Interpretacje do przepisu
art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.573.2019.2.APR
     ∟Podstawa opodatkowania usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców oraz sposób wyliczenia podatku należnego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.353.2019.2.JKS
     ∟Prawa do odliczenia kwot VAT naliczonego, opodatkowania VAT dofinansowania od WOŚiOGW oraz uznania działania gminy jako organu władzy publicznej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.436.2019.1.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku od wartości dodanej.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.517.2019.2.KM
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.351.2019.2.MJ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, a także zaliczenie do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty dofinansowania wyliczonej metodą „w stu”.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.437.2019.2.ALN
     ∟Opodatkowanie, dotacja, stawka– instalacje solarne

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.242.2019.2.AP
     ∟- czy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajduje zastosowanie do Usług informatycznych nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy, - czy koszty ponoszone przez Spółkę z tytułu Licencji nabywanych na potrzeby podstawowej działalności Spółki, tj. produkcji oraz pakowania produktów, a także prowadzenia bieżącej działalności Spółki od strony finansowej i księgowej, stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT; - czy refakturowane przez Usługodawcę na Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia z tytułu usług opisanych w punktach b i d opisu zaistniałego stanu faktycznego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT w zw. z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w zakresie w jakim koszty te stanowią refaktury kosztów świadczeń nabytych przez Usługodawcę w imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.390.2019.2.AW
     ∟Podstawa opodatkowania oraz metoda "w stu" dla otrzymanej dotacji i wkładu własnego.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.210.2019.3.MK
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi doradcze i usługi integrujące

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-1097/14-1/MZ
     ∟Ustalenie momentu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-10/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.553.2019.1.BK
     ∟Czy podstawę opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców będzie stanowiło wyłącznie otrzymane od Mieszkańców wynagrodzenie przewidziane w Umowach, pomniejszone o kwotę podatku należnego?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.402.2019.2.BK
     ∟Stawka, odliczenie, zaliczki, mechanizm odwrotnego obciążenia.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.254.2019.1.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z użytkowaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.342.2019.2.AGW
     ∟Opodatkowanie przez Gminę usług modernizacji świadczonych na rzecz Spółek, opodatkowanie zaliczek otrzymanych od Spółek w związku z tymi usługami, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków na zakup i montaż Instalacji na rzecz Spółek, brak obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów, brak obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania Instalacji do korzystania z upływem okresu trwania Umów oraz brak zastosowania tzw. „mechanizmu odwrotnego obciążenia” z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji w związku z realizacją projektu.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.473.2019.1.AGW
     ∟Stawki podatku obowiązujące dla usług modernizacji świadczonych na rzecz Spółek oraz ujmowanie w podstawie opodatkowania wyłącznie wynagrodzenia należnego Gminie z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółek (pomniejszonego o kwotę podatku należnego).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.341.2019.2.MC
     ∟w zakresie: zaliczenia do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług, zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług i wyliczenia metodą „w stu”, braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawców POŚ

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.183.2019.4.OS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć, tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT, jak i potrzeb własnych niepodlegających VAT.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-429/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.231.2019.3.KM
     ∟Sposób opodatkowania dostawy (sprzedaży) wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz pomieszczeniami przynależnymi w postaci komórek lokatorskich, wraz z udziałem w częściach wspólnych, w tym w gruncie.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.335.2019.2.KM
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.253.2019.2.SJ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, a także w zakresie zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty dofinansowania wyliczonej metodą „w stu”.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.262.2019.2.PG
     ∟Gmina – opodatkowanie dotacji i odwrotne obciążenie – POŚ

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.207.2019.2.RW
     ∟Zaliczenie do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców; zaliczenie do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania wyliczonych metodą „w stu”.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-178/16-3/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-179/16/19-S/JG
     ∟Okres przechowywania dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.227.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za naniesienia roślinne i budowlane znajdujące się na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.189.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe odnoszące się do udziału w sprzedanej nieruchomości, którą zbywający nabył w drodze spadku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj