Interpretacje do przepisu
art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1185/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.412.2019.2.AM
     ∟W zakresie opodatkowania zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.475.2019.1.EZ
     ∟Sprzedaż przez Wnioskodawców udziałów w niezabudowanej Nieruchomości będzie wypełniać definicję działalności gospodarczej i będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%. Zainteresowani będą zobowiązani udokumentować sprzedaż prawa własności Nieruchomości wystawiając każdy w swoim imieniu fakturę na sprzedaż tego prawa w części odpowiadającej ich udziałowi.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.446.2019.2.PG
     ∟Opodatkowanie i prawo do odliczenia z tytułu zakupu działki.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.469.2019.1.JN
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.471.2019.1.AP
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-628/15-9/S/MSU
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komorników sądowych na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, za które pobierają od dłużnika opłatę stosunkową, określenie nabywcy ww. usług na fakturach wystawianych przez komorników sądowych.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2019.1.MMA
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nali-czonego wynikającego z otrzymywanych od Najemcy Faktur doku-mentujących wykonanie świadczenia, za które przyznano Premię.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.520.2019.1.SM
     ∟w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z archiwizowaniem faktur.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.515.2019.1.AM
     ∟w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z archiwizowaniem faktur.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.447.2019.2.KBR
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawa do odliczenia podatku VAT

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.491.2019.1.EK
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku oraz dokumentowanie opisanych we wniosku usług

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.540.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.545.2019.2.IT
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.544.2019.2.IT
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.210.2019.1.WR
     ∟Brak możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej w sytuacji gdy udzielony rabat posprzedażowy dotyczy tylko jednego ze sprzedanych towarów.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.437.2019.3.AM
     ∟w zakresie opodatkowania i udokumentowania fakturą części kwoty stanowiącej opłatę za prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywcę tej opłaty

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.523.2019.1.RG
     ∟nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w działce niezabudowanej nr.... oraz konieczności rejestracji i wystawienia faktury w związku z ww. transakcją

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.217.2019.3.KK
     ∟Ustalenia czy znajdzie zastosowanie wyłączenie kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 2 updop w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą (od 1 stycznia 2020 r.) dla płatności: - związanych z wypłatą odszkodowań i gwarancji - związanych z wypłaconymi odszkodowaniami w formule BLS - związanych ze zwrotem części składki ubezpieczeniowej - dokonanych na tzw. rachunki wirtualne

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.434.2019.1.JG
     ∟określenie momentu potwierdzania w sposób elektroniczny odbioru faktury korygującej

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.314.2019.2.MC
     ∟Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży Nieruchomości i niepodleganie opodatkowaniu tym podatkiem ww. sprzedaży oraz brak obowiązku udokumentowania sprzedaży fakturą.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.480.2019.2.MP
     ∟Dokumentowanie rozliczeń pomiędzy Partnerami Konsorcjum z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.418.2019.1.KBR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT i dokumentowania kwoty stanowiącej karę umowną

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.350.2019.2.AR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz sposobu dokumentowania i księgowania.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.216.2019.2.AD
     ∟ustalenia czy znajdzie zastosowanie wyłączenie kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą dla płatności opisanych we wniosku

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.348.2019.2.KO
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności podziału zysku pomiędzy Wnioskodawcami w związku z zawarciem umowy wspólnego przedsięwzięcia

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.439.2019.2.MN
     ∟Wnioskodawca będzie zobowiązany zgodnie z przepisem art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, do wystawienia faktury korygującej do faktury z dnia 27 maja 2019 r. dokumentującej usługę opisaną we wniosku, w której dokona korekty stawki podatku VAT ze stawki „23%” na „zw”. Wystawiając fakturę korygującą, Wnioskodawca jako podstawę prawną zwolnienia od podatku VAT ww. usługi szkolenia zobowiązany jest wpisać przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.384.2019.2.IZ
     ∟opodatkowanie kar umownych oraz sposobu ich dokumentowania

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.334.2019.2.MK
     ∟przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.419.2019.2.KOM
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT i dokumentowanie otrzymanej kwoty stanowiącej karę umowną

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.385.2019.1.IZ
     ∟Brak opodatkowania wynagrodzenia z tytułu podziału zysku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj