Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.493.2016.2.AW
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa, przy założeniu kontynuacji przyjętej wcześniej metody amortyzacji tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.42.2016.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.38.2016.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przystąpieniem nowego wspólnika do spółki komandytowej.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-429/16-4/DK
     ∟Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód?

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-428/16-4/DK
     ∟Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód?

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.878.2016.1.AK
     ∟w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.983.2016.1.AK
     ∟w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.781.2016.1.IZ
     ∟Czy wniesienie aportem opisanych w zdarzeniu przyszłym wszystkich istotnych i przenaszalnych składników materialnych i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami Spółki do Spółki Kapitałowej w zamian za jej udziały nie prowadzi do powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego w rozumieniu Ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-890/16-3/MC
     ∟przychód z tytułu objęcia udziałów w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów jest niższa niż wartość wnoszonego wkładu

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.849.2016.1.AK
     ∟CIT w zakresie uznania Działu dystrybucji i Działu usług wspólnych za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ww. działów do spółki nabywającej w zamian za udziały w podwyższonym kapitale spółki nabywającej.

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.768.2016.1.JŚ
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci autorskich praw majątkowych.

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.826.2016.1.JKT
     ∟Czy w wyniku wniesienia aportem do Spółki Znaku i objęcia w zamian za to Udziałów spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu w wysokości równej wartości nominalnej objętych w zamian za aport udziałów w Spółce?

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.831.2016.1.AK
     ∟Czy Spółka uprawniona jest do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT odpisów amortyzacyjnych od kwoty wartości początkowej Aktywów, ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, w części w jakiej wartość Aktywów została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, niepomniejszonej o kwotę podatku VAT odprowadzoną przez wspólnika, który wniósł aport do Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-855/16-2/DP
     ∟Skutki obniżenia wkładu w spółce osobowej

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.788.2016.2.AW
     ∟Czy konwersja wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy wobec Spółki na udziały, która przybierze postać wkładu pieniężnego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych .

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-432/16-1/MK
     ∟Powstanie przychodu w związku z aportem zespołu składników majątkowych.

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-431/16-1/MK
     ∟Czy w wyniku opisanego objęcia udziałów w Spółce B następującego w wyniku wniesienia do Spółki B wkładu niepieniężnego po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych udziałów?

2016.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-582/16-1/RS
     ∟W zakresie wyłączenia z opodatkowania dostawy farmy wiatrowej.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.293.16.1.NL
     ∟skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-712/16-1/AW
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.749.2016.2.MW
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-35/16-3/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu podatkowego.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-34/16-3/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-78/16-3/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji zbycia w celu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej.

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.182.2016.2.JK
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce kapitałowej.

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-404/16-1/KP
     ∟Czy przedstawione we wniosku wniesienie przez Gminę aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, składającego się ze Spółki X sp. z o.o. wraz z jej aktywami rzeczowymi, aktywami niematerialnymi i prawnymi, w tym zobowiązaniami, aportem do Spółki Y sp. z o.o., stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 951 ze zm.) i w związku z tym będzie dla Gminy neutralne podatkowo na gruncie tej ustawy?

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.798.2016.1.JKT
     ∟Czy przeniesienie aktywów i pasywów w formie aportu wraz z zobowiązaniami Działu Nadzoru Holdingowego i objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi zbycie (aport) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz 851 ze zm., dalej: „updop”) i nie spowoduje powstania przychodu o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.762.2016.1.ANK
     ∟ustalenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4510-1-5/16-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego, obowiązków płatnika oraz ustalenia wysokości przychodu Komplementariusza.

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-710/16-4/BC
     ∟w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawcy w Spółce osobowej (tj. częściowego zwrotu wkładu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj