Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


109/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.380.2018.1.IZ
     ∟czy w przypadku stosowania przez Spółkę tzw. rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka jest obowiązana do ujęcia w swoim wyniku podatkowym odpowiednio jako przychody lub koszty uzyskania przychodów wszystkich dodatnich lub ujemnych różnic kursowych ustalonych na dany moment zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tym również różnic kursowych obliczonych od pozycji, które nie są ujmowane w wyniku podatkowym Spółki, - czy w odniesieniu do umów leasingowych w walucie obcej/denominowanych w walucie obcej, które są ujmowane odmiennie dla celów podatkowych oraz księgowych, (tj. podatkowo jako leasing operacyjny, natomiast księgowo jako leasing finansowy), Spółka jest uprawniona do dokonania korekty przychodów z tytułu rat leasingowych o wartość różnic kursowych ze względu na ich podwójne ujęcie w księgach rachunkowych Spółki (jako zrealizowane różnice kursowe oraz jako element przychodu należnego)

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.186.2018.1.MS
     ∟Wnioskodawca wnosząc dopłaty do Spółki, w stosunku do których zostanie podjęta uchwała o zwrocie dopłat, niewątpliwie poniósł wydatek (w wysokości wniesionej dopłaty), o którym mowa w art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o CIT na wytworzenie przedmiotu wkładu wniesionego do spółki kapitałowej, jakim są wierzytelności. W związku z tym należy stwierdzić, że — stosownie do art. 15 ust. 1j pkt 3 i ust. 10 ustawy o CIT — przy tzw. konwersji wierzytelności na kapitał wartość wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.259.2017.1.AK
     ∟Czy cena zapłacona Spółce przez SPV za nabyte Wierzytelności wynikające zarówno z Umów Leasingu operacyjnego, jak i Umów Leasingu finansowego, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-290/13-3/16-S/GG
     ∟Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?

2016.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-852/12-2/JP
     ∟Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 i art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzemieniu obowiązującym w dniu 1 maja 2004 r., należy przyjąć wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych (uznania wydatków jako koszt kwalifikowany do objęcia pomocą) w okresie ważności zezwolenia uzyskanego przez Spółkę na prowadzenie działalności tj. od dnia udzielenia 30 grudnia 2000 r. do 8 sierpnia 2016 r.?

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-881/15-3/IŚ
     ∟Różnice kursowe (wg metody przepisów o rachunkowości) związane z rozliczeniami wierzytelności leasingowych nabytych przez osobę trzecią za wynagrodzeniem (tj. różnice powstające przy spłacie wierzytelności przez korzystającego na rachunek bankowy Spółki, powstające przy przekazaniu przez Spółkę uzyskanej kwoty wierzytelności Nabywcy Wierzytelności).

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-910/15-3/IŚ
     ∟Możliwość korekty przychodów o wartość różnic kursowych, które przy rachunkowej metodzie ich ustalania, na skutek odmiennego traktowania leasingu dla celów podatkowych i księgowych, występują podwójnie.

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-834/15-2/IŚ
     ∟Sposób ujęcia w rachunku podatkowym różnic kursowych przy przejściu z metody „podatkowej” na „rachunkową” metodę ich ustalania.

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1055/14-2/IŚ
     ∟Przychody/koszty uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych ustalanych wg przepisów o rachunkowości

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-71/11-5/14/S/DP
     ∟W ocenie Wnioskodawcy, w stanie sprawy, po 31 grudnia 2010 r. Wnioskodawca zachowa prawo doliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części kosztów spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem, do których to kosztów spółka komandytowa zalicza amortyzację wartości niematerialnych i prawnych liczoną od wartości początkowej określonej na równowartość tych wartości niematerialnych i prawnych jako wkładów do spółki komandytowej określonych przez jej wspólników w wartości nie wyższej od ich wartości rynkowej, czy takie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe?

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-72/11-5/14/S/DP
     ∟CIT -w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

2014.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-759/14-2/AM
     ∟Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, będzie podlegała zwolnieniu podmiotowemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2014 r. w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

2014.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-873/10-7/14/S/DP
     ∟W zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

2013.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-890/13-5/DP
     ∟Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje?

2013.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-893/13-5/DP
     ∟Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, i w związku z tym dojdzie do podwyższenia wartości nominalnej posiadanych przez Wnioskodawcę akcji?

2013.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-892/13-5/DP
     ∟Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, i w związku z tym dojdzie do podwyższenia wartości nominalnej posiadanych przez Wnioskodawcę akcji?

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-378/13-4/KJ
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu 359 § 1 kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, że wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-377/13-4/MF
     ∟ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych za wkład pieniężny i niepieniężny

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-378/13-3/KJ
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, że wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-377/13-3/MF
     ∟ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia w celu umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych za wkład pieniężny i niepieniężny

2013.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-96/10-7/S/13/MS
     ∟Czy wniesienie przez E. wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do sp.k. będzie zdarzeniem powodującym na gruncie ustawy o pdop powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu?Jaka będzie wartość początkowa nieruchomości dla celów amortyzacji przyjęta przez sp.k.?W jaki sposób należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku zbycia nieruchomości otrzymanej aportem przez sp.k.?W jaki sposób E. powinien ustalić koszt uzyskania przychodów przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków w sp.k.?

2013.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-290/13-2/GG
     ∟Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-227/13-2/IR
     ∟Czy wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci praw ochronnych do znaku towarowego/znaków towarowych przez SKA do spółki kapitałowej będzie wiązało się z powstaniem przychodu (dochodu) po stronie Wnioskodawcy (będącego akcjonariuszem SKA)?

2012.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-852/12/AP
     ∟Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 i art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzemieniu obowiązującym w dniu 01 maja 2004 r., należy przyjąć wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych w okresie ważności zezwolenia uzyskanego przez Spółkę na prowadzenie działalności?

2012.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-285/12-7/GJ
     ∟Czy cechy Spółki pozwalają uznać ją za spółkę użyteczności publicznej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT? Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości oraz ruchomości na podstawie umowy zawartej a Województwem przez Spółkę spowoduje powstanie przychodu, czy też na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega wyłączeniu z przychodu Spółki?

2012.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-216a/12/AM
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego umowa leasingu nieruchomości z dnia 14 grudnia 1999 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 lutego 2010 r., obejmująca łącznie okres obowiązywania 20 lat, stanowi podatkową umowę leasingu, o której mowa w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1460/11/AK
     ∟Czy zbycie (przeniesienie prawa własności) linii produkcyjnej przez Wnioskodawcę na rzecz firmy leasingowej, a następnie korzystanie z niej nadal przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zawartej z tą firmą spowoduje utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE?

2012.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-563/11-2/MM
     ∟Czy składniki majątku, nabyte przez Spółkę w związku z prowadzeniem działalności na terenie X SSE już po tym jak Spółka osiągnęła pułap wydatków inwestycyjnych określony w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie X SSE (tj. przekroczyła poziom wydatków w kwocie 1 mln EUR, dający prawo do zwolnienia z opodatkowania 100% dochodu), nie są objęte ograniczeniem dotyczącym ich zbywania na mocy 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie ustanowienia X SSE (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r.), w związku z czym zbycie tych składników nie spowoduje utraty prawa do zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego Spółce?

2011.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-386/11/KB
     ∟utrata zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2011.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-387/11/KB
     ∟utrata zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj