Interpretacje do przepisu
art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


169/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.362.2019.2.MK
     ∟prawa do odliczenia podatku VAT z faktury zawierającej błędne dane nabywcy

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.496.2019.1.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy zabudowanych działek w zamian za odszkodowanie, prawo do wystawienia faktur korygujących oraz możliwość skorygowania podstawy opodatkowania.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.416.2019.2.KW
     ∟w zakresie: uznania transakcji sprzedaży nowego środka transportu za wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, braku prawa do dokonania korekty faktury i deklaracji podatkowej.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.439.2019.2.MN
     ∟Wnioskodawca będzie zobowiązany zgodnie z przepisem art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, do wystawienia faktury korygującej do faktury z dnia 27 maja 2019 r. dokumentującej usługę opisaną we wniosku, w której dokona korekty stawki podatku VAT ze stawki „23%” na „zw”. Wystawiając fakturę korygującą, Wnioskodawca jako podstawę prawną zwolnienia od podatku VAT ww. usługi szkolenia zobowiązany jest wpisać przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.384.2019.1.BS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej oraz trybu skorygowania rozliczenia podatku wynikającego z faktury aportowej.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.245.2019.3.KBR
     ∟skutki podatkowe w związku z nabyciem Nieruchomości

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.217.2019.4.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości od małżonków.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.213.2019.5.KBR
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem Nieruchomości od osób fizycznych.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.194.2019.1.IZ
     ∟Skutki podatkowe w związku z przejęciem Jednostki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-546/15-3/2019/S/RG
     ∟prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.840.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie rozliczenia dokonanego między Wnioskodawcą a Spółką.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.851.2018.2.MC
     ∟Ustalenie miejsca świadczenia usług instalacyjnych, ustalenie miejsca opodatkowania usług instalacyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów oraz usług instalacyjnych świadczonych przez podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia od podwykonawców usług instalacyjnych, obowiązek rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku VAT z tytułu nabycia usług instalacyjnych po dniu dokonania rejestracji dla celów VAT w Polsce oraz obowiązek udokumentowania świadczonych usług instalacyjnych fakturami VAT zawierającymi 23% stawkę podatku VAT oraz wykazania świadczonych usług w deklaracji VAT-7.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.750.2018.1.BS
     ∟Obowiązek wystawienia dodatkowej faktury bądź skorygowania pierwotnej faktury w przypadku zakończenia oraz w przypadku przedłużenia umowy leasingu finansowego.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.570.2018.2.KT
     ∟w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.330.2018.2.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu nabywcy powinno nastąpić poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy, wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji (tj. prawidłowe dane nabywcy), która to faktura korygująca nie będzie tzw. fakturą „do zera” ; w jaki sposób powinny zostać ujęte dane na fakturze korygującej; który z podmiotów („A” czy „B”) powinien być ujęty na fakturze korygującej jako adresat (stron transakcji) oraz fizycznie otrzymać fakturę korygującą, a także, który podmiot powinien być w posiadaniu faktury pierwotnej z błędnym nabywcą; w którym okresie rozliczeniowym Spółka powinna ująć fakturę korygującą w rejestrze VAT i deklaracji VAT.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF
     ∟wystawienie faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.410.2018.1.AR
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) w zamian za objęcie akcji w spółce handlowej.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.363.2018.1.KBR
     ∟skutków podatkowych w związku z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.305.2018.1.MC
     ∟Możliwość wystawienia faktury korygującej dokumentującej dostawę sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy do placówki oświatowej, tj. zestawów komputerowych i serwerów.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.89.2018.1.PK
     ∟korekta faktur in plus

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.227.2018.1.MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego, na której nie ma numeru NIP firmy Wnioskodawczyni.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.176.2018.1.MJ
     ∟Uznanie pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty, prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-1.4512.125.2016.6.RW
     ∟Opodatkowanie naliczanej abonentowi kary umownej oraz prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur, w których kary umowne (opłaty wyrównawcze) zostały nieprawidłowo ujęte jako usługi telekomunikacyjne podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji prawo do obniżenia podatku należnego wynikającego z tych faktur w deklaracji za okres, w którym faktury te zostaną wystawione bez konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez abonentów.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112.KDIL2-2.4012.75.2018.1.JK
     ∟Rozpoznanie obowiązku podatkowego, wystawienia faktury, wystawienia faktury korygującej oraz dokonania korekty podstawy opodatkowania, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, ujęcia w deklaracji VAT otrzymanej faktury korygującej, wystawienia noty korygującej oraz obowiązku złożenia deklaracji VAT.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.130.2018.1.NF
     ∟Interpretacja indywidualna w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego, wystawienia faktury, wystawienia faktury korygującej oraz dokonania korekty podstawy opodatkowania, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, ujęcia w deklaracji VAT otrzymanej faktury korygującej, wystawienia noty korygującej oraz obowiązku złożenia deklaracji VAT.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.135.2018.1.MPE
     ∟W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest w posiadaniu faktury, która została wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy, tj. po upływie 30 dni od wystawienia faktury nie doszło do dostawy towaru (przedmiotu leasingu np. samochodu), zatem uznać należy, że w takiej sytuacji u wystawcy faktury stosownie do ww. art. 19a ust. 1 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.68.2018.2.JF
     ∟Prawa do korekty podatku należnego oraz terminu spełnienia warunków uprawniających do korekty.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj