Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


260/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-429/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.283.2018.2.MS
     ∟Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego powstał przychód podatkowy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f ustawy o CIT?

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.189.2018.1.SO
     ∟Powstanie przychodu po stronie Banku Przejmującego w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.61.2018.1.JBB
     ∟Skutki podatkowe spółki przejmującej związane z przejęciem innej spółki.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.347.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wydzielana ze Spółki K Część Maszynowa i Inwestycyjna jak również pozostająca w Spółce K Część Usługowo-handlowa stanowią samodzielne zorganizowane części przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy przyjęcie przez Wnioskodawcę, w ramach podziału przez wydzielenie, Części Maszynowej i Inwestycyjnej stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa będzie dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki dzielonej oraz jako spółki przejmującej, neutralne podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.284.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.222.2017.2.AD
     ∟Ustalenie czy otrzymanie przez Wnioskodawcę wydzielonego działu nieruchomości w następstwie podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej spowoduje po jego stronie powstanie przychodu.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.197.2017.1.ANK
     ∟czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy z SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM
     ∟czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.249.2017.2.BM
     ∟czy na gruncie przepisów ustawy o CIT połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami Przejmowanymi będzie neutralne dla Wnioskodawcy, a w szczególności czy wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umów pożyczek (wraz z odsetkami), które nastąpi na skutek połączenia będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.159.2017.1.DP
     ∟Konsekwencje połączenia spółek

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.118.2017.1.BJ
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu połączenia polegającego na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.115.2017.1.AM
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.116.2017.1.DP
     ∟W zakresie konsekwencji podatkowych: połączenia spółek kapitałowych i objęcia majątku spółki przejmowanej oraz przekazania majątku spółki przejmowanej.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.74.2017.2.BKD
     ∟Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralna dla Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2017.1.MST
     ∟czy przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania.

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4010.10.2017.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości wystąpienia dochodu (przychodu) z tytułu połączenia spółek kapitałowych, sposobu ustalenia dochodu (przychodu) z tytułu ww. połączenia.

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.78.2017.1.AM
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.30.2017.3.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia podatkowych skutków połączenia dla spółki przejmującej; powstania przychodu podatkowego dla spółki dzielonej w związku z podziałem przez wydzielenie.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.7.2017.1.DP
     ∟Ustalenie konsekwencji podatkowych przejęcia SKA.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2017.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy planowane połączenie polegające na przejęciu przez Wnioskodawcę całości majątku spółek przejmowanych będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.64.2017.2.DK
     ∟1) Czy wydzielany ze Spółki kapitałowej do Wnioskodawcy Dział Nieruchomości na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? 2) Czy pozostający w Spółce kapitałowej Dział Holding na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? 3) Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę stanowiącego ZCP wydzielanego Działu Nieruchomości w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu ustawy o CIT?

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.8.2017.1.AJ
     ∟Podział spółki niemieckiej przez wydzielenie w przypadku, gdy wartość nieruchomości i praw do nieruchomości w Polsce nie przekracza 50 % aktywów polskiej spółki zależnej oraz metodologii ustalenia udziału majątku nieruchomego w kontekście tzw. klauzuli nieruchomościowej skutków podatkowych otrzymania udziałów polskiej spółki w wyniku podziału.

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.85.2017.1.JF
     ∟W zakresie: uznania majątku pozostającego w Spółce Dzielonej oraz majątku przenoszonego do Spółki Przejmującej w wyniku podziału przez wydzielenie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.50.2017.1.JC
     ∟Czy w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód (dochód) podatkowy?

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.47.2017.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.21.2017.1.KK
     ∟W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.18.2017.1.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek dla spółki przejmującej.

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.60.2017.1.AK
     ∟Czy w związku z połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca osiągnie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1116.2016.1.KB
     ∟Czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami będzie neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj