Interpretacje do przepisu
art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1233/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.374.2019.2.ISK
     ∟Obowiązek rejestracji sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy przy zastosowaniu własnej kasy rejestrującej, prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych, obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych, obowiązek dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur, obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy oraz obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.572.2019.2.MN
     ∟Sposób ewidencji faktury z tytułu świadczenia usług medycznych wykonywanych w ramach zawartego kontraktu przez Wnioskodawcę (lidera) oraz pozostałych uczestników konsorcjum.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.508.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską; stawka podatku dla ww. sprzedaży; prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawcy w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki stanowiącej współwłasność małżeńską; prawo do korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.444.2019.1.PR
     ∟Prawidłowość przechowywania w formie elektronicznej faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak przechowywanych faktur.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-478/14-6/UNR
     ∟Korekta podatku naliczonego i sposób jej dokonania

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-524/14//19-S/MN
     ∟1.Czy w przypadku zawarcia ze Spółką Umowy w zakresie (i) odpłatnego świadczenia przez Gminę na rzecz ZUW usług przesyłu wody i ścieków m.in. z wykorzystaniem wytworzonej przez Gminę Infrastruktury lub Przyszłych inwestycji, lub (ii) udostępnienia Spółce ww. majątku w oparciu o odpłatną umowę dzierżawy na rzecz ZUW, czynności wykonywane w ramach ww. umów stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT? W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, Gmina wnosi o potwierdzenie: 2.Czy w związku z zawarciem wybranej Umowy ze Spółką, dotyczącej Infrastruktury, w przypadku gdy oddanie do użytkowania nastąpi w roku poprzedzającym rok, w którym poszczególne środki trwałe wchodzące w skład Infrastruktury zostaną objęte ww. Umową, Gminie będzie przysługiwało prawo do dokonania odpowiedniej korekty – zgodnie z art. 91 ust. 7 i 7a w związku z art. 91 ust. 2 i 3 ustawy o VAT – w związku ze zmianą przeznaczenia? 3.Czy w przypadku podatku naliczonego związanego z budową Infrastruktury, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, długość okresu korekty wieloletniej wynosić będzie 10 lat i tym samym kwota rocznej korekty podatku naliczonego po zmianie przeznaczenia, będzie wynosiła odpowiednio 1/10 podatku naliczonego wykazanego na wszystkich fakturach zakupowych związanych z danym środkiem trwałym? 4.Który rok należy przyjmować za pierwszy rok okresu korekty wieloletniej zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w szczególności w odniesieniu do podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych otrzymanych w latach wcześniejszych aniżeli rok oddania do użytkowania danego środka trwałego (tj. czy będzie to rok otrzymania poszczególnych faktur, czy też będzie to dla wszystkich faktur dotyczących danej inwestycji rok jej zakończenia i oddania do użytkowania, bez względu na moment otrzymania faktur)? 5.Czy w przypadku zmiany przeznaczenia Infrastruktury i zawarcia w 2014 r. wybranej Umowy ze Spółką, Gminie będzie przysługiwać prawo do dokonania wieloletniej korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT za styczeń 2015 r., w części związanej z ww. środkami trwałymi, przypadającej – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT – na rok 2014 r. (wysokość tych kwot stanowi przedmiot pytania nr 3)?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.365.2019.2.MD
     ∟w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze od Organizatora

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.363.2019.3.AZ
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy z tytułu dystrybucji biletów na imprezy organizowane na terenie całego kraju

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.255.2019.2.RS
     ∟W zakresie nieuznania za podatnika jednostki wojskowej z tytułu nabycia/planowanego nabycia od amerykańskiej agencji rządowej usług niematerialnych.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.278.2019.1.JG
     ∟sposób rozliczania i dokumentowania Rabatów udzielanych na rzecz Nabywcy oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu Rabatów

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.167.2019.2.KS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów usługi organizacji podróży służbowej.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.170.2019.2.PR
     ∟Poprawność wystawianej faktury dokumentującej usługę organizacji podróży służbowej.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.183.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu sprzedaży działki nr 317/1 stanowiącej współwłasność małżeńską, stawka podatku dla ww. sprzedaży, prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawczyni w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki nr 317/1 stanowiącej współwłasność małżeńską, możliwość korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy oraz braku obowiązku wystawiania faktur w zakresie działalności rolniczej,

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.182.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu sprzedaży działki nr 317/1 stanowiącej współwłasność małżeńską, stawka podatku dla ww. sprzedaży, prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawcy w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki nr 317/1 stanowiącej współwłasność małżeńską, konieczności pozostania czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy,

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.186.2019.2.MH
     ∟niepodleganie opodatkowaniu sprzedaż udziału w działce nr ……., stawka podatku dla ww. sprzedaży, prawa i obowiązki spoczywających na Wnioskodawcy w podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej nr…….. konieczność pozostania czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług do czasu możliwości skorzystania ze zwolnienia stosownie do art. 113 ust. 11 ustawy,

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.185.2019.2.MH
     ∟niepodleganie opodatkowaniu sprzedaż udziału w działce nr ……., stawka podatku dla ww. sprzedaży, prawa i obowiązki spoczywających na Wnioskodawcy w podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej nr…….. konieczność pozostania czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług do czasu możliwości skorzystania ze zwolnienia stosownie do art. 113 ust. 11 ustawy,

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.198.2019.2.MK
     ∟niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży działki nr 317/3 stanowiącej współwłasność małżeńską, stawki podatku dla ww. sprzedaży, praw i obowiązków spoczywających na Wnioskodawczyni w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki nr 317/3 stanowiącej współwłasność małżeńską, konieczności pozostania czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz możliwości ponownego skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.197.2019.2.MK
     ∟niepodleganie opodatkowaniu sprzedaży działki nr 317/3 stanowiącej współwłasność małżeńską, stawki podatku dla ww. sprzedaży, prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawcy w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki nr 317/3 stanowiącej współwłasność małżeńską, prawo do korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT,

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.180.2019.2.EG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu sprzedaż udziału w działce stawka podatku dla ww. sprzedaży prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawczyni w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.178.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu sprzedaż udziału w działce stawka podatku dla ww. sprzedaży prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawczyni w podatku VAT w związku ze sprzedażą udziału w działce

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.90.2019.2.MR
     ∟Uznanie prowadzonej przez Teatr działalności za działalność gospodarczą oraz braku zastosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.200.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-1.4512.121.2016.11.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania korekty podatku naliczonego w związku z centralizacją rozliczeń Gminy.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-546/15-3/2019/S/RG
     ∟prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK
     ∟Możliwość anulowania wystawionych faktur.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-52/15-2/MN
     ∟- prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi organizacji imprezy wyjazdowej dla swoich klientów, - brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych i gastronomicznych w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę imprezy wyjazdowej dla swoich klientów, - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie pozostałych usług w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę imprezy wyjazdowej dla swoich klientów, - prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych przez Wnioskodawcę nagród przekazywanych uczestnikom konkursów oraz upominków wręczanych klientom w wybranych okresach np. świątecznych

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.895.2018.2.MH
     ∟prawo do rejestracji jako podatnika podatku VAT z datą wcześniejszą, a tym samym zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.636.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz uznania kwoty przyznanego rabatu pośredniego za kwotę brutto; w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich; w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz w zakresie konieczności odzwierciedlenia czynności udzielania rabatu w rejestrze VAT.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.488.2018.1.RM
     ∟przemieszczenie własnych towarów Wnioskodawcy z Polski do magazynu we Francji oraz ich późniejsza dostawa dokonywana na rzecz Nabywcy nie będzie jedną transakcją, tj. wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 w zw. z art. 20a ust. 1 ustawy;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj