Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2641/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.371.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wniesienie dopłat bezzwrotnych lub zwrotnych do spółki osobowej przez pozostałych wspólników będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.357.2019.2.AW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.363.2019.4.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę aportem, na pokrycie udziałów lub akcji utworzonej nowej spółki-córki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Utylizacji Odpadów objęta byłaby zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na niezaliczenie wartości wnoszonej do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli wartości wkładu określonej w statucie lub umowie spółki, albo w innym dokumencie o podobnym charakterze, do przychodów na mocy art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-603/16-11/ANK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-687/16-15/MS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-704/16-10/S/DP/SJ
     ∟CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze spółką osobową.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-200/16-14/NL
     ∟skutki podatkowe połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-686/16-13/ANK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.351.2019.2.AG
     ∟brak powstania przychodu po stronie Spółki przejmującej oraz po stronie Udziałowców w związku z planowanym połączeniem

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.357.2019.1.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy wartość przekazanych Wnioskodawcy Aktywów w celu zwolnienia się z zobowiązania wynikającego z Porozumienia, wobec zaliczenia ich wartości w całości na poczet spłaty należności głównej nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.347.2019.1.AW
     ∟Skutki podatkowe realizowania transakcji typu Sell-Buy Back (dalej: „SBB”), Buy-Sell Back (dalej: „BSB”), Repurchase Agreement (dalej: „Repo”) oraz Reverse Repurchase Agreement (dalej: „Reverse Repo”).

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.345.2019.2.AG
     ∟brak powstania przychodu po stronie Spółki przejmującej oraz po stronie Akcjonariusza w związku z planowanym połączeniem

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.312.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.313.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku umorzenia posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, Wnioskodawca powinien na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.356.2019.1.AM
     ∟zaliczenie zagranicznych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w kwotach brutto (tj. wartość netto faktury wraz z lokalnym podatkiem od wartości dodanej) oraz rozpoznania zwrotu podatku naliczonego od zagranicznych zakupów jako przychodu podatkowego

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2019.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych planowanych połączeń dla spółki przejmującej oraz akcjonariusza.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.354.2019.1.AR
     ∟czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Oddział należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy jego wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.209.2017.11.MS
     ∟Czy w związku z zawartymi umowami użyczenia dla Wnioskodawcy powstał przychód podlegający opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-331/16-12/19-S/KP
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy o CIT?

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-601/16-11/MS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.181.2019.1.PK
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w loterii audioteksowej

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.309.2019.3.AR
     ∟czy wydzielony zespół składników majątku Spółki, który ma zostać przeniesiony do Spółki przejmującej, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych, który pozostanie w Spółce dzielonej stanowią zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a tym samym czy przedmiotowy podział nie będzie skutkował powstaniem konsekwencji podatkowych po stronie Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.266.2019.2.AD
     ∟Czy w związku z planowanym, dobrowolnym umorzeniem udziałów Wspólnika bez wynagrodzenia, za zgodą umarzającego udziałowca, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.304.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy środki pochodzące z likwidowanych osób prawnych powiększą fundusz założycielski Wnioskodawcy i jako pierwsze wyposażenie związane z utworzeniem ośrodków terenowych nie będą stanowić przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.278.2019.3.MO
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków w związku z emisją akcji i wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-180/16-1/ANK
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa Spółce osobowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki osobowej odpowiadająca wartości nominalnej Wierzytelności, w odniesieniu do: -wierzytelności z tytułu niedopuszczalnych sald debetowych, -przedawnionych wierzytelności z tytułu niespłaconych kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.295.2019.1.ANK
     ∟Czy w związku ze zwrotem przez organ podatkowy nadpłaty w podatku od nieruchomości, otrzymanym przez Spółkę w wyniku złożonych przez nią korekt deklaracji na ten podatek, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w okresie, w którym ten zwrot otrzymała?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2019.2.AM
     ∟skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.210.2019.3.MK
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi doradcze i usługi integrujące

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj