Interpretacje do przepisu
art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.484.2019.2.SR
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej na wniosek pacjentów lub firm ubezpieczeniowych przez wysyłkę dokumentacji medycznej na wskazany we wniosku adres oraz brak możliwości anulowania faktury oraz dokonania korekty sprzedaży w przypadku zwrotu przesyłki wysłanej na wniosek pacjenta

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.341.2019.1.SS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w związku z uzyskaniem potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez Kontrahenta.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.440.2019.1.KBR
     ∟Wystawienie faktury korygującej – zmiana terminu płatności.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.246.2019.1.PJ
     ∟- W odniesieniu do otrzymanych od dostawców faktur dokumentujących dostawy krajowe zasadne jest wykazywanie faktur korygujących in minus w rozliczeniu za okres ich otrzymania przez nabywcę. - Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT z faktury korygującej in plus dotyczącej transakcji krajowej, dla której obowiązek podatkowy powstał w poprzednich okresach rozliczeniowych, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma taką fakturę korygującą, bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. - O ile przyczyny dotyczące korekt w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (in plus, in minus) były znane w momencie wystawienia faktur pierwotnych, kwoty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur korygujących powinny zostać rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. - Natomiast w przypadku, gdy przyczyny korekt nie istniały w momencie wystawienia faktur pierwotnych korekty faktur winny być rozliczone w momencie ich otrzymania

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.298.2019.2.AB
     ∟wystawienie faktury korygującej na właściwy podmiot oraz terminu jej wystawienia.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.384.2019.1.BS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej oraz trybu skorygowania rozliczenia podatku wynikającego z faktury aportowej.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.344.2019.1.MMa
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.271.2019.3.MMA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości oraz rozliczenie zaliczek wpłaca-nych na rzecz Sprzedających.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.254.2019.1.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia za jakie okresy opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, za jaki okres należy skorygować wystawione z tego tytułu faktury oraz sposobu dokumentowania odszkodowania; ustalenia terminów dokonania korekt deklaracji VAT-7; możliwości anulowania faktur dokumentujących bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.170.2019.4.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy do korekty przychodu na skutek rozliczeń rzeczywistego zużycia w stosunku do prognozowanego zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.252.2019.4.AKO
     ∟uznanie „faktur rozliczeniowych” za faktury korygujące

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.278.2019.1.JG
     ∟sposób rozliczania i dokumentowania Rabatów udzielanych na rzecz Nabywcy oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu Rabatów

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.253.2019.1.RR
     ∟Obowiązku dokonania korekty błędnie wystawionej faktury.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.194.2019.1.IZ
     ∟Skutki podatkowe w związku z przejęciem Jednostki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.186.2019.1.KOM
     ∟skutki na gruncie ustawy VAT dotyczące sukcesji praw przy łączeniu się spółek przez przejęcie

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.166.2019.1.RR
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korygującej dokumentującej otrzymanie częściowej wpłaty w przypadku cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.64.2019.3.PRP
     ∟w zakresie: obowiązku wystawienia przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania faktury korygującej, wpływu ww. faktury korygującej na rozliczenia podatku od towarów i usług przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.146.2019.1.IZ
     ∟zwolnienie od podatku dla dostawy nieruchomości zabudowanej i faktury zaliczkowej, możliwości wyboru opodatkowania, prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia nieruchomości

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.119.2019.1.AP
     ∟Uznanie przyznawanych rabatów po-transakcyjnych za rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów po-transakcyjnych.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.23.2019.3.KBR
     ∟Możliwość anulowania faktury zaliczkowej oraz termin dokonania korekty podatku należnego.

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.97.2019.1.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z połączeniem Spółek dotyczące prawa do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Przejmowaną.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.48.2019.2.KB
     ∟Możliwość wystawienia jednej (zbiorczej) faktury korygującej oraz zastosowanie właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.12.2019.2.RSZ
     ∟czy spółka ma prawo anulować fakturę w związku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzedaży przez kontrahenta oraz brakiem możliwości zawarcia ugody

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.891.2018.2.PRP
     ∟braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych lub płaconych kwot wynikających z rocznej T, braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych lub płaconych kwot wynikających z kwartalnej T, braku obowiązku dokonania korekt faktur w związku z otrzymaniem/zapłatą kwot wynikających z rocznych oraz kwartalnych T

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.3.2019.1.MS
     ∟Możliwość skorygowania faktury oraz rozliczenia podatku VAT przez przedsiębiorcę, który zlikwidował działalność gospodarczą.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.13.2019.1.AKR
     ∟Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.854.2018.1.AK
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.833.2018.1.KM
     ∟wskazanie, czy bonifikaty udzielane we wskazany sposób będą zmniejszały podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.41.2019.1.KS
     ∟Ustalenie, czy udzielane bonifikaty skutkują obniżeniem podstawy opodatkowania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj