Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4348/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.330.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia innego lokalu mieszkalnego oraz prawa jego najmu.

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.328.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia innego lokalu mieszkalnego oraz prawa jego najmu.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.340.2019.1.HD
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia innego lokalu mieszkalnego oraz prawa jego najmu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.420.2019.1.KF
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania (zadośćuczynienia).

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.387.2019.2.MK
     ∟Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Uczelni będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.349.2019.2.MK
     ∟Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Uczelni będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.229.2019.2.KP
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.332.2019.1.ŁS
     ∟Opodatkowanie otrzymanego zwrotu wkładu mieszkaniowego – wyłączenie z art. 2 ust. 1 pkt 3 PIT.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.291.2019.1.MU
     ∟Obowiązek płatnika.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.410.2019.1.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem lub refundowaniem przez Wnioskodawcę uczestnictwa pielęgniarek i położnych w organizowanych przez inne podmioty szkoleniach oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.545.2019.1.AC
     ∟kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia Powiernika

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.691.2016.10.RR
     ∟skutki podatkowe zapłaty przez pracodawcę składek należnych od Ubezpieczonych

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.514.2019.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w akcji promocyjnej

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.304.2019.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od kwoty odszkodowania otrzymanego z zagranicy?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.346.2019.2.JK3
     ∟skutki podatkowe otrzymania kwoty zasądzonej przez Sąd wraz z odsetkami z tytułu kary umownej

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.360.2019.1.JM
     ∟Wypłata odszkodowania do kwot objętych mechanizmem franszyzy redukcyjnej.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.296.2017.2019.10.S.LS
     ∟Po stronie osób fizycznych uczestniczących w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych, powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Poniesione świadczenia korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach i do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Nadwyżka poniesionych świadczeń ponad limit wynikający z ww. Rozporządzenia stanowi przychód i Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.489.2019.1.MZ
     ∟Przyznanie Wnioskodawcy Jednostek Planu w ramach Planu Motywacyjnego nie skutkuje/nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Realizacja Jednostek Planu i w konsekwencji otrzymanie przez Wnioskodawcę świadczenia pieniężnego oraz wypłata na rzecz Wnioskodawcy Quasi Dywidendy wiążą się/będą wiązały się dla Wnioskodawcy z powstaniem przychodu z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Wnioskodawca jest/będzie zobowiązany wykazać i rozliczyć w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym ten przychód uzyskano.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.389.2019.1.ASZ
     ∟Dot. opodatkowania otrzymanej kwoty tytułem zwrotu poniesionych nakładów na budowę domu

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.351.2019.2.MG
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odsetek oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za prowadzenie procesu sądowego przeciwko Ubezpieczycielowi

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.297.2019.2.RS
     ∟Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Uczelni.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.319.2019.1.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej posiadanym udziałom w nieruchomości.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.420.2017.9.JK3
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2019.2.MK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą prokurentowi wynagrodzenia przyznanego uchwałą zarządu

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.407.2019.2.KS1
     ∟ustalenia źródła przychodu oraz sposobu podziału przychodu ze wspólnego przedsięwzięcia

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.38.2018.8.S.JM
     ∟Mobilność Plus - możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.85.2018.9.S.JM
     ∟Mobilność Plus - możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.322.2019.1.TR
     ∟Stypendium otrzymywane przez Zainteresowanego nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ mimo spełnienia przesłanki podmiotowej zastosowania analizowanego zwolnienia, nie została spełniona przesłanka przedmiotowa, co z kolei wyklucza możliwość zastosowania ww. zwolnienia.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.242.2019.2.AK
     ∟Czy przedmiotowe odsetki (tzn. odsetki od wygranego odszkodowania od pracodawcy) podlegają opodatkowaniu?

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.202.2019.2.GM
     ∟Ulga dla młodych - zwolnienia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj