Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


45/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.239.2019.4.HK
     ∟Czy w przypadku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie: majątek przejmowany na skutek podziału – działalność wynajmu nieruchomości, majątek pozostający w spółce – działalność produkcyjna, usługi dozoru i sprzątania, agencja pracy tymczasowej, będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy taki podział Spółki będzie neutralny podatkowo dla Spółki dzielonej lub Spółki nowo zawiązanej z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2019.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych planowanych połączeń dla spółki przejmującej oraz akcjonariusza.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.356.2019.1.AP
     ∟Czy połączenie spółek poprzez inkorporację spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu przejęcia majątku Spółki przejmowanej?

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.233.2019.2.AM
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie, status podatnika PGK, przychód, konfuzja zobowiązań.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.147.2019.2.APA
     ∟Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Departamentu w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.238.2019.1.SG
     ∟w związku z połączeniem ze Spółką zależną Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.265.2019.2.JF
     ∟w zakresie określenia czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.269.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie: - braku powstania przychodu w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie; - braku powstania dochodu z niezrealizowanych zysków w sytuacji dokonania połączenia przez przejęcie polskiej spółki z jednoczesnym pozostawieniem majątku w polskim oddziale.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.234.2019.1.SJ
     ∟w zakresie powstania przychodu w wyniku połączenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8c updop oraz zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 12 ust. 4 pkt 3f updop do ww. przychodu

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.166.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania przychodu po stronie spółki przejmującej.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.180.2019.2.PB
     ∟1. Czy zarówno majątek przenoszony na Bank jak i majątek przenoszony na Centrum stanowią obecnie oraz będą stanowić na dzień podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT? 2. Czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Maklerskiej przez Bank po stronie Wnioskodawcy jako spółki dzielonej powstanie przychód podatkowy? 3. Czy podział Wnioskodawcy przez przejęcie Działalności Maklerskiej przez Bank spowoduje powstanie przychodu po stronie Banku?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.75.2019.4.AS
     ∟- brak powstania po stronie Spółki Przejmującej przychodu w związku z połączeniem spółek kapitałowych przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH,- brak obowiązku ujmowania przychodów zwolnionych z opodatkowania w źródle przychodów z zysków kapitałowych na potrzeby ustalania klucza alokacji kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i alokacji tych kosztów jako kosztów pośrednich w źródle „pozostała działalność operacyjna” na zasadach ogólnych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.107.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy połączenie Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną spowoduje powstanie po jego stronie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.56.2019.1.BS
     ∟w zakresie braku powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w związku z połączeniem spółek kapitałowych przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.27.2019.3.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.19.2019.6.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy: wyodrębnione w ramach spółki Działy będą stanowiły na dzień podziału spółki, zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.283.2018.2.MS
     ∟Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego powstał przychód podatkowy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f ustawy o CIT?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.494.2018.3.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy wartość rynkowa składników majątkowych ściśle związanych z Departamentem Inwestycyjnym przenoszonych w wyniku podziału do Nowo Zawiązanej Spółki Y. stanowiła będzie po stronie Spółek przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, 8c i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.423.2018.2.BKD
     ∟Czy w związku z połączeniem Spółki Jawnej ze Spółką Komandytową przez zawiązanie nowej spółki, po stronie nowo zawiązanej Spółki z o.o. powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”)

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.589.2018.1.MO
     ∟Czy, jeśli łączna wartość rynkowa Nowych Akcji Wnioskodawcy przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2 będzie wyższa od łącznej wartości nominalnej tychże akcji, to na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3e w związku z art. 4a pkt 16a ustawy o PDOP, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się wartości majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę odpowiadającą wartości nie niższej niż łączna wartość rynkowa Nowych Akcji przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.293.2018.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną spowoduje powstanie po jego stronie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.321.2018.2.BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego pomiędzy podmiotami powiązanymi

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.224.2018.3.KK
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2018.1.JG
     ∟Powstanie przychodu po stronie Banku Przejmującego i Przejmowanego w związku z połączeniem

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.211.2018.1.PW
     ∟Braku powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w związku z połączeniem spółek kapitałowych przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.187.2018.1.SŚ
     ∟w zakresie skutków podatkowych planowanego wydzielenia dla spółki przejmującej

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.140.2018.2.AM
     ∟ustalenie, czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, które to połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, połączenie to nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy konieczności rozpoznania jakiegokolwiek przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj