Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


177/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6

2010.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-29/10/MZ
     ∟Czy z tytułu zaciągnięcia pożyczki pieniędzy przeznaczonej na sfinansowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej i podlegającej spłacie z wyodrębnionego funduszu remontowego Wspólnota powinna odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?

2010.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-37/10/MZ
     ∟Czy nabycie udziałów we wkładzie mieszkaniowym zgromadzonym na spółdzielczym lokatorskim lokalu mieszkalnym, w wyniku postanowienia Sądu o dziale spadku ze spłatą podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 1% czy 2%?

2010.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4310-3/10-2/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż przymusowy wykup akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem, bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższej czynności pod kątem art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dotyczącego na kim ciąży obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży. Dodatkowo należy wyjaśnić, iż przedmiotem zapytania było: Czy na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy, w wyniku podjęcia uchwały o przymusowym wykupie akcji u Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, iż obowiązek podatkowy powstanie u akcjonariusza większościowego, jako nabywcy akcji? W związku z powyższym, Organ podatkowy nie rozpatruje powyższej czynności pod kątem art. 3 ust. 1 pkt 1 (powstanie obowiązku podatkowego), art. 5 ust. 1 (obowiązek zapłaty podatku) oraz art. 10 ust. 1 (obowiązek złożenia deklaracji) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2010.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-40/10-2/MZ
     ∟usługa zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling).

2010.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-310/09/MZ
     ∟Czy dla ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych można przyjąć ceny ustalone indywidualnie dla każdego zakupionego samochodu używanego, dokonane na podstawie posiadanych przez wnioskodawcę cenników, z uwzględnieniem stopnia zużycia samochodu i ewentualnej ceny jaką wnioskodawca może uzyskać z tytułu dalszej sprzedaży?

2010.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-187/09/BK
     ∟Czy zakup przedmiotów kolekcjonerskich, antyków od ludności o wartości powyżej 1.000 zł podlega opodatkowaniu PCC?

2010.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1064/09-3/ES
     ∟Czy Spółka w prawidłowy sposób ustala datę uzyskania środków oraz ich termin odprowadzenia na rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tytułu zwolnienia z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2010.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-240/09-3/MK
     ∟Czy spółka w prawidłowy sposób ustala datę uzyskania środków oraz ich termin odprowadzania na rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tytułu zwolnień z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz z tytułu zwolnienia z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2009.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-270/09/MZ
     ∟Jak ustalić podstawę opodatkowania podatkiem pod czynności cywilnoprawnych przy zawarciu umowy zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej dokonanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 września 2007r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367 ze zm.)?

2009.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-267/09-4/AF
     ∟Czy dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym skutkuje u posiadacza dodatniego powstaniem obowiązku zapłaty tego podatku?

2009.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-264/09-4/MZ
     ∟- należy stwierdzić, iż dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie skutkuje u posiadacza dodatniego powstaniem obowiązku zapłaty powyższego podatku. Jeżeli natomiast czynności te odbywać się będą poza systemem cash pooling, wówczas nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli, zgodnie z art. 2 pkt 4, przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tych czynności będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.

2009.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-265/09-4/AF
     ∟Dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie skutkuje u posiadacza dodatniego powstaniem obowiązku zapłaty powyższego podatku. Jeżeli natomiast czynności te odbywać się będą poza systemem cash pooling, wówczas nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli, zgodnie z art. 2 pkt 4, przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tych czynności będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.

2009.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-116/09-4/MK
     ∟Cash pooling

2009.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-268/09-2/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie skutkuje u posiadacza dodatniego powstaniem obowiązku zapłaty powyższego podatku. Jeżeli natomiast czynności te odbywać się będą poza systemem cash pooling, wówczas nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli, zgodnie z art. 2 pkt 4, przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tych czynności będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.

2009.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-266/09-2/MZ
     ∟należy stwierdzić, iż dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie skutkuje u posiadacza dodatniego powstaniem obowiązku zapłaty powyższego podatku. Jeżeli natomiast czynności te odbywać się będą poza systemem cash pooling, wówczas nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli, zgodnie z art. 2 pkt 4, przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tych czynności będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.

2009.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-69/09/PS
     ∟Czy dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym skutkuje u posiadacza dodatniego powstaniem obowiązku zapłaty tego podatku?

2009.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-60/09/AD
     ∟Czy dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym skutkuje u posiadacza dodatniego powstaniem obowiązku zapłaty tego podatku?

2009.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-54/09/TJ
     ∟Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy w PCC.

2009.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-140/09-4/AK
     ∟Zawarcie umowy „cash poolingu” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym czynności dokonywane w ramach umowy cash pooling nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2009.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-96/09/MZ
     ∟Czy dołączenie do deklaracji PCC-3 szczegółowej informacji o samochodzie wraz ze zdjęciami i szczegółowym opisem szkody będzie wystarczającym dowodem dla organu podatkowego dla uznania wartości pojazdu będącego przedmiotem kupna i nie podwyższania jego wartości dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych?

2009.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-53/09/MZ
     ∟Czy wniesienie dopłat do Spółki przez Gminę która jest 100% udziałowcem Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2009.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-35/09/MZ
     ∟Czy zniesienie współwłasności objęte jedną umową może mieć charakter tylko i wyłącznie albo odpłatnego zniesienia współwłasności, albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a nie może mieć jednocześnie charakteru częściowo odpłatnego, a częściowo nieodpłatnego (jeśli w opisanej sytuacji współwłaściciele wprowadziliby choćby jedną niewielką spłatę na rzecz współwłaścicieli np. w kwocie 5 000zł, to czy wówczas nabycie podlega już tylko i wyłącznie podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z regułami wynikającymi z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych)?

2009.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-12/09-3/AF
     ∟Dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie skutkuje u posiadacza dodatniego powstaniem obowiązku zapłaty powyższego podatku. Jeżeli natomiast czynności te odbywać się będą poza systemem cash pooling, wówczas nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli, zgodnie z art. 2 pkt 4, przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tych czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.

2009.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-139/08/PS
     ∟Czy sprzedaż na podstawie właściwej umowy przedmiotowej działki rolnej zabudowanej przez Spółkę na rzecz drugiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rodzi jakikolwiek podatek od dokonanej czynności? Zarazem, jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdząca, to czy jest to podatek VAT czy podatek od czynności prawnych, oraz – czy w takim razie dotyczy on całej nieruchomości, czy tylko jej części?

2009.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-148/08/ENB
     ∟1. Czy przy zakupie samochodu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzania podatku od czynności cywilnoprawnych?2. Czy jeśli konieczne jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych należy to uczynić w imieniu Wnioskodawcy czy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?

2009.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-11/08/MZ
     ∟Czy w przypadku zniesienia współwłasności na drodze orzeczenia sądu podlega ono podatkowi od czynności cywilnoprawnych i w jakiej wysokości?

2008.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-99/08-4/MK
     ∟Czy będąc płatnikiem podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni była zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu samochodu do dalszej sprzedaży od osoby fizycznej?

2008.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-377/08-2/MZ
     ∟stwierdza się, iż w przypadku opodatkowania umów sprzedaży działek podatkiem od towarów i usług, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi. Natomiast w przeciwnym wypadku powyższe czynności będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 4 pkt 1 powyższej ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym

2008.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/436-153/08/MZ
     ∟Czy w przypadku zniesienia współwłasności na drodze orzeczenia sądu podlega ono podatkowi od czynności cywilnoprawnych (i od jakiej podstawy)?

2008.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-79/08-2/AJ
     ∟Czy zakupując pojazd samochodowy od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i przekazując go do dalszej sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jako czynny podatnik VAT (opłacając podatek VAT marża od tej sprzedaży – towar używany) Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty od transakcji nabycia podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj