Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


987/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-2/4518-5/16-3/MZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.345.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.248.2019.1.MKA
     ∟Sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości, po wcześniejszym zniesieniu współwłasności z osobą trzecią, gdzie wartość nabytych praw nie przekraczała wartości udziałów we współwłasności, które przed jej zniesieniem przysługiwały poszczególnym nabywcom, a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.233.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.232.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.534.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna uznać, że kwota Zysków powstałych w 2008 r., Zysków powstałych w latach 2009-2013 oraz Zysków powstałych w 2014 r. znajdująca się w momencie przekształcenia na kapitale zapasowym Spółki, przypadająca na każdego ze wspólników Spółki, z uwzględnieniem jego udziału w zysku spółki komandytowej, prowadzi do powstania u tego wspólnika przychodu i czy w związku z tym Spółka - już jako spółka przekształcona - zobowiązana będzie do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w wypadku wspólnika będącego osobą prawną)

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.300.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.279.2018.1.EN
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.280.2018.1.EN
     ∟w zakresie określenia, czy na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z planowanym przekształceniem w Spółkę komandytową

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.364.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przez powiernika nieruchomości.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.362.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przez powiernika nieruchomości.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.166.2018.3.JG
     ∟W zakresie obowiązku złożenia zeznania podatkowego z dokonanej sprzedaży nieruchomości.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.238.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę komandytową.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-337/16-2/18/S/ES
     ∟Otrzymanie środków pieniężnych i wierzytelności w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki osobowej oraz wygaśnięcia otrzymanych wierzytelności w wyniku konfuzji.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.19.2017.2.MJ
     ∟W zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.347.2017.2.MJ
     ∟W zakresie ustalenia czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-194/14/17-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-206/14/17-S/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.425.2017.1.JKT
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochód (przychód) Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę komandytową korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.426.2017.1.JKT
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dochód (przychód) Wspólnika z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytową korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, a Spółka komandytowa nie była zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na gruncie ustawy o PDOP?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.424.2017.1.PC
     ∟Czy dochód (przychód) Wspólnika z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, a Spółka komandytowa nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na gruncie ustawy o PDOP?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.423.2017.1.PC
     ∟Czy dochód (przychód) Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę komandytową będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP?

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.313.2017.1.BKD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzień przekształcenia jedynie od wartości zysków istniejących w Spółce na dzień przekształcenia, tj. zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę (zysków ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitały zapasowy i rezerwowe oraz zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.247.2017.1.BKD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej również: PDOP), ustalonego na dzień przekształcenia od wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.241.2017.1.KP
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzień przekształcenia od wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzień przekształcenia jedynie od wartości zysków istniejących w Spółce na dzień przekształcenia, tj. (i) zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę (zysków ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitały zapasowy i rezerwowe oraz (ii) zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia?

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.319.2017.1.IZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej również: „PDOP”) ustalonego na dzień przekształcenia od wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki, kapitału rezerwowego utworzonego z dopłat wniesionych zgodnie z przepisami KSH oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki?

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.372.2017.1.IZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzień przekształcenia jedynie od wartości zysków istniejących w Spółce na dzień przekształcenia, tj. zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę (zysków ustalonych od ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitały zapasowy i rezerwowe oraz zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia?

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.403.2017.1.APO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową, Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia jedynie wartości zysków istniejących w Spółce zależnej na dzień przekształcenia, tj. (i) zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę zależną (zysków ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitały zapasowe i rezerwowe oraz (ii) zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia?

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.315.2017.1.APO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki zależnej, kapitału rezerwowego utworzonego z dopłat wniesionych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki zależnej?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj