Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.346.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: -czy zwrot kapitału będzie stanowił dla Udziałowców przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, -czy ustalając podstawę opodatkowania przychodu z tytułu zwrotu kapitału należy obniżyć przychód Udziałowców o koszty objęcia udziałów, przy czym koszty te powinny zostać ustalone proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej udziałów lub ich umorzenia, -w jaki sposób należy ustalić koszt objęcia udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, -czy w związku ze zwrotem kapitału Wnioskodawca, działając jako płatnik, będzie zobowiązany do poboru i odprowadzenia na konto właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-317/16-8/AD
     ∟Powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego oraz braku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem na rzecz udziałowców składników majątku w ramach likwidacji tej spółki.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.357.2019.2.AW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.356.2019.2.AW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.363.2019.4.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę aportem, na pokrycie udziałów lub akcji utworzonej nowej spółki-córki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Utylizacji Odpadów objęta byłaby zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na niezaliczenie wartości wnoszonej do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli wartości wkładu określonej w statucie lub umowie spółki, albo w innym dokumencie o podobnym charakterze, do przychodów na mocy art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-44/16-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu otrzymania majątku po likwidacji spółki, o której mowa we wniosku

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.313.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku umorzenia posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, Wnioskodawca powinien na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.354.2019.1.AR
     ∟czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Oddział należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy jego wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.312.2019.2.AK
     ∟Możliwość powstania przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółki komandytowej

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.334.2019.1.ANK
     ∟W zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży/przekazania wspólnikom Nieruchomości otrzymanej wcześniej przez Spółkę aportem.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.179.2019.4.JF
     ∟W zakresie uznania Działalności przenoszonej w ramach Aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych związanych z tą transakcją.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.147.2019.2.APA
     ∟Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Departamentu w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.170.2019.4.APA
     ∟Czy przedmiotem Transakcji będzie mieć za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, a w konsekwencji do Transakcji będzie mieć zastosowanie przepis art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy CIT?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.213.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez faktycznie poniesione przez Spółę X wydatki, na nabycie składników majątku wnoszonych aportem do Spółki Y należy rozumieć wydane akcje w zamian za wartość wniesionych aportem przez Gminę nieruchomości

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.79.2019.2.MS
     ∟Ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w momencie dokonania transakcji zbycia udziałów za wynagrodzeniem w celu umorzenia.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.213.2019.3.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy jego wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki 2 skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-25/16-3/S/MJ
     ∟Czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. do przepisów art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. nakłada na spółkę obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport, w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.279.2019.4.MP
     ∟Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem do spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.229.2019.1.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy do transakcji wniesienia Przedsiębiorstwa GTF stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP), aportem w zamian za udziały w spółce będzie miał zastosowanie przepis art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o CIT

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.260.2019.2.PC
     ∟Uznanie Działu X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania transakcji przeniesienia w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-51/15-3/S/SP
     ∟Zasady na jakich nastąpi opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia, skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego bez albo ze zmniejszeniem liczby udziałów oraz skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie, celem umorzenia udziałów gdzie nie dojdzie albo dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.152.2019.4.MM
     ∟Czy czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych do Spółki celowej będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.191.2019.2.JF
     ∟W zakresie ustalenia, czy opisany we wniosku dział T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz skutków podatkowych wniesienia działu T. do Nowej Spółki w ramach wkładu niepieniężnego.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-135/16/S-19/AWO
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.206.2019.1.AR
     ∟Skutki podatkowe związane z wniesieniem przez Wnioskodawcę zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział „X” do spółki kapitałowej

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-121/16-2/MJ
     ∟Czy w związku z objęciem udziałów w zamian za aport Udziałów Spółki Kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie u.p.d.o.p.?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.152.2019.3.AR
     ∟Skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, tj. Działu Usług Zarządzania Zasobami Ludzkimi do spółki kapitałowej

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.143.2019.3.MS
     ∟Czy opisany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz pracowników, a także przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z tym zespołem składników majątkowych składające się na wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Biuro Bezpieczeństwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, a w konsekwencji czy czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Biura Bezpieczeństwa do Spółki celowej w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy CIT?

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-146/16-2/MJ
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.147.2019.1.AW
     ∟W wyniku wniesienia aportem do innej spółki kapitałowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zespołu Cieplnego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu updop

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj