Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


106/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.356.2019.2.AW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.357.2019.2.AW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.363.2019.4.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę aportem, na pokrycie udziałów lub akcji utworzonej nowej spółki-córki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Utylizacji Odpadów objęta byłaby zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na niezaliczenie wartości wnoszonej do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli wartości wkładu określonej w statucie lub umowie spółki, albo w innym dokumencie o podobnym charakterze, do przychodów na mocy art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.351.2019.2.AG
     ∟brak powstania przychodu po stronie Spółki przejmującej oraz po stronie Udziałowców w związku z planowanym połączeniem

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.239.2019.4.HK
     ∟Czy w przypadku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie: majątek przejmowany na skutek podziału – działalność wynajmu nieruchomości, majątek pozostający w spółce – działalność produkcyjna, usługi dozoru i sprzątania, agencja pracy tymczasowej, będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy taki podział Spółki będzie neutralny podatkowo dla Spółki dzielonej lub Spółki nowo zawiązanej z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.345.2019.2.AG
     ∟brak powstania przychodu po stronie Spółki przejmującej oraz po stronie Akcjonariusza w związku z planowanym połączeniem

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2019.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych planowanych połączeń dla spółki przejmującej oraz akcjonariusza.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.354.2019.1.AR
     ∟czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Oddział należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy jego wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.356.2019.1.AP
     ∟Czy połączenie spółek poprzez inkorporację spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu przejęcia majątku Spółki przejmowanej?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.309.2019.3.AR
     ∟czy wydzielony zespół składników majątku Spółki, który ma zostać przeniesiony do Spółki przejmującej, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych, który pozostanie w Spółce dzielonej stanowią zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a tym samym czy przedmiotowy podział nie będzie skutkował powstaniem konsekwencji podatkowych po stronie Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.348.2019.1.AR
     ∟czy w przypadku połączenia spółek kapitałowych po stronie Wnioskodawcy jako Wspólniku Spółki Przejmowanej wystąpi konieczność rozpoznania przychodu

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.319.2019.1.PB
     ∟w zakresie ustalenia czy planowane połączenie spółek nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki konieczności rozpoznania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.235.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie spółki przejmującej po przejęciu innej spółki.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.261.2019.3.AS
     ∟CIT - w zakresie uznania składników majątkowych, tj. Działów za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym podział Spółki będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.248.2019.4.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Szkoleniowej w wyniku Podziału Y

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.295.2019.1.MR
     ∟CIT - w zakresie ustalenia czy w związku z Podziałem po stronie H. nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.241.2019.2.JG
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.318.2019.2.SP
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z dokonaniem Transakcji po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.272.2019.1.BJ
     ∟czy wydzielany ze Spółki do Spółki Przejmującej Dział Nieruchomości oraz pozostający w Spółce Dział Medyczny na moment podziału przez wydzielenie będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i czy w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.243.2019.3.RK
     ∟uznanie majątku przenoszonego za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji nierozpoznania przychodu w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie (przejęcie) po stronie Spółki Dzielonej

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.233.2019.2.AM
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie, status podatnika PGK, przychód, konfuzja zobowiązań.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.147.2019.2.APA
     ∟Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Departamentu w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.242.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z dokonaniem Transakcji po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.238.2019.1.SG
     ∟w związku z połączeniem ze Spółką zależną Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.170.2019.4.APA
     ∟Czy przedmiotem Transakcji będzie mieć za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, a w konsekwencji do Transakcji będzie mieć zastosowanie przepis art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy CIT?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.265.2019.2.JF
     ∟w zakresie określenia czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.286.2019.1.RK
     ∟W zakresie uznania wydzielanego Działu, jak i pozostającego w Spółce Działu, za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie powstania przychodu podatkowego dla Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.292.2019.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.293.2019.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.213.2019.3.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy jego wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki 2 skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj