Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.1145.2016.1.DP
     ∟Celem ustawodawcy nie jest podwójne opodatkowanie przychodów na moment objęcia (nabycia) i na moment późniejszego zbycia akcji w X. Inc., w ocenie organu podatkowego, Bank będzie uprawniony każdorazowo na moment zbycia/konwersji akcji uprzywilejowanych serii C „preferred stock” na akcje serii A „common stock” X. Inc, do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu podatkowego na objęciu konwertowanych akcji uprzywilejowanych serii C „preferred stock” X. Inc.

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.7.2017.1.PS
     ∟w zakresie powstania przychodów w związku z objęciem przez Spółkę udziałów w B w zamian za Wkład Niepieniężny

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.47.2017.1.MJ
     ∟Czy w związku z objęciem w 2016 r. udziałów w Spółce 1, dochód Spółki za 2016 r. powinien uwzględniać przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Spółce 1 oraz koszt uzyskania przychodu w wysokości kosztu historycznego nabycia Nieruchomości przez Spółkę?

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.1132.2016.2.MS
     ∟w zakresie powstania przychodów z tytułu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w części dotyczącej Komplementariusza spółki przekształcanej jak również amortyzacji Znaku towarowego przez spółkę przekształconą

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.26.2017.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy przychody z odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej należy rozpoznać jako przychody podatkowe z działalności gospodarczej, w wartości ceny określonej w umowie, w momencie zawarcia umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej? 2. Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw wynikających z uczestnictwa w spółce osobowej będzie wartość wkładu pieniężnego wniesionego w postaci gotówki przez komandytariusza?

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.699.2016.2.KP
     ∟Czy na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przedstawionego przyszłego stanu faktycznego wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, której jest jedynym właścicielem, spowoduje konieczność zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.1111.2016.1.BG
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości wierzytelności własnej w postaci skumulowanego czynszu dzierżawy powierzchni produkcyjnych i pomocniczych na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.03.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1181.2016.1.APO
     ∟ustalenie dochodu (straty) w przypadku sprzedaży Akcji

2017.03.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1029.2016.2.APO
     ∟- ustalenie dochodu (straty) w przypadku wniesienia do Spółki Administrującej wkładu niepieniężnego w postaci akcji własnych Spółki, dających poniżej 51% praw głosu w Spółce, skupionych uprzednio w tym celu od akcjonariuszy Spółki, - ustalenia dochodu (straty) w przypadku aportu Akcji w Spółce Administrującej dających poniżej 51% praw głosu w spółce, do Spółki Kapitałowej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1141.2016.2.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1095.2016.1.JF
     ∟w zakresie kwalifikacji zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), który tworzy X Serwis jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1140.2016.2.KK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa w pełnej wysokości, tj. bez uwzględnienia ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1070.2016.1.TS
     ∟W zakresie ustalenia wysokości przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.644.2016.3.KP
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce?

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1137.2016.1.PS
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych przeniesienia przez Wnioskodawcę na Spółkę z o. o. przedmiotu Wkładu Niepieniężnego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o.

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1062.2016.1.MM
     ∟w zakresie: skutków podatkowych obniżenia wartości nominalnej udziału w Spółce zależnej (scenariusz nr 1) lub sprzedaży udziału w Spółce zależnej (scenariusz nr 2)

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1024.2016.2.PW
     ∟w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.5.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.572.2016.2.SO
     ∟w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wytworzenie oprogramowania

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.185.2016.3.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1001.2016.2.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1002.2016.2.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.9.2017.1.BG
     ∟czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na moment objęcia udziałów w zamian za ww. wkład niepieniężny

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.994.2016.1.DP
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1028.2016.2.PW
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z konwersją wierzytelności

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1160.2016.1.APO
     ∟czy przejęcie zobowiązań Wnioskodawcy związanych z działalnością Oddziału NSO przez Spółkę Przejmującą w ramach aportu ZCP Segmentu NSO w zamian za wydane udziały Spółki Przejmującej nie prowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.988.2016.1.APO
     ∟czy wniesienie Oddziału NSO Spółki w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki Przejmującej, będzie neutralne podatkowo dla Spółki, a w szczególności nie powstanie przychód do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, gdyż wnoszony wkład niepieniężny stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT.

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.2.2017.1.MST
     ∟Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych, tworzący Dział Nieruchomości Inwestycyjnych, stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, czy wniesienie aportem przez Wnioskodawcę, Działu Nieruchomości Inwestycyjnych do Spółki, nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dla Spółki wnoszącej aport?

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1025.2016.2.AJ
     ∟w zakresie powstania przychodu w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce do spółki nabywającej

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.963.2016.2.MR
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj