Interpretacje do przepisu
art. 116 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


43/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 116 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.367.2019.2.MM
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur RR wystawionych przez Spółdzielnię dla rolników ryczałtowych będących jej członkami, w sytuacji gdy Spółdzielnia realizuje płatności wynikające z tych faktur pomniejszając je o wartość wpłat na fundusz udziałowy.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.41.2019.2.KP
     ∟prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym oraz prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT-RR bez podania daty faktury VAT-RR

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.680.2018.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.123.2018.1.KC
     ∟w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur RR dokumentujących zaliczki, prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku oraz przeliczania kwot wyrażonych na fakturach RR w euro wg właściwego kursu

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2017.1.UNR
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku a składki członkowskie

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/443-1212/13-1/MG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2016.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-666/16-1/MW
     ∟ustalenie, czy nieodliczony z faktur VAT RR podatek VAT naliczony stanowi koszt uzyskania przychodu

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-41/15/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy dokonaniu wpłaty gotówkowej na wskazany rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w jego banku w dniu zakupu

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1067/14-5/MM
     ∟brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-289/11/14-15/S/KBr
     ∟sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym, jaki powinien być zastosowany w świetle art. 115-118 ustawy o VAT

2014.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-206/11/13-16/S/MM
     ∟brak obowiązku wystawienia faktury korygującej VAT RR zerującą fakturę VAT RR dokumentującą przedpłatę na rzecz rolnika ryczałtowego

2013.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-289/11/12-10/S/KG
     ∟W zakresie właściwego rozliczenia wystawionej faktury VAT RR dokumentującej wpłaconą przedpłatę (zaliczkę) oraz faktury VAT RR dokumentującą wypłaconą kwotę różnicy pomiędzy fakturą VAT RR dotycząca kwoty wypłaconej zaliczki, a wartością faktycznie dostarczonych produktów rolnych i usług rolniczych objętych podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową.

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1408/12/DM
     ∟Brak prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

2013.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-206/11/12-11/S/MM
     ∟Właściwe rozliczenie wystawionej faktury VAT RR dokumentującej wpłaconą przedpłatę (zaliczkę) oraz faktury VAT RR dokumentującą wypłaconą kwotę różnicy pomiędzy fakturą VAT RR dotycząca kwoty wypłaconej zaliczki, a wartością faktycznie dostarczonych produktów rolnych i usług rolniczych objętych podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1376/11/KM
     ∟Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-562/11-2/MM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).

2011.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-95/11/DM
     ∟Czy potrącenie należności z tytułu składek plantatorów pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku?

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-719/10-4/IG
     ∟1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na ...

2011.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-747/10-3/MM
     ∟1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?

2009.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-866/09/MS
     ∟czy potrącenie należności na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR

2009.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-830/09-4/AZ
     ∟dot. podatku od towarów i usług w zakresie uznania potrąceń wynikających z ustawy o funduszach promocji za rozliczenie wzajemne jako należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi w trybie art. 116 ust. 9a ustawy o VAT

2009.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-788/09/AW
     ∟Czy pomniejszenie zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za produkty rolne, obejmującej również kwotę zryczałtowanego podatku, o kwotę uprzednio naliczonej wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego powoduje utratę prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku?

2009.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-165/09/AS
     ∟Czy potrącane składki członkowskie można uznać za należności, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT.

2009.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-181/09-2/KG
     ∟1. Czy Spółka powinna wystawiać faktury zaliczkowe VAT RR każdorazowo po dokonaniu wypłaty zaliczki na rzecz rolnika ryczałtowego?2. Czy zamiast umieszczania danych identyfikacyjnych dokumentów potwierdzających dokonanie wpłat na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych można stworzyć: odrębny dokument zawierający wszystkie dokonane wpłaty na rzecz rolnika ryczałtowego w czasie trwania umowy oraz zawierający dane identyfikacyjne dokumentów potwierdzających dokonanie tych wpłat (dokument ten byłby dołączany do ostatniej faktury potwierdzającej dokonanie ostatniego odkupu w ramach zakończonego lotu i byłby integralnym jej elementem)?3. Czy i kiedy należy podawać dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego przekazanie zaliczki (zaliczka na kilka lotów/umów nie dotycząca konkretnych lotów/umów, rozliczana przy kolejnych płatnościach na rzecz rolnika ryczałtowego)?

2009.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-120/09-2/PW
     ∟Czy nadwyżki, o których mowa w umowach kontraktacyjnych należy traktować jako wykonywanie umowy kontraktacji mimo odrębnego uregulowania zasad płatności, czy też transakcje te należy oddzielić od zawartej umowy kontraktacji i traktować jako odrębny zakup ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z wymogami przy zakupie bez umowy kontraktacyjnej?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj