Interpretacje do przepisu
art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


977/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.517.2019.2.MJ
     ∟prawidłowe dokumentowanie otrzymanego odszkodowania za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.539.2019.2.RK
     ∟Prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.491.2019.1.MC
     ∟Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce opodatkowania nabywanych usług oraz opodatkowanie i dokumentowanie przemieszczeń własnych towarów.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.447.2019.2.KBR
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawa do odliczenia podatku VAT

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.572.2019.2.MN
     ∟Sposób ewidencji faktury z tytułu świadczenia usług medycznych wykonywanych w ramach zawartego kontraktu przez Wnioskodawcę (lidera) oraz pozostałych uczestników konsorcjum.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.498.2019.3.RG
     ∟skutki podatkowe związane z wypłaceniem/otrzymaniem kwoty Świadczenia Gwarancyjnego

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.540.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.545.2019.2.IT
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.544.2019.2.IT
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.239.2019.2.WR
     ∟Obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego w związku ze sprzedażą „białych certyfikatów” (certyfikatów efektywności energetycznej).

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA
     ∟Korekta podatku należnego poprzez anulowanie wystawionych faktur VAT.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.471.2019.2.MWJ
     ∟Obowiązek wystawiania przez Wnioskodawczynię na rzecz męża faktur dokumentujących dostawę wytworzonej energii elektrycznej.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.483.2019.1.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w okresie przed i po połączeniu Spółek

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.545.2019.1.MGO
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT przyznanego na podstawie ugody odszkodowania za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego, brak obowiązku wystawienia faktury.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.286.2019.2.MW
     ∟- ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu otrzymanego dofinansowania; - udokumentowanie otrzymanego dofinansowania; - prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.409.2019.1.AW
     ∟Korekty cen transferowych i sposób ich dokumentowania

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-52/16-1/RSz
     ∟w zakresie opodatkowania kwot otrzymanych od powiernika, pozyskanych wskutek realizacji umowy powierniczej dotyczącej pozyskania i sprzedaży „świadectw …” oraz ich udokumentowania

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.451.2019.1.AKO
     ∟Skutki podatkowe wypłaty Świadczeń Gwarancyjnych przez Gwaranta na rzecz Beneficjent.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.423.2019.1.AM
     ∟w zakresie prawidłowości wystawiania faktur zbiorczych

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.428.2019.1.IR
     ∟W zakresie prawidłowości wystawiania faktur zbiorczych

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.386.2019.2.RS
     ∟W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach konsorcjum i sposobu ich udokumentowania oraz nieuznania konsorcjum za podatnika podatku od towarów i usług.

2019.08.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.19.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia praw do znaków towarowych i środków pieniężnych, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.246.2019.3.ISK
     ∟Opodatkowanie wypłaty Premii pieniężnej oraz czynności przekazania Wnioskodawcy przez Partnera środków pieniężnych na wypłatę Premii dla Uczestników, określenie podstawy opodatkowania, a także uznanie wypłacanej Premii za opust udzielony przez Wnioskodawcę oraz obowiązek dokumentowania jej wypłaty.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.322.2019.2.RS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego i sposób dokumentowania otrzymanych kwot.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.320.2019.2.ALN
     ∟W zakresie uznania czy czynność polegająca na odsprzedaży przez Wnioskodawcę usługi świadczonej przez Operatora Instalacji na rzecz Gminy Powierzającej z tytułu wykonywania zadania własnego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Powierzającej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dokumentowania czynności, prawa do odliczenia.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.271.2019.3.MMA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości oraz rozliczenie zaliczek wpłaca-nych na rzecz Sprzedających.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.255.2019.1.JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w dniu lub po dniu podziału, na których jako nabywca zostanie wskazana spółka dzielona.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.194.2019.1.WR
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Partnerom oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj