Interpretacje do przepisu
art. 103 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


237/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 103 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.322.2019.2.KBR
     ∟Skutki podatkowe związane z zawarciem umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi – split payment.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.191.2019.1.DM
     ∟Z chwilą otrzymania, po zakończeniu działalności gospodarczej i wyrejestrowania z rejestru podatników VAT, całości lub części zapłaty z tytułu usług świadczonych na zlecenie sądu, Wnioskodawca ma obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonanej usługi i dokonania zapłaty podatku należnego z tego tytułu, natomiast nie ma podstaw do dokonania ponownej rejestracji dla celów podatku od towarów i usług, wystawienia faktury i złożenia deklaracji VAT-7.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.23.2019.3.KBR
     ∟Możliwość anulowania faktury zaliczkowej oraz termin dokonania korekty podatku należnego.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.524.2018.2.AO
     ∟w zakresie możliwości korzystania z zachęt wskazanych w art. 108c ust. 1 ustawy o VAT w przypadku zapłaty faktury przez Faktora w mechanizmie podzielonej płatności i uregulowania zobowiązań wobec Faktora poprzez konsolidację rachunków w kwocie będącej sumą brutto wszystkich zapłaconych przez Faktora faktur bez rozbicia na poszczególne faktury

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.553.2018.1.AW
     ∟Zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.639.2018.1.RS
     ∟W zakresie braku możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku regulowania zaliczek na rzecz komorników za świadczone przez nich usługi na podstawie „wezwania do uiszczenia zaliczki.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.487.2018.2.JP
     ∟w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT przez nabywcę towaru lub usługi w przypadku zapłaty całości lub części należności wynikającej z otrzymanej faktury przy wykorzystaniu metody podzielonej płatności na rachunek VAT dostawcy.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.479.2018.3.IR
     ∟w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o art. 89b ustawy o VAT w związku z wpłaceniem całości należności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.395.2018.2.AO
     ∟W zakresie odpowiedzialności solidarnej za nierozliczony przez Ubezpieczającego podatek VAT w związku z otrzymaniem zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.405.2018.1.AM
     ∟w zakresie zniesienia odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 108a ust. 6 ustawy

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.343.2018.2.AM
     ∟w zakresie solidarnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela otrzymującego płatność od Dłużnika przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności w przypadku niewykonania zobowiązania podatkowego przez Ubezpieczającego

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.368.2018.2.JSZ
     ∟W zakresie możliwości i sposobu stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej Wnioskodawcy za nierozliczony podatek VAT przez Kontrahenta, z którym zawarto umowy cesji wierzytelności oraz faktoringu

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.362.2018.2.JS
     ∟w zakresie możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności i odpowiedzialności solidarnej Wnioskodawcy za nierozliczony podatek VAT przez Kontrahenta, z którym zawarto umowy handlowe

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.364.2018.2.AB
     ∟obowiązek złożenia przez spadkobiercę deklaracji VAT-7K oraz zapłaty należnego podatku VAT po zmarłym mężu

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.332.2018.1.KBR
     ∟Zniesienie odpowiedzialności solidarnej (art. 108a ust. 6)

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.326.2018.2.ICz
     ∟brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu zapłaty otrzymanej od Kontrahenta na podstawie wyroku sądu

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.148.2018.4.DM
     ∟Czynność udostępnienia towarów stanowiących własność Spółki nie podlega opodatkowaniu, a w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do naliczenia i odprowadzenia podatku należnego.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.144.2018.1.JŻ
     ∟- określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - uznanie dokonywanych transakcji za wewnątrzzakładowe przemieszczenie własnych towarów oraz dostawy krajowe (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), - złożenie deklaracji oraz sposobu opodatkowania dostaw krajowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), - prawo do odliczenia podatku naliczonego przy dostawie towarów za okresy od 1 kwietnia 2013 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), - obowiązek skorygowania transakcji dostawy towarów rozpoznanych jako WNT (pytanie oznaczone we wniosku nr 6), - możliwość dokonania korekty rozliczeń poprzez wykazanie podatku należnego i naliczonego w związku z dokonywanymi dostawami, dla których podatnikiem jest nabywca (pytanie oznaczone we wniosku nr 7),

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.247.2018.1.RR
     ∟Sposób dokonywania przelewów w systemie podzielnej płatności w przypadku świadczenia usług w zakresie windykacji należności

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.135.2018.1.MPE
     ∟W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest w posiadaniu faktury, która została wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy, tj. po upływie 30 dni od wystawienia faktury nie doszło do dostawy towaru (przedmiotu leasingu np. samochodu), zatem uznać należy, że w takiej sytuacji u wystawcy faktury stosownie do ww. art. 19a ust. 1 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy.

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.841.2017.1.KO
     ∟zakresie ustalenia: - czy w przypadku realizacji transakcji sprzedaży opodatkowanej, gdzie klient przekazał Spółce błędne dane konieczne do wystawienia faktury, wnosząc po upływie pewnego czasu o wystawienie faktury korygującej, w ramach której dochodzi do zmiany nabywcy towaru na dokumencie faktury, Wnioskodawca postąpi prawidłowo, korygując fakturę zawierającą błędne dane (fakturę pierwotną) „do zera” oraz wystawiając nową fakturę dotyczącą ww. transakcji, która zawiera już dane prawidłowe (faktura następcza), - czy Wnioskodawca uprawniony będzie do wskazania w treści faktury korygującej, jako przyczynę korekty, tytułu: zmiana danych nabywcy, - czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanej transakcji zgodnie z datą faktycznego dokonania sprzedaży, tj. w rozliczeniu za okres, w którym zrealizowano świadczenie na rzecz klienta Spółki, oraz czy nie będzie on zobowiązany do ponownego uiszczenia VAT z tytułu zrealizowanej transakcji w związku z wystawieniem faktury następczej, - czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, wykazując fakturę korygującą „do zera” oraz fakturę następczą w rozliczeniu za okres, w którym zostały wystawione (przy jednoczesnym wskazaniu na fakturze następczej, jako daty realizacji świadczenia, daty dokonania faktycznej sprzedaży, oraz opatrzeniu faktury następczej adnotacją: „faktura wystawiona z opóźnieniem ze względu na błąd nabywcy (wadliwe oznaczenie nabywcy świadczenia). Podatek od świadczenia uiszczony w rozliczeniu za okres ..., zgodnie z art. 19a w zw. z art. 103 ustawy o podatku od towarów i usług”).

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.447.2017.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur sprzedażowych przez Wnioskodawcę po połączeniu Spółek oraz danych, które powinny znajdować się na fakturach sprzedaży dotyczących czynności wykonanych przez Spółkę Przejmowaną przed połączeniem, a wystawianych przez Spółkę Przejmującą po połączeniu, wskazania, czy Spółka Przejmująca będzie miała obowiązek rozpoznania podatku należnego lub prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z działalności Spółki Przejmowanej, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów zawierających dane Spółki Przejmowanej, otrzymanych przez Spółkę Przejmującą, obowiązku Wnioskodawcy do wystawienia noty korygującej w przypadku, gdy faktury wystawione przez kontrahenta na Spółkę Przejmowaną w dniu lub po dniu połączenia będą dokumentowały sprzedaż zrealizowaną przed dniem połączenia, obowiązku Wnioskodawcy do wystawienia noty korygującej w przypadku, gdy faktury wystawione przez kontrahenta na Spółkę Przejmowaną w dniu lub po dniu połączenia będą dokumentowały sprzedaż zrealizowaną w dniu lub po dniu połączenia, wskazania, czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek złożenia odrębnej deklaracji VAT w imieniu Spółki Przejmowanej jak i Spółki Przejmującej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie, ustalenia jakie dane powinna zwierać deklaracja VAT złożona w imieniu Spółki Przejmowanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie, wskazania, czy na Zainteresowanym będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji VAT w imieniu Spółki Przejmowanej za miesiąc poprzedzający miesiąc połączenia, w przypadku, gdy połączenie spółek nastąpiłoby w trakcie przyjętego przez Spółkę Przejmowaną kolejnego miesięcznego okresu rozliczeniowego, a Spółka Przejmowana do tej daty nie złożyłaby deklaracji VAT za miesiąc poprzedni, ustalenia jakie dane powinna zwierać deklaracja VAT złożona w imieniu Spółki Przejmowanej za miesiąc poprzedzający miesiąc połączenia.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.461.2017.1.ASZ
     ∟rozliczenie podatku należnego, podatku naliczonego, wystawianie faktur, wystawianie faktur korygujących, rozliczania faktur korygujących oraz złożenie deklaracji dla podatku VAT za okres do dnia podziału w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.400.2017.2.MD
     ∟poprawność sposobu dokumentowania oraz rozliczania faktur zaliczkowych

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.326.2017.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur sprzedażowych przez Wnioskodawcę po połączeniu Spółek oraz danych, które powinny znajdować się na fakturach sprzedaży dotyczących czynności wykonanych przez Spółkę Przejmowaną przed połączeniem, a wystawianych przez Spółkę Przejmującą po połączeniu; obowiązku wystawiania faktur sprzedażowych przez Wnioskodawcę po połączeniu Spółek oraz danych, które powinny znajdować się na fakturach sprzedaży dotyczących czynności wykonanych przez Spółkę Przejmowaną, a wystawianych przez Spółkę Przejmującą po połączeniu; prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów zawierających dane Spółki Przejmowanej, otrzymanych przez Spółkę Przejmującą; obowiązku Wnioskodawcy do wystawienia noty korygującej w przypadku, gdy faktury wystawione przez kontrahenta na Spółkę Przejmowaną w dniu lub po dniu połączenia będą dokumentowały sprzedaż zrealizowaną przed dniem połączenia; obowiązku Wnioskodawcy do wystawienia noty korygującej w przypadku, gdy faktury wystawione przez kontrahenta na Spółkę Przejmowaną w dniu lub po dniu połączenia będą dokumentowały sprzedaż zrealizowaną w dniu lub po dniu połączenia; wskazania, czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek złożenia odrębnej deklaracji VAT w imieniu Spółki Przejmowanej jak i Spółki Przejmującej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie; ustalenia jakie dane powinna zwierać deklaracja VAT złożona w imieniu Spółki Przejmowanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie; wskazania, czy na Zainteresowanym będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji VAT w imieniu Spółki Przejmowanej za miesiąc poprzedzający miesiąc połączenia, w przypadku, gdy połączenie spółek nastąpiłoby w trakcie przyjętego przez Spółkę Przejmowaną kolejnego miesięcznego okresu rozliczeniowego, a Spółka Przejmowana do tej daty nie złożyłaby deklaracji VAT za miesiąc poprzedni; ustalenia jakie dane powinna zwierać deklaracja VAT złożona w imieniu Spółki Przejmowanej za miesiąc poprzedzający miesiąc połączenia.

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.218.2017.1.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe z tytułu usług wykonanych w listopadzie 2011 r., w odniesieniu do których faktury zostały wystawione w grudniu 2011 r., a należny podatek VAT z tego tytułu został wykazany w deklaracji VAT złożonej przez Wnioskodawcę w styczniu 2012 r. (za grudzień 2011 r.) oraz w stosunku do której, termin zapłaty podatku przypadał 25 stycznia 2012 r. ulegnie przedawnieniu po upłynięciu 31 grudnia 2017 r.?

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.288.2017.2.ŻR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w dniu ich wystawienia.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.250.2017.1.KM
     ∟Czy w chwili obecnej Wnioskodawca może skorygować deklaracje VAT o kwoty zapłaconego podatku wynikającego z „opłaconych faktur”?

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.6.2017.1.WN
     ∟Skutki podatkowe związane z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.218.2017.1.AW
     ∟Rozliczenie podatku należnego, podatku naliczonego, wystawianie faktur, faktur korygujących i not korygujących, rozliczenie faktur korygujących oraz złożenie deklaracji VAT przed podziałem lub po podziale spółki w związku z przekazaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj