Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


180/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-198/16-2/AD
     ∟Czy nominalna wartość wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek wniesionych przez Spółkę jako wkład do spółki komandytowej (tj. wartość nominalna niespłaconych pożyczek) będzie kosztem uzyskania przychodów dla Spółki w razie zbycia przez Spółkę ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce komandytowej?

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.59.2019.2.BS
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze zmniejszeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy w Spółce komandytowej.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.4.2019.1.MC
     ∟Przychód u wspólnika z tytułu zmniejszenia wkładu kapitałowego w spółce komandytowej.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.381.2018.1.MPŁ
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu pieniężnego w Spółce komandytowej?

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.166.2018.3.KK
     ∟konsekwencje podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce komandytowej

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.262.2018.1.KS1
     ∟skutki podatkowe częściowego zmniejszenia wkładu w spółce jawnej

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.134.2018.1.PH
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej w momencie jej likwidacji

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.26.2018.1.BK
     ∟w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu wystąpienia spółki komandytowej (Nr 1), w której Wnioskodawca jest wspólnikiem z innej spółki komandytowej (Nr 2) o wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do tej spółki, wyliczonego na dzień wniesienia tego wkładu do spółki komandytowe.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.431.2017.2.ANK
     ∟w zakresie powstania przychodu u wspólnika spółki osobowej występującej z innej spółki osobowej (komandytowej) w wysokości obniżonej w stosunku do wartości zbywczej majątku określonej na podstawie sporządzonego bilansu zgodnie z postanowieniami zmienionej umowy spółki osobowej

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.191.2017.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wystąpienie ze Spółki komandytowej, w związku z którym występujący wspólnik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, czy innego rodzaju przysporzenia majątkowego, powoduje po stronie tego wspólnika powstanie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-582/15-3/JBB
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.272.2017.2.AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia wkładów w spółce osobowej.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.93.2017.1.MST
     ∟Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu wystąpienia ze Sp.k. 1 stanowi różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu wystąpienia, a kwotą wydatków faktycznie poniesionych na przedmiot wkładu uprzednio wniesiony do SKA 1 (tj. kwotą wydatków faktycznie poniesionych na objęcie akcji SKA 2)?

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.28.2017.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej.

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB-1-3.4510.5.2017.1.PC
     ∟Czy wspólnik spółki komandytowej (spółki komandytowej nr 1) występującej z innej spółki komandytowej (spółki komandytowej nr 2) i otrzymującej z tego tytułu wypłatę wartości udziału kapitałowego, który to wspólnik otrzymuje odpowiednią, przypadającą na niego części zysku bilansowego zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku spółki komandytowej nr 1 będzie uprawniony po myśli art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. b u.p.d.o.p. do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu (powstałego w wyniku wypłaty na jego rzecz zysku ze spółki), wartości wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wniesionego do spółki komandytowej nr 2 na objęcie w niej udziałów, a jeżeli tak to, czy będzie to mógł uczynić według wartości aportu wyliczonego na dzień wniesienia do spółki, jako wydatku o wartości rzeczywiście poniesionej na nabycie lub objęcie prawa do udziału w spółce, czy też według wartości aportu wyliczonego na podstawie poniesionych przez wspólnika kosztów nabycia składników majątku stanowiących przedmiot aportu?

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.26.2017.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy przychody z odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej należy rozpoznać jako przychody podatkowe z działalności gospodarczej, w wartości ceny określonej w umowie, w momencie zawarcia umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej? 2. Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw wynikających z uczestnictwa w spółce osobowej będzie wartość wkładu pieniężnego wniesionego w postaci gotówki przez komandytariusza?

2017.02.14 - Minister Finansów - DD5.8221.161.2016.RDX
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce celowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki celowej odpowiadająca wartości nominalnej Wierzytelności (bez naliczonych i niespłaconych odsetek)?

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1018.2016.1.JBB
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.870.2016.1.MPŁ
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu w spółce komandytowej? W razie uznania stanowiska Wnioskodawcy do pytaniu nr 1 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu wycofania części wkładu ze spółki komandytowej?

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-135/12/16-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.47.2016.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-872/16-2/JBB
     ∟W zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych zbycia części ułamkowej ogółu praw i obowiązków lub zmniejszenia udziału w spółce osobowej.

2016.11.09 - Minister Finansów - DD5.8221.160.2016.RDX
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce celowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki celowej odpowiadająca wartości nominalnej Wierzytelności (bez naliczonych i niespłaconych odsetek)?

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-861/16-3/DP
     ∟Konsekwencje podatkowe obniżenia wkładu w spółce osobowej

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-855/16-2/DP
     ∟Skutki obniżenia wkładu w spółce osobowej

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-712/16-1/AW
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-712/16-4/BC
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawidłowe jest stanowisko, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej będą podlegać opodatkowaniu w Polsce jako dochody położonego w Polsce zakładu? Czy otrzymanie środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy w Spółce osobowej należy uznać za niepowodujące powstania przychodu na gruncie przepisów ustawy o CIT?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-713/16-4/BC
     ∟w zakresie określenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej będą podlegać opodatkowaniu w Polsce jako dochody położonego w Polsce zakładu oraz w zakresie powstania przychodu w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-715/16-4/BC
     ∟w zakresie określenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej będą podlegać opodatkowaniu w Polsce jako dochody położonego w Polsce zakładu oraz w zakresie powstania przychodu w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej.

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-714/16-4/BC
     ∟w zakresie określenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej będą podlegać opodatkowaniu w Polsce jako dochody położonego w Polsce zakładu oraz w zakresie powstania przychodu w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj