Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


136/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-351/12-2/EK
     ∟Czy Oddział postąpi(ł) prawidłowo, zaliczając do przychodów za miesiąc luty 2011 r. na podstawie art. 12 ust. 3 w poł. z ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę w wysokości 41.875,00 zł za wykonanie ww. usługi, która została potwierdzona w wystawionej przez Oddział na rzecz Zamawiającego fakturze?

2012.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-421/12-2/KK
     ∟Czy moment powstania przychodu podatkowego dla odsetek, usługi faktoringowej i usługi dodatkowej wynikającej z umowy powstaje w dniu wystawienia faktury?

2012.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-528/12-2/EK
     ∟usługi faktoringu świadczone przez Wnioskodawca, zgodnie z zawartą umową, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%, gdyż wyłączone są ze zwolnienia z podatku na podstawie wyżej powołanego art. 43 ust. 15 ustawy, a na podstawę opodatkowania złożą się otrzymywane: wynagrodzenie uzyskane w formie odsetek faktoringowych, prowizji faktoringowej oraz opłat za usługi dodatkowe uzyskane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy faktoringowej. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca winien wystawiać do ww. usługi fakturę VAT ze stawką podstawową, tj. 23%

2012.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-98/12-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania przychodów.

2012.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-78/12-4/JG
     ∟1. Czy Spółka wystawiając na Partnera fakturę tylko na opłatę za przesyłkę, która jest częścią całego zamówienia postępuję prawidłowo? (VAT)2. Czy Spółka rozpoznając moment uzyskania przychodu w dacie wystawienia tejże faktury, postępuję prawidłowo? (CIT)

2012.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1281/AP
     ∟W którym momencie u Spółki powstanie przychód w związku z przesunięciem towarów, materiałów do produkcji, półfabrykatów, czy też wyrobów gotowych do Oddziału utworzonego w Finlandii - w zakresie w jakim jest to konieczne ze względu na istniejącą na gruncie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu fikcję traktowania oddziału jako niezależnego przedsiębiorstwa ?

2011.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-244/11-4/IR
     ∟Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży 26 % udziałów w B.P. w kwocie łącznej wynoszącej 17.250.000,00 zł w następujących datach i w następujących wysokościach:- w każdej dacie zwolnienia środków pieniężnych z rachunku zastrzeżonego na rzecz B.N. V. w wysokości wynikającej z wyroków sądowych (zasądzających kwoty pieniężne od B.P.),- w dacie 1 sierpnia 2013 r. w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 17.250.000,00 zł a kwotami wypłaconymi z tego rachunku na rzecz B.V.N. oraz kwotą zatrzymaną na rachunku zastrzeżonym,- po dniu 1 sierpnia 2013 r. w każdej dacie zwolnienia środków pieniężnych z rachunku zastrzeżonego na rzecz B.N.V. w wysokości wynikającej z wyroków sądowych (zasądzających kwoty pieniężne od B.P.) zapadłych w wyniku rozpatrzenia pozwów złożonych przed dniem 1 sierpnia 2013 r., oraz- po dniu 1 sierpnia 2013 r., w dacie kiedy zostaną rozpatrzone wszystkie złożone pozwy i po zaspokojeniu B.N.V. z tytułu zapadłych wyroków (zasądzających kwoty pieniężne od B.P.) na rachunku zastrzeżonym pozostaną środki pieniężne, w wysokości tych pozostałych środków?

2011.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-344/11-4/AS
     ∟Czy ODDZIAŁ postąpi prawidłowo, zaliczając do przychodów za miesiąc luty 2011 r. na podstawie art. 12 ust. 3 w poł. z ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwotę w wysokości X zł za wykonanie ww. usługi, która została potwierdzona w wystawionej przez ODDZIAŁ na rzecz Zamawiającego fakturze?

2011.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-100/11-6/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu w przypadku usług świadczonych przez Spółkę.

2010.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-534/09/10-S/MT
     ∟Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu umowy, której przedmiotem jest „wykonanie domu mieszkalnego o określonej powierzchni, zgodnie z projektem budowlanym domu, zakresem robót wymienionych w załączniku do umowy oraz zgodnie ze specyfikacją dotyczącą standardu robót wykończeniowych” powstają w dacie wydania domu, zaś kwoty płaconych przez klienta rat należy uznać za wpłaty na poczet ceny towaru?

2010.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-142/10-2/JG
     ∟3. W którym momencie, mając na uwadze treść art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, powstanie przychód z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę dodatkowych prac budowlanych, których zasadność kwestionowana jest przez Zamawiającego? 4. W którym momencie, mając na uwadze treść art. 12 ust. 3a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, powstanie przychód z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę prac budowlanych, realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC?

2010.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-148/10-2/AM
     ∟Czy spółka prawidłowo uznaje zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, dzień podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości (lokalu), jako datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-12/10-4/AS
     ∟Czy Spółka prawidłowo uznaje zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, dzień podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości (lokalu), jako datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-3/10-2/DG
     ∟Czy spółka prawidłowo uznaje zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym dzień podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości (lokalu), jako datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-1059/09-2/MC
     ∟Czy Spółka w sposób prawidłowy rozpoznała przychód podatkowy w dacie wystawionych „faktur końcowych”, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym, w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości miała miejsce dopiero w 2009 r.?

2009.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-534/09/MT
     ∟Czy Spółka prowadząca działalność w zakresie sprzedaży domów z prefabrykatów wraz z ich montażem – w sytuacji, gdy wydanie domu jest traktowane jako wydanie towaru – powinna rozpoznawać przychód w dacie wydania domu, a kwoty płaconych przez kontrahentów rat stanowią zaliczki na poczet ceny?Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2009 r. (data wpływu 18 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów - jest prawidłowe, o ile sprzedaż domu prefabrykowanego wraz z montażem i pracami wykończeniowymi stanowi dostawę towaru, a raty należności z tytułu tej dostawy są uiszczane w okresach sprawozdawczych poprzedzających okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło wydanie towaru.UZASADNIENIEW dniu 18 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów z tytułu sprzedaży domów prefabrykowanych wraz z ich montażem. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka jest producentem domów prefabrykowanych (tj. montowanych z elementów przygotowanych w fabryce, jak np. ściany, stropy, dach itp.), które sprzedaje zarówno w kraju jak i za granicą, w większości dla odbiorców indywidualnych. W związku ze specyfiką konstrukcji oferowanych domów, ich sprzedaż jest realizowana łącznie z montażem elementów, składających się na dany projekt (dom). Montowane prefabrykaty są wysyłane z fabryki do miejsca, w którym ma nastąpić montaż domu (tam, gdzie będzie posadowiony). Każdorazowy projekt (sprzedaż domu) jest realizowany na podstawie umowy budowy domu zawieranej z danym nabywcą (na należącym do niego gruncie). W umowie tej Spółka oświadcza, że jest producentem domów prefabrykowanych i zobowiązuje się do wybudowania domu określonego typu oraz do przekazania go nabywcy w standardzie wykończenia określonym w umowie. W umowie jest wskazane, że jej przedmiotem jest wykonanie domu mieszkalnego o określonej powierzchni, zgodnie z projektem budowlanym domu, zakresem robót wymienionych w załączniku do umowy oraz zgodnie ze specyfikacją dotyczącą standardu robót wykończeniowych (umowa zawiera bardzo szczegółowy zakres robót, m.in. łącznie z pomalowaniem ścian, wyłożeniem podłóg terakotą i wykładziną podłogową, zamontowaniem kotła gazowego). Jednocześnie nabywca oświadcza, że jest właścicielem działki budowlanej przeznaczonej pod budowę domu objętego umową. W zakresie swoich obowiązków Spółka zobowiązuje się w umowie, że wyprodukuje i dostarczy dom oraz zmontuje go na gruncie nabywcy, a także wykona roboty wykończeniowe. Za wykonanie przedmiotowego domu nabywca jest obowiązany uiścić Spółce ustaloną umownie cenę, przy czym cenę tą nabywca jest zobligowany wpłacić Spółce w trakcie realizacji tego projektu w postaci 4-5 rat (w zależności, czy dana umowa obejmuje posadowienie domu). W zakresie przedmiotowych rat umowa stanowi następująco: „Cena całkowita wraz z podatkiem VAT jest wymagalna i płatna w ratach:I rata - 10% brutto w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. I rata jest płatna bez faktury, a fakturę Wykonawca wystawi w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu gotówki na konto Wykonawcy;II rata - 15% brutto w terminie 7 dni roboczych, na podstawie faktury Wykonawcy, za wykonanie posadowienia domu;III rata - 45% brutto w terminie 7 dni roboczych, na podstawie faktury Wykonawcy, za montaż domu i pokrycie dachu;IV rata - 25% brutto w terminie 7 dni roboczych, na podstawie faktury Wykonawcy, za wykonanie instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych bez podłączeń do sieci oraz bez osprzętu (bez „białego montażu”);V rata - 5% brutto na podstawie faktury Wykonawcy co najmniej w przeddzień protokolarnego przekazania domu Nabywcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje posadowienia domu, II rata nie występuje, a wysokość rat będzie następująca: I rata - 10%, II rata - 55%, III rata - 30%, IV rata - 5%”.W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy, w świetle przyjmowanych przez Spółkę zapisów umownych (wskazanych w stanie faktycznym), mając na uwadze, że przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest sprzedaż domów z prefabrykatów wraz z ich montażem, a wydanie domu jest traktowane jako wydanie towaru, czy prawidłowym jest rozpoznawanie przychodu podatkowego w dacie wydania domu jako towaru, zaś kwoty płaconych rat należy uznać za zaliczki na poczet ceny za towar, nie skutkujące powstaniem przychodu podatkowego w momencie ich otrzymania... Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny skutków podatkowych w zakresie rozpoznania przychodu podatkowego w ramach podatku dochodowego od osób prawnych należy wyjaśnić, na czym de facto polega jego świadczenie na rzecz poszczególnych nabywców. W ocenie Spółki realizowane przez nią świadczenia stanowią dostawę towaru w postaci domów, które dla prawidłowej realizacji umowy sprzedaży tego towaru, są – w miejscu wskazanym przez nabywcę – montowane z wyprodukowanych przez nią elementów. Spółka oferuje bowiem określone rodzaje domów, tj. w ramach danej serii są realizowane typowe projekty obejmujące domy parterowe, półtorakondygnacyjne, dwukondygnacyjne itp. Określone odstępstwa w ramach typowego projektu wynikają z indywidualnych zapatrywań nabywcy (szczególnie w zakresie wykończenia), jednakże podstawowa konstrukcja, technika wykonania i standardowo użyte materiały nie ulegają zmianie. Spółka podkreśla, że umowy łączące ją z nabywcami dotyczą wykonania (dostawy) domu, który jest przez nią montowany z gotowych elementów (prefabrykatów). Strony nie umawiają się na świadczenie robót budowlanych, których efektem będzie wybudowanie domu, lecz na dostarczenie i zmontowanie z gotowych elementów domu, który stanowi pełnowartościowy obiekt mieszkalny (z odpowiednią infrastrukturą wewnętrzną i wykończeniem według życzenia nabywcy). Wnioskodawca wskazuje, że umowa z nabywcą może nie obejmować wykonania przez Spółkę tzw. posadowienia, czyli wykonania fundamentów, gdyż te nabywca wykonuje we własnym zakresie. Dodatkowo zauważa, że z postanowień umowy wynika, że nabywca jest zobowiązany przygotować m.in. plac budowy, ubezpieczyć budowę od pożaru, powodzi czy zniszczenia, dostarczyć pojemnik na odpady budowlane oraz toaletę dla pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców. Okoliczności te pokazują dobitnie, zdaniem Spółki, że przedmiotem jej świadczenia jest dostawa domu i jego montaż. Bez fundamentów postawienie domu byłoby niemożliwe. Skoro więc nabywca może sam wykonać fundamenty to nie można zasadnie uznać, że umawia się z Wnioskodawcą na roboty budowlane w zakresie budowy domu (bo wówczas – budując od podstaw – Wnioskodawca musiałaby wykonać fundamenty). Spółka dostarcza jedynie przygotowany do montażu produkt (towar). Jednostka zauważa ponadto, że usługa montażu domu wraz z wykonaniem w nim odpowiednich instalacji wewnętrznych jest jedynie świadczeniem związanym z głównym świadczeniem w postaci dostawy specyficznego towaru, jakim jest dom z prefabrykatów. Na kwestię tę należy spojrzeć analogicznie, jak w przypadku zakupu towaru, np. w postaci łóżka bądź regału, które wymagają montażu. Jeżeli więc w przypadku takich mebli sprzedawca zapewnia także odpowiedni montaż dostarczanych elementów, to nie można twierdzić, że umówił się z nabywcą na realizację usług w postaci wykonania poszczególnych elementów łóżka czy regału, lecz na dostawę określonego towaru, który – z uwagi na to, że jest dostarczany w częściach – wymaga specjalnego montażu. Dopiero wówczas, po dokonaniu montażu, łóżko czy regał posiada te właściwości, które decydują o określonej funkcjonalności i kompletności danego towaru (który był przedmiotem umowy sprzedaży). Spólka uważa, że podobnie jest z oferowanymi przez nią domami. Ich dostarczenie, zamontowanie i wykończenie wewnątrz wymaga wykonania określonych prac, jednakże są to świadczenia poboczne, związane z dostawą towaru w postaci kompletnego i funkcjonalnego domu mieszkalnego (przygotowanego do zamieszkania). W tym zakresie prace te są skalkulowane w cenie tego towaru. Jednocześnie specyfika tego towaru, jakim jest dom mieszkalny oraz zakres prac związanych z jego montażem i przygotowaniem do zamieszkania, może implikować uznanie, że Spółka realizuje (świadczy) na rzecz nabywcy roboty (usługi) budowlane. Nie jest to jednak zasadne twierdzenie, gdyż realizowane przez nią prace są nierozerwalnie związane z przygotowaniem dla nabywcy gotowego towaru w postaci domu mieszkalnego, a który inaczej – bez tych prac – nie mógłby zostać dla nabywcy przygotowany i wydany mu jako kompletny towar. Z tego względu, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jego świadczenie nie stanowi realizacji usług w postaci robót budowlanych. Strony danej umowy nie umawiają się bowiem na określone prace budowlane, lecz na wykonanie i dostawę kompletnego domu mieszkalnego, poprzez dostarczenie jego elementów i ich właściwy montaż w miejscu posadowienia domu. Efektem tych działań jest protokolarne wydanie nabywcy kompletnego domu, gotowego do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem. Odnosząc się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mających zastosowanie do niniejszego przypadku, Spółka powołuje art. 12 ust. 3 tej ustawy, zgodnie z którym, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Wskazuje również, że w myśl ust. 3a powołanego artykułu, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Wnioskodawca podnosi, że - jak wskazywał powyżej - w analizowanym przypadku nie realizuje usług na rzecz nabywcy, lecz dostarcza mu konkretny produkt (rzecz) w postaci domu z prefabrykatów. Z tego względu, uważa, że podstawą dla rozpoznania przychodu jest ta część przepisu art. 12 ust. 3a, która mówi o powstaniu przychodu w dniu wydania rzeczy. Jednocześnie, ta część przepisu, która odnosi się do wykonania usługi albo jej częściowego wykonania nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż – jak wyjaśniano powyżej – w tym przypadku nie ma miejsca wykonywanie usług. Spółka jest zobowiązana, na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do wystawienia faktur, dokumentujących dokonanie płatności poszczególnych rat. Z kolei wystawiane na poszczególne raty faktury nie mogą stanowić – w jej ocenie – faktur, o których mowa w art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to bowiem „cząstkowe” faktury, dokumentujące płatności, jakie mają być dokonywane w trakcie całego procesu dostawy domu. Jednocześnie te płatności, ponoszone przed dostawą (i wydaniem) domu, stanowią zaliczki na poczet należnej Spółce ceny za dostawę i montaż domu mieszkalnego. Wnioskodawca podkreśla przy tym, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Tak więc, dopóki nie nastąpi dostawa domu dla nabywcy (co potwierdza dopiero jego protokolarny odbiór), dopóty uiszczane przez nabywcę płatności (raty) nie są traktowane jako podstawa do rozpoznania przychodu podatkowego. A zatem, wystawiane na poszczególne raty faktury nie dokumentują ani dostawy (wydania) towaru (są one wystawiane na dom, jako towar, który nie jest jeszcze kompletny), ani też nie dokumentują realizacji usług (bądź ich części), gdyż takie nie są przez Spółkę w tym przypadku wykonywane. O kwalifikacji wykonywanych czynności nie może również – zdaniem Jednostki – przesądzić fakt, że płatność poszczególnych rat jest ustalana w taki sposób, że odnosi się do wykonania jakiegoś etapu prac (np. 45% brutto w terminie 7 dni za montaż domu i pokrycie dachu). Sposób ustalenia terminów płatności oparty jest bowiem na doświadczeniu życiowym i powszechnie stosowanej praktyce. Łatwiej jest odnieść termin płatności do etapu zaawansowania prac niż wskazywać „sztywne” terminy płatności. Poza tym, nabywcy dużo chętniej płacą część wynagrodzenia (ratę) za pewien zakres (efekt) wykonanych prac, a nie według harmonogramu, który nie jest powiązany z wykonanymi pracami. Jak zaznacza Wnioskodawca, jest to jedynie sposób ustalenia terminów płatności, a nie zapłata za wykonane usługi. Powyższą konstatację potwierdza ponadto – w ocenie Spółki – pojęcie przychodu należnego, o którym mowa w art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. przepisem, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przepis ten, w powiązaniu z regulacją zawartą w ust. 3a, stanowi, że dla celów podatkowych o należnym przychodzie możemy mówić dopiero wówczas, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w ust. 3a, tj. wydanie rzeczy albo zbycie prawa majątkowego bądź wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi. Jednocześnie wydanie to ma nastąpić sposób uzgodniony przez strony jako prawidłowa realizacja umowy. Do momentu zaś, gdy te okoliczności nie zaistnieją, wszelkie otrzymane płatności są dla podatnika kwotami nienależnymi i stanowią jedynie zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów (bądź wykonania usług). Jak wskazuje spółka, tak jest także w jej przypadku - uzyskiwane raty nie stanowią przychodu należnego, albowiem na moment ich otrzymania nie doszło jeszcze do wydania rzeczy w postaci domu z prefabrykatów. To wydanie następuje dopiero w momencie podpisania przez strony stosownego protokołu odbioru. Wnioskodawca wskazuje ponadto, że – w podobnym do niniejszego przypadku – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 14 lutego 2008 r. wydał wyrok (sygn. akt I SA/Gd 1007/07), w którym wskazano, że dostawa stalowych hal wraz z ich montażem stanowi dostawę towaru (w konsekwencji - dokonane przed montażem hali wpłaty stanowią w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zaliczki na poczet tej dostawy towaru). W wyroku tym stwierdzono m.in.: „W pierwszej kolejności

2009.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-462/09-4/AJ
     ∟Jakie postępowanie należy uznać za prawidłowe, w związku z przedstawionym stanem faktycznym, tj. czy prawidłowym będzie postępowanie Spółki dotyczące momentu rozpoznawania przychodów, polegające na: 1) zastosowaniu art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej ustawą o CIT”), a zatem - zaliczeniu opłat sezonowych do przychodów w miesiącu, w którym została wystawiona faktura na daną płatność sezonową tym samym do przychodów 2008 r. zaliczona byłaby należność wynikająca z faktury wystawionej w grudniu 2008 r. za udzieloną sublicencję, obejmującą 25% wartości sublicencji za dany sezon, której termin płatności zgodnie z umową przypada na 3 stycznia 2009 r. ? czy też na 2) zastosowaniu art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, a zatem - zaliczeniu opłat sezonowych do przychodów w miesiącu, w którym upływa ostatni dzień okresu rozliczeniowego wynikającego z zawartej umowy lub faktury, za który należałoby przyjąć odpowiednio dzień 3 lipca, 3 października, 3 stycznia oraz 3 kwietnia; tym samym w szczególności należność płatna w terminie do 3 stycznia 2009 r. byłaby zaliczona do przychodów 2009 r., niezależnie od tego, że faktura na tę płatność sezonową byłaby wystawiona jeszcze w 2008 r. ?

2009.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1153/09/BG
     ∟Czy, w związku z dotychczasowym wystawianiem przez Spółkę faktur VAT (wcześniej), a obecnie not obciążeniowych, dokumentujących należne Spółce premie pieniężne za zrealizowanie określonego poziomu obrotów, przychód udokumentowany tymi fakturami, a obecnie notami obciążeniowymi, należało rozpoznać w miesiącu, w którym nastąpiło wystawienie dokumentu faktury VAT, a teraz noty obciążeniowej (na zasadzie memoriałowej), czy też w miesiącu uzyskania faktycznej zapłaty (metoda kasowa)?(pytanie wymienione we wniosku jako 2)

2009.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-790/09/BG
     ∟Czy, w związku z planowanym wystawianiem przez Spółkę not obciążeniowych, dokumentujących należne Spółce premie pieniężne za dokonanie terminowych płatności, przychód udokumentowany tym notami obciążeniowymi należy rozpoznać w miesiącu, w którym następuje wystawienie dokumentu noty obciążeniowej (na zasadzie memoriałowej), czy też w miesiącu uzyskania faktycznej zapłaty (metoda kasowa)?(pytanie wymienione we wniosku jako 1)

2009.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-284/09/PP
     ∟Czy w związku z wystawieniem faktury VAT na całą wartość nieruchomości powstaje obowiązek w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

2009.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-76/09-4/AS
     ∟rozpoznanie momentu przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości

2008.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-714/08/JS
     ∟w zakresie rozpoznania przychodu z realizacji Kontraktu na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności

2008.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-877/08-2/ECH
     ∟Czy w świetle postanowień przepisu Art. 12 ust. 3a ustawy o CIT przychód podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, która dokumentuje moment rozpoczęcia wykonania usługi?

2008.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-385/08-2/ECH
     ∟Czy w powyższym stanie faktycznym, przychód dla celów podatku CIT z tytułu najmu krótkoterminowego rozpoczętego i zakończonego w roku 2008, wynikający z faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę w grudniu 2007r. stanowić będzie przychód Wnioskodawcy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych roku 2007, tj. w roku w którym Wnioskodawca wystawił fakturę VAT?

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-348/08-2/DG
     ∟Kiedy w świetle art. 12 ust. 3 oraz 3a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstanie dla Spółki przychód z tytułu przeniesienia własności poszczególnych lokali mieszkalnych na nabywców?

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-346/08-2/DG
     ∟Kiedy w świetle art. 12 ust. 3 oraz 3a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstanie dla Spółki przychód z tytułu przeniesienia własności poszczególnych lokali mieszkalnych na nabywców?

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-359/08-2/DG
     ∟Kiedy w świetle art. 12 ust. 3 oraz 3a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstanie dla Spółki przychód z tytułu przeniesienia własności poszczególnych lokali mieszkalnych na nabywców?

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-357/08-2/DG
     ∟Kiedy w świetle art. 12 ust. 3 oraz 3a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstanie dla Spółki przychód z tytułu przeniesienia własności poszczególnych lokali mieszkalnych na nabywców?

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-354/08-2/DG
     ∟Kiedy w świetle art. 12 ust. 3 oraz 3a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstanie dla Spółki przychód z tytułu przeniesienia własności poszczególnych lokali mieszkalnych na nabywców?

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-344/08-2/DG
     ∟Kiedy w świetle art. 12 ust. 3 oraz 3a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstanie dla Spółki przychód z tytułu przeniesienia własności poszczególnych lokali mieszkalnych na nabywców?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj