Interpretacje do przepisu
art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


103/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-877/15/MS
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawcy przysługiwało będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących świadczenie na jego rzecz usługi leasingu nieruchomości.

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-965/15/AL
     ∟W zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki.

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-752/15/KS
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez Gminę usług najmu, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży instalacji przez Gminę, podstawa opodatkowania z tytułu dostawy (sprzedaży) instalacji, podstawa opodatkowania z tytułu najmu instalacji, stawka VAT w przypadku sprzedaży instalacji, stawka VAT w przypadku najmu instalacji, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację Projektu i montażu instalacji, które będą wykorzystywane przez Gminę do świadczenia usług najmu, brak obowiązku rejestracji sprzedaży usług najmu i dostawy instalacji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, stawki VAT dla dostawy instalacji montowanej poza bryłą budynku.

2016.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-823/15/DK
     ∟świadczone przez Spółkę w ramach kompleksowego zlecenia usługi utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta stanowią jedno świadczenie i są usługami o charakterze ciągłym, a co za tym idzie, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w art. 19 ust. 3 ustawy.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1005/15-4/EK
     ∟Opodatkowanie usług dzierżawy/najmu, prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o współczynnik struktury sprzedaży, obowiązek podatkowego z tytułu najmu/dzierżawy.

2015.11.23 - Minister Finansów - PT8.8101.255.2015
     ∟Minister Finansów stwierdza, że w analizowanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich kontrahentów (Akceptantów) usługę telekomunikacyjną dla której ustala się szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, tj. zgodnie z art. 19 ust. 18 ustawy o VAT (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) oraz zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-794/15/MN
     ∟W jakim momencie w stosunku do dostawy gazu przewodowego lub energii elektrycznej w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku VAT?

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-736/15-2/KC
     ∟W zakresie uznania umowy leasingu finansowego za świadczenie usług, podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego zwrotu.

2015.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-681/15/MN
     ∟W jakim momencie w stosunku do dostawy gazu przewodowego lub energii elektrycznej w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku VAT?

2015.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-556/15-3/BS
     ∟Obowiązku podatkowego dla wynajmu środków trwałych.

2015.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-559/15-3/KC
     ∟W zakresie określenia obowiązku podatkowego dla wynajmu środków trwałych.

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-246/15/ES
     ∟skutki podatkowe użyczenia pomieszczenia biurowego

2015.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-368/15/MN
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży EDJ oraz telekart.

2015.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-135/15/LSz
     ∟Dotyczy zasadności wystawiania faktur do końca okresu na jaki została zawarta umowa najmu w przypadku odstąpienia od umowy najmu.

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-45/15/WN
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania wpłaty (zaliczki) z tytułu dzierżawy budynku handlowo-biurowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc płatności

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1181/14/AW
     ∟Termin wystawienia faktury dokumentującej otrzymane wadium oraz faktury dokumentującej oddanie przedmiotu w dzierżawę.

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-785/14-4/MW
     ∟zastosowanie stawki VAT dla odsprzedaży usług zarządzania nieruchomością wspólną oraz mediów na rzecz jednostki budżetowej

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1065/14/WN
     ∟dokumentowanie opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków świadczonych w ramach usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1481/14/AD
     ∟Czy w stosunku do świadczonych przez Gminę, przed 1 stycznia 2014 r., usług cmentarnych, związanych z miejscami grzebalnymi, za które zapłata następuje w systemie ratalnym, na zasadach opisanych w stanie faktycznym, moment powstania obowiązku podatkowego powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u., tj. jak dla usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze? Czy w stosunku do świadczonych przez Gminę, od 1 stycznia 2014 r., usług cmentarnych związanych z miejscami grzebalnymi, za które zapłata następuje w systemie ratalnym, na zasadach opisanych w stanie faktycznym, moment powstania obowiązku podatkowego w VAT powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret trzecie u.p.t.u., tj. jak dla usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze?

2015.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-607a/14/MD
     ∟Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-802/14-4/JF
     ∟stawka dla mediów oraz wystawienie faktury rozliczeniowej

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-892/14-4/MM
     ∟Określenie właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy energii elektrycznej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-744/14/ES
     ∟świadczenie usług ochrony podczas imprez masowych

2014.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-708/14/BM
     ∟w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, w przypadku rozliczanego bezgotówkowo wynagrodzenia za ustanowienie służebności

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-701/14/BM
     ∟w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczki (przedpłaty) na poczet czynszu, obowiązku wystawienia faktury VAT z tego tytułu oraz wpływu otrzymanej zaliczki (przedpłaty) na zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

2014.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-304/14-6/BH
     ∟Momentem wykonania usługi dystrybucji będzie przejęcie przez Dystrybutora określonej ilości kart SIM/USIM i doładowań w celu ich rozprowadzenia do klientów. W konsekwencji, w momencie wydania Dystrybutorowi pakietów startowych i doładowań, Wnioskodawca nabędzie prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług dystrybucji (pod warunkiem posiadania faktury od Dystrybutora). W konsekwencji, Spółka będzie uprawniona w Nowym modelu, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących nabycia towarów i usług związanych z dostawą i dystrybucją Pakietów Startowych oraz doładowań.

2014.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-624/14-2/DG
     ∟W zakresie uznania ustanowienia służebności gruntowej za świadczenie usług oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

2014.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-625/14-2/DG
     ∟W zakresie uznania ustanowienia służebności gruntowej za świadczenie usług oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-407/14-4/OS
     ∟Usługa kompleksowa/momentu powstania obowiązku podatkowego

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-569/14-2/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości udokumentowania usług polegających na odpłatnym przyznaniu Spółce prawa do korzystania i pobierania pożytków z Parkingu.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj