Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


633/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.257.2019.6.APA
     ∟ustalenie czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności Produkcyjnej, który pozostanie u Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT oraz ustalenia w jaki sposób Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Wnioskodawcy

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2019.3.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.239.2019.4.HK
     ∟Czy w przypadku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie: majątek przejmowany na skutek podziału – działalność wynajmu nieruchomości, majątek pozostający w spółce – działalność produkcyjna, usługi dozoru i sprzątania, agencja pracy tymczasowej, będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy taki podział Spółki będzie neutralny podatkowo dla Spółki dzielonej lub Spółki nowo zawiązanej z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.309.2019.3.AR
     ∟czy wydzielony zespół składników majątku Spółki, który ma zostać przeniesiony do Spółki przejmującej, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych, który pozostanie w Spółce dzielonej stanowią zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a tym samym czy przedmiotowy podział nie będzie skutkował powstaniem konsekwencji podatkowych po stronie Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.264.2019.4.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż ZCP Nieruchomości wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, przy założeniu iż majątek pozostający w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy po wydzieleniu z jego struktur ZCP Nieruchomości stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, tj. w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na M.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.305.2019.3.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.211.2019.7.APA
     ∟Skutki podatkowe podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowozawiązaną spółkę.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.261.2019.3.AS
     ∟CIT - w zakresie uznania składników majątkowych, tj. Działów za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym podział Spółki będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.373.2019.2.PS
     ∟Uznanie składników majątkowych i niemajątkowych przekazywanych do spółki nowo zawiązanej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku obowiązku opodatkowania czynności ich zbycia.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.272.2019.1.BJ
     ∟czy wydzielany ze Spółki do Spółki Przejmującej Dział Nieruchomości oraz pozostający w Spółce Dział Medyczny na moment podziału przez wydzielenie będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i czy w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.271.2019.3.OA
     ∟Uznanie zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia tych składników do nowozawiązanej Spółki, a także obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.342.2019.5.MJ
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działalności Holdingowej w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.316.2019.3.EW
     ∟Uznanie majątku przenoszonego w ramach podziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 przeniesienia tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.243.2019.3.RK
     ∟uznanie majątku przenoszonego za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji nierozpoznania przychodu w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie (przejęcie) po stronie Spółki Dzielonej

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.150.2019.4.MK
     ∟czy wydzielany z Wnioskodawcy Departament na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz czy w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Departamentu i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.286.2019.1.RK
     ∟W zakresie uznania wydzielanego Działu, jak i pozostającego w Spółce Działu, za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie powstania przychodu podatkowego dla Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.240.2019.2.RK
     ∟Uznanie wydzielanej z majątku Spółki Dywizji PP oraz pozostających w Spółce dywizji za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz określenie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.169.2019.3.JF
     ∟W zakresie ustalenia czy w momencie podziału przez wydzielenie zarówno majątek pozostający w Spółce, jak i Oddział, będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy planowane przez Wnioskodawcę czynności podziału przez wydzielenie będą neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.292.2019.2.EW
     ∟Transakcja zbycia ZCP.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.180.2019.2.PB
     ∟1. Czy zarówno majątek przenoszony na Bank jak i majątek przenoszony na Centrum stanowią obecnie oraz będą stanowić na dzień podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT? 2. Czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Maklerskiej przez Bank po stronie Wnioskodawcy jako spółki dzielonej powstanie przychód podatkowy? 3. Czy podział Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Maklerskiej przez Bank spowoduje powstanie przychodu po stronie Banku?

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.181.2019.2.HK
     ∟1. Czy zarówno majątek przenoszony na Bank jak i majątek przenoszony na Centrum stanowią obecnie oraz będą stanowić na dzień podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy? 2. Czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Call Center przez Centrum po stronie Wnioskodawcy jako spółki dzielonej powstanie przychód podatkowy? 3. Czy podział Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Call Center przez Centrum spowoduje powstanie przychodu po stronie Centrum?

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.291.2019.2.MMA
     ∟Skutki podatkowe na gruncie ustawy VAT dla czynności podziału spółki przez wydzielenie.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.206.2019.4.AC
     ∟Określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o. dla Zainteresowanego 3 i Zainteresowanego 4.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.139.2019.4.RK
     ∟Określenie, czy wydzielone jednostki organizacyjne w ramach Spółki dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych w CIT powstałych po stronie Spółki dzielonej i Spółki przejmującej w odniesieniu do planowanego podziału.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.83.2019.3.MW
     ∟Ustalenie czy zarówno majątek pozostający w Spółce 2, jak i przenoszony do Spółki 3, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy planowane przez Wnioskodawcę czynności podziału przez wydzielenie będą neutralne podatkowo dla Spółki 2 na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.41.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: -zarówno Segment Cash Handling, który zostanie przeniesiony do Nowej Spółki w wyniku Podziału, jak i Segment Security (pozostający w Spółce), stanowią z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, -wartość rynkowa składników majątkowych przenoszonych do Nowej Spółki w wyniku Podziału nie będzie stanowiła po stronie Spółki przychodu podatkowego

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.25.2019.4.APA
     ∟ustalenie czy majątek pozostający w Spółce Dzielonej oraz majątek przenoszony do Spółki Przejmującej będą stanowić dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz czy zespołu składników przeniesiony do Spółki Przejmującej nie spowoduje powstania po stronie Spółki Dzielonej przychodu podatkowego

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.27.2019.3.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.19.2019.6.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy: wyodrębnione w ramach spółki Działy będą stanowiły na dzień podziału spółki, zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj