Interpretacje do przepisu
art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3139/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.497.2019.1.JŚ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzielaniem pracownikom będącym uczestnikami programu nieoprocentowanej pożyczki na zakup akcji

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.448.2019.2.GG
     ∟obowiązki płatnika w związku z zapłatą zaległych składek ZUS

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.407.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zawarciem na rzecz członków zarządu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

2019.10.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.129.2019.WAZ
     ∟Czy korzystanie przez pracownika z nieodpłatnie udostępnionej mu przez pracodawcę kwatery noclegowej w okresie jego oddelegowania za granicę w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych na rzecz tego pracodawcy związanych z realizacją zakontraktowanej usługi za granicą powoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia? Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – ma obowiązek uwzględniać wartości pokrytych kosztów zakwaterowania pracownika delegowanego za granicę w kwocie przychodu tego pracownika ze stosunku pracy, a tym samym obliczać i pobierać z tego tytułu od pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.312.2019.4.DP
     ∟Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w Spółce, nabytego w drodze spadkobrania po zmarłym ojcu Wnioskodawcy i otrzymanie zapłaty z tego tytułu, będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.348.2019.5.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.224.2019.2.KP
     ∟Obowiązków płatnika związanych z udostępnieniem zakwaterowania Pracownikom oraz związanych z udostępnieniem zakwaterowania Zleceniobiorcom.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.358.2019.2.AWO
     ∟Czy nieodpłatne zrzeczenie się służebności przez Uprawnionego stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.336.2019.5.MG
     ∟obowiązki płatnika

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.422.2019.1.KP
     ∟w zakresie opodatkowania najmu

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2019.OBQ
     ∟Czy wartość noclegów dla pracowników na czas wykonywania przez nich pracy na budowach realizowanych przez pracodawcę w miejscowościach poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania pracownika, finansowanych przez Spółkę, stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji, czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.141.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe finansowania pracownikom noclegów w czasie wypełniania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.389.2019.1.ASZ
     ∟Dot. opodatkowania otrzymanej kwoty tytułem zwrotu poniesionych nakładów na budowę domu

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.319.2019.1.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej posiadanym udziałom w nieruchomości.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.420.2017.9.JK3
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.353.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z pokrywaniem lub zwrotem Członkom Zarządu kosztów szkolenia.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.352.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z pokrywaniem lub zwrotem Członkom Zarządu kosztów szkolenia.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.329.2019.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przyznawaniem pracownikom punktów w Programie Kafeteryjnym funkcjonującym w ramach ZFŚS.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.261.2019.4.ŁS
     ∟Obowiązki informacyjne – odnawialne źródła energii.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.338.2019.2.SK
     ∟Obowiązki płatnika - udział Zarządzającego w studiach podyplomowych.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2019.3.MM
     ∟Przychód z tytułu własności środków trwałych.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.270.2019.3.MS
     ∟Czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2018), Wnioskodawca i Komandytariusz obliczając podatek od przychodów z tytułu własności środków trwałych, tj. Nieruchomości, powinni ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową zmniejszaną co miesiąc o dokonane odpisy amortyzacyjne?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.374.2019.1.PP
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania kwoty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.378.2019.2.MZ
     ∟Stwierdzić należy, że w wyniku dokonanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z realizacją ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jednorazowej wypłaty środków zaewidencjonowanych na subkoncie Wnioskodawczyni, które objęte były przedmiotem małżeńskiej wspólności majątkowej – u Wnioskodawczyni powstał przychodów z innych źródeł, o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasadnie również płatnik obliczył i pobrał zryczałtowany 19% podatek dochody, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie mieści się bowiem w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.315.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę holenderską.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.399.2019.1.GG
     ∟Przychód z tytułu zwrotu kosztów dojazdu członków rady nadzorczej na posiedzenia.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.369.2019.1.LS
     ∟Zatem mając powyższe na uwadze, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, ryczałtowo określona wartość przedmiotowego, nieodpłatnego świadczenia będzie obejmowała wyłącznie koszty Wnioskodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, a w związku z tym również do których poniesienia Wnioskodawca będzie zobowiązany niezależnie od tego, czy pracownik będzie wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych czy też nie (np. materiały eksploatacyjne). W sytuacji, gdy Wnioskodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.371.2019
     ∟Czy wynagrodzenie przedstawicieli nieruchomości Wnioskodawca prawidłowo wykazuje jako przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepodlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.204.2019.2.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przyznawaniem pracownikom i współpracownikom punktów w Programie Kafeteryjnym.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1261/14/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków restrukturyzacji posiadanych aktywów kapitałowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj