczny wnioskodawca podał, iż zamierza sprzedać łódź motorową obywatelowi Wielkiej Brytanii. Równocześnie w w/w wniosku zwrócił się z zapytaniem : ?Czy powinienem zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% zbywanego towaru i w jakim terminie powinien to uczynić ? Jednocześnie podatnik przedstawiając swoje stanowisko stwierdził , iż - powinienem uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% w...

2006.01.31 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD.423-4/06
     ∟Czy pełnomocnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ustanowiony do reprezentowania jej przed organami podatkowymi, może podpisywać deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w pozycjach osoby reprezentującej. P O S T A N O W I E NI E

2005.12.07 - Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto - ZF-415/57/LUG/05
     ∟Czy dochody uzyskane ze sprzedaży przedmiotów na aukcji internetowej są opodatkowane podatkiem dochodowym? Z przytoczonego przez podatniczkę stanu faktycznego wynika, że nie prowadzi ona działalności gospodarczej i zamierza sprzedać na aukcji internetowej kilka starych przedmiotów, będących jej własnością od kilkunastu lat. W związku z tym, podatnik zwraca się do

2005.12.02 - Urząd Skarbowy w Łukowie - PO/436/2/2005
     ∟Czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC–1) w przypadku uzyskania przez spółkę cywilną od osoby fizycznej pożyczki, zwolnionej od podatku na podstawie art. 9 pkt. 10 lit.g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? W dniu 04.11.2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika dotyczący udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako wspólnik w dw

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj