Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.41.2018.1.BS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki kapitałowej.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.19.2018.1.AT
     ∟w zakresie zwolnienia przedmiotowego

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.16.2018.1.JBB
     ∟W zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymywaniem od Emitenta płatności wynikających ze Skryptów dłużnych.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-42/14/17-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej oraz skutków podatkowych wynikających z otrzymania od spółki kapitałowej środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług.

2018.03.01 - Minister Finansów - DD6.8201.1.2018
     ∟Wniesienie do spółki wkładu pieniężnego nie powoduje po stronie podmiotu wnoszącego powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.405.2017.3.PH
     ∟Czy wyłączenie z aktywów udziałów w innym podmiocie oraz części zobowiązań z pasywów przedsiębiorstwa nie będzie naruszać definicji przedsiębiorstwa

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.425.2017.1.PH
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład pieniężny po 1 stycznia 2018 r.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.390.2017.1.JF
     ∟W zakresie: uznania w momencie dokonania Aportu zespołu składników materialnych i niematerialnych zorganizowanych w ramach Oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.3.2018.1.MM
     ∟Czy w wyniku wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Kapitałowej po 1 stycznia 2018 r. i objęcia Udziałów w Spółce Kapitałowej Wnioskodawca uzyska przychód podatkowy?

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.894.2016.11.APO
     ∟Czy Spółka powinna pobrać podatek u źródła od konwersji odsetek na kapitał Spółki w ramach konwersji wierzytelności na kapitał?

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.196.2017.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy transakcja dokonania wkładu niepieniężnego na poczet objęcia udziałów w Spółce 2, w postaci Fermy Drobiu bez uwzględnienia zobowiązań i należności związanych z tą Fermą Drobiu, stanowiłaby zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i po stronie Wnioskodawcy nie wystąpiłby przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.343.2017.1.JBB
     ∟W sytuacji opisanej we wniosku wystawiając weksel własny Spółka nie zmniejszy swoich aktywów, zobowiąże się jedynie do zapłaty sumy pieniężnej określonej w treści weksla. Taka czynność nie może być uznana za faktyczne poniesienie wydatków na nabycie przedmiotu wkładu (wierzytelności pożyczkowej do spółki z o.o.), co oznacza, że Spółka obejmując udziały w sp.z o.o. nie może rozpoznać kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 updop.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-896/15-3/DP/JBB
     ∟w zakresie ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji/udziałów w zamian za wniesienie do spółek kapitałowych wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.303.2017.2.MN
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przepisów właściwych dla oceny skutków podatkowych objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.470.2017.1.EC
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów, w tym zbycia w celu ich umorzenia, po przekształceniu Spółki, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota przychodu określonego zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przez Spółkę w związku z objęciem Udziałów?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.255.2017.2.PS
     ∟wniesienie aportu do spółki

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.140.2017.1.SG
     ∟w zakresie wskazania czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym będzie dokonanie wyboru środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), do którego będą miały zastosowanie ograniczenia wynikające z ww. przepisu i sposobu amortyzacji środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych)

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.105.2017.2.LS
     ∟Podwyższenie kapitału zakładowego Nabywcy będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-779/13-2/S/DP/MC
     ∟Czy w przypadku objęcia udziałów w spółce X w zamian za aport udziałów w L. Sp. z o.o. lub B. Sp. z o.o. powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej obejmowanych akcji, w sytuacji gdy wartość nominalna obejmowanych udziałów będzie niższa niż wartość w cenie nabycia aportu?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.267.2017.1.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem do spółki kapitałowej Działu Nieruchomości, o którym mowa we wniosku

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.554.2017.1.AO
     ∟W związku z tym, że przedmiot aportu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zbycia przedmiotowego Oddziału będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-999/15/17-5/S/MM
     ∟w zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-997/15/17-4/S/MM
     ∟W zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.204.2017.2.AD
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.200.2017.2.AD
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.321.2017.1.JS
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.245.2017.1.JS
     ∟Czy przychodem z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nabytych wierzytelności wynikających z udzielonych poręczeń będzie - odpowiednio do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wartość kapitału zakładowego objętego w Spółce kapitałowej, natomiast takim przychodem nie będzie ewentualne agio?

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.321.2017.1.AN
     ∟Powstanie przychodu w związku z aportem zespołu składników majątkowych.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.324.2017.1.JF
     ∟w zakresie powstania przychodu w związku z aportem Działu Nieruchomości

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.322.2017.1.JF
     ∟w zakresie powstania przychodu w związku z aportem Działu Nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj