Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


177/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-330/15-4/AF
     ∟1) Czy jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę Osobową określoną w umowie Spółki Osobowej suma wkładów wspólników do Spółki Osobowej nie będzie wyższa od wartości sumy kapitałów własnych Wnioskodawcy sprzed przekształcenia, planowane przekształcenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? 2) W przypadku uznania, że planowane przekształcenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy wkłady do Spółki Osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) Ustawy o PCC zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości równej sumie wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, który był opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych (kapitał pierwotny Wnioskodawcy) oraz wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, od której podatek od czynności cywilnoprawnych nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) Ustawy o PCC (kapitał zakładowy pokryty wkładem w postaci udziałów Spółki)?

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-335/15-4/AF
     ∟1) Czy jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę Osobową określoną w umowie Spółki Osobowej suma wkładów wspólników do Spółki Osobowej nie będzie wyższa od wartości sumy kapitałów własnych Wnioskodawcy sprzed przekształcenia, planowane przekształcenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? 2) W przypadku uznania, że planowane przekształcenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy wkłady do Spółki Osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) Ustawy o PCC zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości równej sumie wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, który był opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych (kapitał pierwotny Wnioskodawcy) oraz wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, od której podatek od czynności cywilnoprawnych nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) Ustawy o PCC (kapitał zakładowy pokryty wkładem w postaci udziałów Spółki)?

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-334/15-4/AF
     ∟1) Czy jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę Osobową określoną w umowie Spółki Osobowej suma wkładów wspólników do Spółki Osobowej nie będzie wyższa od wartości sumy kapitałów własnych Wnioskodawcy sprzed przekształcenia, planowane przekształcenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? 2) W przypadku uznania, że planowane przekształcenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy wkłady do Spółki Osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) Ustawy o PCC zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości równej sumie wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, który był opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych (kapitał pierwotny Wnioskodawcy) oraz wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, od której podatek od czynności cywilnoprawnych nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) Ustawy o PCC (kapitał zakładowy pokryty wkładem w postaci udziałów Spółki)?

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-172/15-2/AF
     ∟Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży jako poszczególne jednostkowe czynności cywilnoprawne. Jeżeli w miesiącu zostanie zawartych kilka umów sprzedaży przekraczających 1.000,00 zł, każda z nich podlega odrębnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nie istnieje możliwość sumowania wartości poszczególnych odrębnych umów sprzedaży. Każda z nich podlega odrębnemu opodatkowaniu i z każdą z umów wiążą się obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, łącznie z obowiązkiem złożenia stosownej deklaracji od konkretnej umowy.

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4518-1-1/15-2/MK
     ∟Czy zobowiązanie podatkowe z tytułu PCC wygasło w całości na skutek zapłaty przez Spółkę PCC pomimo tego, że zobowiązanym do zapłaty PCC był notariusz?

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-709/14-4/LS
     ∟Czy do czynności cywilnoprawnej zawarcia Umowy pożyczki będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o PCC?

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-304/14-2/AF
     ∟Czy w świetle ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, jest możliwe uproszczenie polegające na składaniu zbiorczych deklaracji PCC-3 dotyczących tego samego rodzaju transakcji za każdy dzień w którym podpisane były umowy?

2014.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-262/14-4/AF
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty w wyniku zniesienia współwłasności

2014.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-120/14-4/AF
     ∟Skutki podatkowe zniesienia współwłasności (obowiązek spłaty)

2014.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-70/14/MZ
     ∟Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył podatek od czynności cywilnoprawnej od umowy pożyczki z 1 lutego 2008 r. w wysokości stawki 20%, jeżeli Wnioskodawca powoływałby się na fakt ww. pożyczki przed organem podatkowym (organem kontroli skarbowej) w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej?

2014.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-11b/14/TJ
     ∟Skutki podatkowe nabycia udziału w nieruchomości.

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-61/14-4/MZ
     ∟Podsumowując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym przez Wnioskodawcę przypadku z końcem 2010 r. nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego. W efekcie powyższego, do chwili powołania się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt zawarcia umowy pożyczki nie było podstaw do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Dopiero z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej powstaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 uPCC. Konsekwencją tego powinno być zastosowanie stawki przewidzianej w przepisie art. 7 ust. 5 pkt 1 uPCC, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia np. umowy pożyczki, a należny podatek od tej czynności nie został zapłacony. Jeżeli zapłata podatku następuje po upływie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 uPCC) podatnik jest zobowiązany do zapłaty także odsetek za zwłokę, stosownie do art. 53 Ordynacji podatkowej.

2014.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-87/14-4/AF
     ∟Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym (zniesienie współwłasności mieszkania po rozwodzie) w powyższym przypadku konieczne jest uiszczenie podatku PCC w związku ze zniesieniem współwłasności w postaci przeniesienia odpłatnego udziału w wysokości 1/2 (spłata) na rzecz byłego małżonka?

2013.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-263/13-2/TR
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2013.11.28 - Minister Finansów - PL/LM/830/44/EOB/2013/RD-123608
     ∟podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej w 2005 r. i niezgłoszonej do opodatkowania

2013.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-230/13/MZ
     ∟Czy dział spadku ze spłatą korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2013.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-224/13/MZ
     ∟Zniesienie współwłasności majątku ze spłatą na rzecz byłego męża na podstawie postanowienia Sądu.

2013.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-214/13/MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia (zakupu) wierzytelności oraz ustalanie podstawy opodatkowania nabycia (kupna) wierzytelności

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-245/13/MZ
     ∟Zniesienie współwłasności nieruchomości ze spłatą na rzecz brata na podstawie ugody sądowej.

2013.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-78/13-4/KK
     ∟Czy umowa pożyczki zawarta poza granicami Polski nie podlega opodatkowaniu podatkiem na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2013.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-376/13-2/MZ
     ∟Podsumowując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym przez Wnioskodawcę przypadku z końcem 2011 r. nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego. W efekcie powyższego, do chwili powołania się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt zawarcia umowy pożyczki nie było podstaw do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Dopiero z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej powstaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 uPCC. Konsekwencją tego powinno być zastosowanie stawki przewidzianej w przepisie art. 7 ust. 5 pkt 1 uPCC, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem p...

2013.08.28 - Minister Finansów - PL/LM/830/54/EOB/2013/RD-88873
     ∟podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki

2013.07.22 - Minister Finansów - PL/LM/830/43/EOB/2013/RD-75003
     ∟podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej w 2006 r. i niezgłoszonej do opodatkowania

2013.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-45/13/TJ
     ∟Obowiązek zapłaty odsetek od podatku w przypadku nieterminowego wykonania zobowiązania.

2013.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-35/13/MZ
     ∟Skutki podatkowe nabycia wierzytelności.

2013.04.24 - Minister Finansów - PL/LM/830/29/EOB/2013/RD62950
     ∟zastosowanie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% z tytułu zawartej w 2004 r. umowy pożyczki

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-63/13/AA
     ∟Skutki podatkowe zbycia w drodze umowy sprzedaży lub zamiany wierzytelności pieniężnej

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-442/12/AA
     ∟Skutki podatkowe nabycia w drodze zakupu lub zamiany wierzytelności pieniężnej.

2013.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-327/12-2/MK
     ∟Czy przy zakupie autobusu od firmy nie będącej „Vatowcem” (Gimnazjum), ale też nie będącej osobą fizyczną należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-589/12-4/AF
     ∟Należy stwierdzić, iż umowy zakupu towaru handlowego (samochodu) o wartości powyżej 1.000 zł od osób fizycznych podlegają podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Wnioskodawca winien, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dalszej sprzedaży powyższych towarów jest opodatkowany...

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj