Interpretacje do przepisu
art. 114 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2016/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 114 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.376.2019.2.KP
     ∟określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych w domach jednorodzinnych dwulokalowych, wraz z udziałami we współwłasności gruntu oraz stawki podatku VAT dla usługi polegającej na adaptacji poddasza nieużytkowego na cele mieszkaniowe

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.536.2019.1.MJ
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej – nakłady przekraczające 30%, okres dłuższy niż 2 lata - sprzedaż budynków będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.467.2019.2.WB
     ∟- stawka podatku dla instalacji urządzeń wewnątrz lub na bryle budynków mieszkalnych oraz poza bryłą tych budynków; - ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług związanych z zakupem i montażem urządzeń OZE; - stwierdzenie, czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę netto czy brutto; - stawka podatku do otrzymanej dotacji; - prawo do odliczenia w całości podatku wynikającego z faktur wystawionych na rzecz Gminy przez Wykonawcę; - uznanie za element podstawy opodatkowania kosztu podatku VAT, którym jest obciążany mieszkaniec i wystawienia dodatkowej faktury w tym zakresie; - moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Gminy w odniesieniu do wykonanych usług.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.529.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej od osób fizycznych bez podatku VAT, gdzie wydatki na nakłady dotyczące nieruchomości nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości, - prawa do odliczenia VAT od wydatków na nakłady dotyczące nieruchomości, jeżeli wydatki na nakłady nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.405.2019.1.IZ/KOM
     ∟Objęcie zwolnieniem od podatku VAT opłat za obciążanie najemców lokali mieszkalnych za zużycie mediów.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.377.2019.2.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.562.2019.2.EA
     ∟Czy właściwą stawką opodatkowania dostawy Wyrobów (osłona nosa, maski ochronnej na twarz, kremu ochronnego do twarzy i ciała) jest obniżona stawka (obecnie 8%), o której mowa w art. 41 ust. 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.359.2019.3.NK
     ∟Prawo do zastosowania na wystawianej w incydentalnych przypadkach na Kontrahenta fakturze dokumentującej opisane refakturowane usługi zw. z odpadami stawki VAT w wysokości 8%, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie powiększał kwoty na fakturze o marżę oraz prawo do zastosowania na wystawianej na Kontrahenta fakturze stawki VAT w wysokości 8%, w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie doliczać marżę/prowizję do refakturowanych usług.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.515.2019.2.MS
     ∟Zastosowanie stawki 8% dla usług oczyszczania ścieków świadczonych przy pomocy wybudowanych przydomowych oczyszczalni, brak obowiązku rozliczenia podatku od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaprojektowanie i budowę POŚ, termin odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.441.2019.1.RR
     ∟opodatkowania transakcji cesji praw i obowiązków z przedwstępnych umów deweloperskich / przedwstępnej umowy nabycia lokalu mieszkalnego oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach, które Podatnik będzie otrzymywał od dewelopera, dokumentujących kwoty zaliczek, które będą wpłacane przez Podatnika przy podpisywaniu przedwstępnych umów deweloperskich/umów nabycia lokalu mieszkalnego

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.394.2019.2.AKR
     ∟Stawka podatku VAT przy sprzedaży Segmentów.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.452.2019.2.MJ
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę na/w budynkach mieszkalnych, stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wykonywanych poza bryłami budynków mieszkalnych, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych, tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.481.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.378.2019.2.MK
     ∟Stawki podatku VAT dla sprzedaży Produktów.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.413.2019.1.JB
     ∟- określenie stawki podatku od towarów i usług w przypadku zawarcia umowy najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania; - uznanie Operatora za odbiorcę usług najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania w przypadku zawarcia tzw. umowy o współpracę.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.442.2019.2.MO
     ∟w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży prawa własności działki nr 202

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.382.2019.1.KBR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT najmu apartamentu, miejsca garażowego i lokalu rekreacyjno-konferencyjnego

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.444.2019.2.AB
     ∟1. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach bądź elewacjach budynków mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 (punkt A-B w opisie sprawy), 2. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu garażu budynku gospodarczego wolnostojącego, dachu garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego oraz na gruncie (punkt C-E w opisie sprawy), 3. podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, 4. brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, 5. prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.400.2019.1.PC
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.419.2019.1.JK
     ∟Stawki podatku dla świadczonych usług.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.319.2019.1.AK
     ∟Stawka podatku dla usługi wykonania zabudowy meblowej oraz w zakresie stawka podatku dla dostawy i montażu sprzętu AGD montowanego w zabudowie meblowe.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.426.2019.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług. Odliczenie podatku od towarów i usług. Podstawa opodatkowania. Faktura.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.366.2019.2.WL
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.386.2019.1.KO
     ∟w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych projektu pn.: „…” w wysokości 8% dla usług sklasyfikowanych w PKWiU: - 39.00.11.0 - Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, - 39.00.12.0 - Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód powierzchniowych, - 39.00.23.0 - Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, - 38.21.22 - Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów, - 38.12.12 - Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych, - 38.22.19.0 - Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych, - 39.00.2 - Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń, - 81.30.10.0 - Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni natomiast dla pozostałych robót i usług w wysokości 23%

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.332.2019.2.KO
     ∟prawo do zastosowania na wystawianej fakturze dokumentującej refakturowane usługi stawki VAT w wysokości 8% oraz prawa do zastosowania na wystawianej fakturze stawki VAT w wysokości 8% w sytuacji, gdy Wnioskodawca dolicza marżę/prowizję do refakturowanych usług.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.231.2019.3.KM
     ∟Sposób opodatkowania dostawy (sprzedaży) wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz pomieszczeniami przynależnymi w postaci komórek lokatorskich, wraz z udziałem w częściach wspólnych, w tym w gruncie.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.334.2019.2.IK
     ∟prawo do zastosowania na wystawianej fakturze dokumentującej refakturowane usługi stawki VAT w wysokości 8% oraz prawa do zastosowania na wystawianej fakturze stawki VAT w wysokości 8% w sytuacji, gdy Wnioskodawca dolicza marżę/prowizję do refakturowanych usług.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.325.2019.2.MWJ
     ∟Niezastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu instalacji OZE. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Stawka podatku VAT dla usługi montażu instalacji OZE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj