Interpretacje do przepisu
art. 106e ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


88/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106e ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.478.2019.2.ICz
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury wystawionej na prywatne nazwisko Wnioskodawcy z podaniem numeru PESEL.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.273.2019.1.EB
     ∟Wystawianie faktur na małżonków, którzy są właścicielami nieruchomości.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.252.2019.4.AKO
     ∟uznanie „faktur rozliczeniowych” za faktury korygujące

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.5.2019.1.RM
     ∟Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego, który nie posiada numeru VAT-UE ale jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju swojej siedziby.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.49.2019.1.APR
     ∟Prawo i termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.791.2018.2.WH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.869.2018.2.MJ
     ∟nieuznanie czynności polegającej na zużyciu na potrzeby własne energii elektrycznej wytworzonej przez Gminę z odnawialnych źródeł energii, która nie zostanie wprowadzona do sieci za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, uznanie czynności polegającej na wprowadzeniu do sieci energii elektrycznej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci, termin wystawienia faktury dokumentującej wprowadzenie energii elektrycznej do sieci, określenie podstawy opodatkowania przy wprowadzeniu energii elektrycznej do sieci, wskazanie elementów, które powinna zawierać faktura wystawiona przez Wnioskodawcę w związku z wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.13.2019.1.AKR
     ∟Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF
     ∟wystawienie faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.409.2018.2.AZ
     ∟dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.436.2018.1.AZ
     ∟Dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.315.2018.1.SR
     ∟przyjmowanie od kontrahentów not korygujących, w których zmieniane są dane spółki przejmowanej (numer NIP i adres) wykazane na fakturze na dane spółki przejmującej (Wnioskodawcy)

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.105.2018.1.AGW
     ∟Miejsce świadczenia usług prawnych na rzecz niezarejestrowanego dla potrzeb podatku od wartości dodanej kontrahenta z Niemiec, brak obowiązku opodatkowania świadczonych usług prawnych na terytorium Polski oraz sposób dokumentowania tych usług

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.65.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.55.2018.1.KT
     ∟w zakresie wystawienia przez Wnioskodawcę faktury z wykazaniem wyłącznie nazwy Wnioskodawcy oraz adresu jego siedziby głównej, bez wskazywania nazwy oraz adresu oddziału

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.699.2017.1.AJB
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.501.2017.4.AT
     ∟Brak obowiązku opodatkowanie usług niemieszczących się w załączniku nr 14 do ustawy według zasad wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Zastosowanie w tej sytuacji zasad ogólnych.

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.524.2017.2.KT
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach otrzymanych w formie papierowej lub samonaliczonego w oparciu o faktury otrzymane w formie papierowej archiwizowanych wyłącznie w formie elektronicznej

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.523.2017.2.WL
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach otrzymanych w formie papierowej lub samonaliczonego w oparciu o faktury otrzymane w formie papierowej archiwizowanych wyłącznie w formie elektronicznej

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.434.2017.2.IZ
     ∟W zakresie przechowywania w formie elektronicznej faktur otrzymanych pierwotnie w formie papierowej oraz prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.419.2017.2.KOM
     ∟w zakresie przechowywania w formie elektronicznej faktur otrzymanych pierwotnie w formie papierowej oraz prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.404.2017.2.DG
     ∟w zakresie przechowywania faktur w formie elektronicznej i prawa do odliczenia VAT z tych faktur

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.242.2017.2.IK
     ∟Czy otrzymywanie środków pieniężnych przez Spółkę od Dostawców zagranicznych w ramach schematu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego wywołuje dla Spółki skutki w podatku VAT - tj. czy zdarzenia te stanowią czynności opodatkowane VAT (wymagające wykazania podatku należnego), czy powodują obowiązek podwyższenia lub obniżenia podstawy opodatkowania dokonanej przez Spółkę wcześniej sprzedaży albo czy powodują obowiązek obniżenia kwoty odliczonego przez Spółkę podatku naliczonego?

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.140.2017.1.KC
     ∟1) Czy usługa świadczona przez partnera konsorcjum może podlegać VAT w takim samym stosunku, co wystawiona faktura VAT dla szpitala przez lidera konsorcjum? 2) Czy partner z liderem może ewentualnie rozliczać się za pomocą not księgowych?

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.19.2017.2.KP
     ∟Czy Placówka posiada status podatnika jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zatem czy posiada podmiotowość prawno-podatkową pomimo braku zdolności prawnej w innych gałęziach prawa, i czy zobowiązana jest w związku z tym do składania zeznania podatkowego CIT-8, czy jako podmiot niesamodzielny (uzależniony od swojego organu prowadzącego zgodnie z ustawą o systemie oświaty), pomimo posiadania częściowej odrębności majątkowej i wyodrębnionej struktury organizacyjnej, jej przychody i koszty rozlicza Spółka składając zeznania podatkowe obejmujące zdarzenia podatkowe dotyczące zarówno Spółki, jak i prowadzonej przez nią Placówki?

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4512.108.2017.1.RD
     ∟w zakresie uznania rozliczenia pomiędzy kontrahentami jako czynności podlegającej opodatkowaniu

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.40.2017.1.JG
     ∟W zakresie korekty przychodów w związku z udzielonymi rabatami.

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP2.4512.108.2017.1.RR
     ∟w zakresie prawidłowości wystawiania faktur

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj