Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


136/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-350/08-2/DG
     ∟Kiedy w świetle art. 12 ust. 3 oraz 3a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstanie dla Spółki przychód z tytułu przeniesienia własności poszczególnych lokali mieszkalnych na nabywców?

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-352/08-2/DG
     ∟Kiedy w świetle art. 12 ust. 3 oraz 3a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstanie dla Spółki przychód z tytułu przeniesienia własności poszczególnych lokali mieszkalnych na nabywców?

2008.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-96/08-5/ŁM
     ∟Jaka jest data powstania przychodu ze sprzedaży usługi utrzymania gwarancji serwisowych?

2008.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-44/08/JD
     ∟Czy otrzymane przez Spółkę (jako sprzedającego) zaliczki od Nabywcy na podstawie umowy przedwstępnej i na poczet ustalonej całkowitej ceny sprzedaży prawa własności lokalu wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w prawie użytkowania wieczystego, ale przed przeniesieniem prawa własności, które zostały zafakturowane przez Spółkę, stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczek tych nie zalicza się do przychodu do czasu spełnienia przesłanek z art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2008.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-179/07-2/EK
     ∟Czy Spółka prawidłowo uznaje za datę powstania przychodu z tytułu świadczonych usług najmu powierzchni na tramwajach i autobusach pod reklamę, datę wystawienia faktury (jednorazowo z góry), zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mimo że usługa świadczona jest w kilku okresach obrachunkowych (miesiącach) i niezależnie od przekroczenia roku kalendarzowego (obrachunkowego)?

2007.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-281/07-2/JG
     ∟Przychodem należnym ze sprzedaży nieruchomości jest przychód z tytułu przeniesienia własności na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Zaliczki na poczet ceny nie są przychodem.

2007.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-33/07-4/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu

2007.07.06 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-194/07/AK
     ∟Czy w momencie otrzymania przedpłat na poczet sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych po stronie Spółki powstanie przychód należny, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.?

2007.06.15 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/174/07/JB
     ∟Pytanie dotyczy daty powstania przychodów oraz odpowiednich kosztów uzyskania przychodów zarządcy grupy instalacji w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 ze zm.) z tytułu transakcji sprzedaży na rzecz innych podmiotów tworzących grupę uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrze...

2007.06.06 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-37/07/JB/1
     ∟W którym momencie należy uwzględnić dla celów podatkowych przychód ze sprzedaży nieruchomości.

2007.06.05 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD.423-16/07
     ∟1. Czy nadal otrzymane zaliczki na poczet budowy a następnie sprzedawanych mieszkań będą uznawane jako przychody przyszłych okresów, a tym samym będą wyłączone z przychodów podatkowych?2. Czy nadal datę sprzedaży, a więc datę powstania przychodu wyznacza dzień podpisania aktu notarialnego, czy też jest to moment fizycznego wydania rzeczy ( data protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego z klientem)?3. Czy w sytuacji, gdy zostały wniesione zaliczki w wysokości 100% na poczet ceny mieszkania, a towar nie został wydany fizycznie klientom i nie doszło do przeniesienia własności, to czy wniesione zaliczki należy traktować jako uregulowanie należności w rozumieniu art. 12 ust. 3 a pkt 2 ustawy? 4. Czy gdy doszło do wydania mieszkania w grudniu 2006roku, wystawione zo...

2007.05.21 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/4218-0013/07
     ∟Czy wykonane przez wnioskodawcę roboty należy uznać za częściowo wykonaną usługę w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), po rozpatrzeniu zażalenia reprezentowanej przez doradcę podatkowego na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2007r. nr DP/423-0193/06/AK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegouznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.Uzasadnienie Pismem z dnia 28 listopada 2006r. pełnomocnik Podatnika zwrócił się do Naczelnika Urzędu ...

2007.03.21 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423–56/07/KUKM
     ∟Czy zaliczki fakturowane przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy oraz otrzymywane przez Sprzedającego na podstawie tych faktur, na podstawie umowy i na poczet ustalonej ceny całkowitej umowy kupna–sprzedaży nieruchomości stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczek tych nie zalicza się do przychodu do czasu spełnienia przesłanek z art. 12 ust. 3a pkt 1? Aktem notarialnym strony umowy zawarły przedwstępną warunkową umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz własności wznoszonego budynku, którego inwestorem jest Sprzedający. Zgodnie z aktem, Kupujący zapłaci Sprzedającemu zaliczki na poczet ceny w formie miesięcznych rat (plus...

2007.03.13 - Podlaski Urząd Skarbowy - PO-II/423/12/AN/07
     ∟W którym miesiącu należy zaliczyć do przychodów podatkowych przychody wynikające z faktur za dostawę ciepła, wystawionych w styczniu 2007 r. z terminem płatności przypadającym również na ten miesiąc? Wnioskiem z 15.02.2007 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka wystawiła faktury dotyczące sprzedaży ciepła w grudniu 2006 r. w dwóch terminach, tj.:a) za opłatę stałą (MW) oraz niektórym jednostkom budżetowym faktury wystawiono w grudniu 2006 r., z terminem płatności w styczniu 2007 r.,b) za dostawę ciepła w grudniu 2006 r. pozostałym odbiorcom (z wyłączeniem wymie...

2007.01.29 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PB-II/423-1/07
     ∟Czy zwrot części zatrzymanego zadatku przez Spółkę na rzecz kontrahenta na podstawie ugody sądowej, upoważnia Wnioskodawcę do obniżenia przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych; a jeśli tak czy obniżenia przychodu należy dokonać w deklaracji CIT-2 składanej za miesiąc lipiec 2006 roku.

2007.01.16 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-339/06/MK
     ∟Jak powstaje przychód należny przy sprzedaży abonentom korzystającym z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Spółkę urządzeń: sprzętu telekomunikacyjnego, służących nawiązywaniu połączeń, przesyłaniu wiadomości tekstowych, dostępowi do Internetu, telefonów komórkowych i akcesoriów: zestawy bluetooth, zestawy samochodowe głośnomówiące, adaptery antenowe, kable do transmisji danych - związanych nierozerwalnie ze świadczonymi przez Spółkę usługami telefonii komórkowej - po cenie znacznie niższej niż cena ich zakupu przez Spółkę w przypadku: a) rozliczenia sprzedaży urządzenia w pierwszej fakturze za usługi telefoniczne, wystawionej po nabyciu ...

2006.10.27 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/90-2/06
     ∟Czy księgowa wartość przedsiębiorstwa, ustalona na dzień objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci tegoż przedsiębiorstwa, określona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży tychże udziałów?

2006.09.12 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/4218-0017/06
     ∟Jaki będzie moment osiągnięcia przychodu ze sprzedaży - za pośrednictwem kolportera - czasopism? Decyzja

2006.06.29 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD.423-22/06
     ∟Czy w związku z dokonywaną sprzedażą energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odŹnawialnych należy przychód podatkowy rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt l updop, a koszty uzyskania tego przychodu ustalić poprzez pomnożenie kwoty kosztów wytworzenia ww. energii w rachunku miesięcznym przez wskaźnik udziału ceny sprzedaży l kWh energii w łącznej cenie sprzedaży l kWh energii i l kWh określonej dla świadectwa pochodzenia P O S T A N O W I E NI E

2006.06.21 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - US34/PP/423-5/06/MD
     ∟Czy wpłaty pobrane przez podatnika (Spółki z o.o.) od nabywcy lokalu mieszkalnego na poczet dostawy tego lokalu, dokonane zarówno przed jak i po wydaniu lokalu nabywcy, ale przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego - są zaliczką, a przychodem stają się w dacie podpisania umowy przenoszącej wlasność lokalu na nabywcę

2006.03.27 - Lubuski Urząd Skarbowy - LUS/I-3/423/1-P1/06/SS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży świadectw pochodzenia przychód z tego tytułu powstaje w miesiącu przerejestrowania świadectwa pochodzenia na nabywcę w rejestrze prowadzonym przez TGE?

2006.03.06 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-8/76/06/MC
     ∟Pytanie dotyczy momentu powtania przychodu w przypadku sprzedaży za pośrednictwem internetu .

2006.02.07 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-349-38/05/AJ
     ∟Czy wystawienie przez Spółkę faktury pro-forma na sprzedaż świadectw pochodzenia (potwierdzających pochodzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), otrzymanie zaliczki i udokumentowanie tej zaliczki fakturą VAT powoduje powstanie przychodu, jeżeli następuje przed momentem przejścia własności świadectw pochodzenia na nabywcę?

2006.02.07 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-350-39/05/AJ
     ∟Kiedy powstaje przychód ze zbycia świadectw pochodzenia (nabytych, jak i będących przedmiotem konwersji) - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wpisu do rejestru świadectw pochodzenia? Świadectwa pochodzenia potwierdzają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych.

2006.01.05 - Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto - PD III 423-1/42/921/2006
     ∟Moment powstania przychodu w związku z zawartą w formie aktu notarialnego umową nabycia nieruchomości – budynku i wydzierżawienia jego części na okres 30 lat, przy pobraniu zgodnie z umową w grudniu 2005 r. czynszu (opłaty) za 30 lat z góry. W dniu 09.11.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wpłynął wniosek spółki z o. o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60) w odniesieniu momentu powstania przychodu w związku z zawartą w formie aktu notarialnego umową kupna nieruchomości – budynku i wydzierżawienia jego części na okres 30 lat, przy pobraniu zgodnie z umową w grudniu czynszu (opłaty)...

2006.01.04 - Urząd Skarbowy w Słupsku - PII/423-17/05/06
     ∟Jakie zdarzenie należy uznać za datę powstania przychodu ze sprzedaży prawa majątkowego wynikającego ze świadectw pochodzenia?Jakie zasady należy stosować do rozliczania kosztów związanych ze sprzedażą energii i świadectw pochodzenia?

2006.01.04 - Świętokrzyski Urząd Skarbowy - RO/423-6/06
     ∟Czy korektę wartości przychodu w podatku dochodowym w związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 0% (dot. eksportu) należy uwzględniać w deklaracji za miesiąc, w którym dostarczono dokumenty wywozu, czy poprzez korektę deklaracji za miesiące wcześniejsze, w których przychód wykazano w kwocie netto?

2005.12.30 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-287-322/05/AJ
     ∟W związku z opisanym stanem faktycznym Spółki wnosi o wyjaśnienie, czy stosowany przez nią sposób rozliczeń związanych z otrzymywanymi nieodpłatnie pojazdami do likwidacji jest prawidłowy z podatkowego punktu widzenia.

2005.12.22 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423-95/05/KK/1
     ∟Pytanie dotyczy prawidłowości ustalenia daty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży z przedpłatą na poczet dostaw.

2005.12.15 - Podlaski Urząd Skarbowy - P-I/423/98/IK/05
     ∟Czy wydanie mieszkania do użytkowania właścicielom na podstawie protokołu odbioru robót i wystawionej, na jego podstawie, faktury sprzedaży, bez zachowania formy szczególnej sprzedaży w postaci aktu notarialnego nie rodzi obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych? Pismem z 26 września 2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka buduje mieszkania, które następnie jako developer sprzedaje. Po oddaniu budynku do użytkowania następuje wydanie mieszkań poszczególnym przyszłym wła

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj