Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


38/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.141.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe finansowania pracownikom noclegów w czasie wypełniania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2019.OBQ
     ∟Czy wartość noclegów dla pracowników na czas wykonywania przez nich pracy na budowach realizowanych przez pracodawcę w miejscowościach poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania pracownika, finansowanych przez Spółkę, stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji, czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.399.2018.2.RK
     ∟Przychód z nieodpłatnych świadczeń przy zbyciu gruntu w trybie art. 231 K.c. zabudowanego Naniesieniami.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.400.2018.2.AS
     ∟Ustalenie, czy w związku z zawarciem umowy zbycia gruntu w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, zabudowanego przez Spółkę Naniesieniami powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.406.2018.2.RK
     ∟przychód z nieodpłatnych świadczeń przy zbyciu gruntu w trybie art. 231 K.c. zabudowanego Naniesieniami

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.488.2018.2.KBR
     ∟Uznanie Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2018.2.AO
     ∟Dotyczy uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.496.2018.2.RR
     ∟Sposób opodatkowania i dokumentowania świadczonych przez Usługodawcę usług oraz prawa Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.538.2018.2.MK
     ∟brak opodatkowania dobrowolnych napiwków otrzymanych przez pracowników

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.493.2018.4.AK
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług o charakterze konsultacyjnym i doradczym

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.624.2017.2.WL
     ∟opodatkowanie świadczenia usług doradczych

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.611.2017.2.AJB
     ∟opodatkowanie świadczenia usług doradczych

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.202.2017.3.JKU
     ∟Jeżeli istotnie Wnioskodawca w żaden sposób nie może dysponować środkami pieniężnymi pozostawionymi jako zysk niepodzielony do dyspozycji wspólników, to w przedstawionym zdarzeniu nie doszło do zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, pożyczki, oddania rzeczy do użytkowania czy też wniesienia dopłat, ani innej umowy enumeratywnie wymienionej w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.543.2016.2.KO
     ∟skutki podatkowe zawarcia umów ze studentami

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-495/16/BK
     ∟Udział w imprezie integracyjnej.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-31/16/AK
     ∟Czy wartość noclegów dla pracowników na czas wykonywania przez nich pracy na budowach realizowanych przez pracodawcę w miejscowościach poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania pracownika, finansowanych przez Spółkę, stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji, czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-133/16/AK
     ∟Czy wartość noclegów dla pracowników na czas wykonywania przez nich pracy na budowach realizowanych przez pracodawcę w miejscowościach poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania pracownika, finansowanych przez Spółkę, stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji, czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-425/15-2/AG
     ∟1) Czy ponoszone przez Spółkę w ramach PDO koszty świadczeń pieniężnych stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w ramach rozliczeń z tytułu CIT? 2) W jakim momencie Spółka powinna rozpoznać ponoszone w ramach PDO koszty świadczeń pieniężnych jako koszty uzyskania przychodów przy założeniu, że ich wypłata nastąpi odpowiednio w terminie określonym w Porozumieniu lub później?

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-319/15-4/AG
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość świadczeń należnych na podstawie PDO (tj. Odprawę oraz Rekompensatę) w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami na mocy Porozumienia stron, w miesiącu w którym nastąpiła wypłata tych środków tj. w miesiącu, w którym miała miejsce wypłata jednorazowa lub w miesiącach, w których wystąpiły wypłaty rat w sytuacji, gdy pracownik złożył Wniosek o wypłatę świadczenia w ratach?

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-743/15-3/AS
     ∟Opodatkowanie usług sportowych i marketingowych, świadczonych przez zawodników i trenerów oraz prawa do odliczenia podatku od naliczonego z tytułu nabycia ww. usług.

2015.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-673/15/MN
     ∟1. Czy w związku z realizacją Kontraktu o cechach opisanych powyżej Wnioskodawca pozostaje podatnikiem podatku VAT? 2. Czy w związku ze świadczeniem usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego i doradztwie w doborze sprzętu rowerowego Wnioskodawca pozostaje podatnikiem podatku VAT?

2015.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-47/15-3/AM
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na wypłatę Premii dla pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki? W którym momencie wydatki ponoszone przez Spółkę na wypłatę Premii dla pracowników powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki: a. Czy powinny być uznane za koszt uzyskania przychodów tego kwartału roku obrotowego, za który Premia jest wypłacana? b. Czy powinny być uznane za koszt uzyskania przychodów tego kwartału roku obrotowego, w którym Premia jest wypłacana? Jeśli odpowiedź na pytanie b jest pozytywna Spółka prosi o informację: c. W jakim okresie (w którym miesiącu) Spółka powinna uznać wydatki poniesione na wypłatę Premii za koszt uzyskania przychodów?

2015.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-45/15-2/AM
     ∟Czy wypłacone zgodnie z ZUZP premie miesięczne, kwartalne oraz roczne w roku następującym po roku, za który zostały przyznane stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich wypłaty (postawienia do dyspozycji pracownika) czy też w ostatnim miesiącu roku, za który zostały przyznane? Czy w przypadku stwierdzenia, że momentem poniesienia kosztu jest ostatni miesiąc roku za który premie zostały przyznane, Spółce przysługuje prawo do zaliczenia w koszty podatkowe roku 2009, zarówno premii za rok 2008 (kasowo wypłaconych 2009 roku) jak i premii naliczonych memoriałowo za rok 2009?

2014.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-890b/14/MU
     ∟W zakresie obowiązków płatnika (impreza integracyjna).

2014.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-890a/14/MU
     ∟W zakresie obowiązków płatnika (impreza integracyjna).

2014.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1078/13/WN
     ∟opodatkowanie dobrowolnych napiwków otrzymanych przez pracowników oraz ujmowania kwoty napiwków na paragonach fiskalnych i wystawianych do nich fakturach

2013.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-103/13-3/GJ
     ∟Czy okoliczność ustalenia przez Spółkę ceny sprzedaży samochodu dokonanej na rzecz jego dotychczasowego najemcy (byłego właściciela) w wysokości ceny zakupu tego samochodu nabytego od tej samej osoby spowoduje, że za okres trwania umowy najmu pojazdu, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia (nieodpłatnego przysporzenia), o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.)? Czy dokonanie wyceny samochodu przez rzeczoznawcę, zleconej przez Wnioskodawcę przed nabyciem samochodu, daje Podatnikowi gwarancję prawidłowego określenia podstawy o...

2010.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-595/10/AK
     ∟Czy w związku w z wniesieniem przez Pomysłodawcę wkładu niepieniężnego (w formie wartości niematerialnych lub prawnych bądź know-how) do SKA powstanie przychód dla Spółki, zgodnie z ustawą o pdop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

2010.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-599/10/AK
     ∟Czy w związku w z wniesieniem przez Pomysłodawcę wkładu niepieniężnego (w formie wartości niematerialnych lub prawnych bądź know-how) do SKA powstanie przychód dla Spółki, zgodnie z ustawą o pdop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

2009.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-265a/09/AP
     ∟Miejscem świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz podmiotu niemieckiego jest Polska, a stawka podatku wynosi 22%.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj