Interpretacje do przepisu
art. 13 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


827/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.211.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - Spółka ma/miała prawo do korzystania ze zwolnienia od PDOP począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki kwalifikowane określone w pkt 1 i 4 Zezwolenia, tj. Wydatki Inwestycyjne, i został osiągnięty poziom zatrudnienia wskazany w Zezwoleniu, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - wydatki kwalifikowane określone w pkt 2 Zezwolenia, które nadal są ponoszone przez Spółkę, tj. Wydatki Bieżące, Spółka ma prawo uwzględniać przy kalkulacji limitu dostępnej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w ramach Zezwolenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.200.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy płatności związane z korzystaniem przez Spółkę z palet oraz pojemników będących własnością odbiorców towarów, pobierane od Spółki przez odbiorców towarów powinny być zakwalifikowane jako przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego lub urządzenia handlowego w rozumieniu postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonania płatności za wynajmowane palety oraz pojemniki

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.134.2019.3.JKT
     ∟- czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego działalność Wnioskodawczyni w zakresie produkcji Prototypów, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co pozwala Wnioskodawczyni odliczyć koszty kwalifikowane tej działalności od podstawy opodatkowania na zasadach wynikających z art. 18d ww. ustawy, - czy ponoszone przez Wnioskodawczynię koszty związane z działalnością B+R w zakresie, w jakim dotyczą projektów przyjętych do realizacji oraz wydatki poniesione na prace zaniechane z uwagi na nieprzyjęcie Prototypu przez zamawiającego, które ujmowane są jako koszty jednorazowo, stanowią koszt kwalifikowany i mogą zostać odliczone przez Wnioskodawczynię od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach ulgi badawczo-rozwojowej w zakresie w jakim nie zostały zwrócone jej w jakiejkolwiek formie, - czy w przypadku zmiany sposobu rozliczeń dla celów bilansowych i podatkowych na rozpoznawanie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, odliczenie wydatków na badania i rozwój od podstawy opodatkowania powinno być dokonane w wysokości odpisów amortyzacyjnych, w rozliczeniu za okres, w którym dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, - czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podstawy opodatkowania, na zasadach wynikających z art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wysokość wynagrodzeń pracowników sprawujących funkcje nadzorcze i kierownicze nad procesem produkcji Prototypów, jako koszt kwalifikowany, w zakresie w jakim wykonywane przez nich czynności w tym nadzorcze związane są bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową, - czy kwota otrzymana sporadycznie ze sprzedaży Prototypów przez Wnioskodawczynię na rzecz klienta po cenie nieodzwierciedlającej kosztów ich opracowania i wytworzenia (tj. ze stratą) stanowi w tej części dokonanie Wnioskodawczyni zwrotu poniesionych wydatków, a co za tym idzie, czy wyłącza w tej części odliczenie ich przez Wnioskodawczynię od podstawy opodatkowania na zasadach wynikających z art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach ulgi badawczo-rozwojowej

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.122.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży kodów doładowujących GSM, pośrednictwa zakresie dostarczenia kodów DEI oraz opodatkowania czynność pobrania i przekazania kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży kodów DEI.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.205.2019.1.BM
     ∟czy na Spółce spoczywał za rok podatkowy 2018 oraz czy będzie spoczywać w przyszłości w przypadku rozwiązania w roku podatkowym 2019 lub też w latach podatkowych następnych, opisanych odpisów aktualizujących, obowiązek zaliczenia do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, wartości odpisów aktualizujących wierzytelności zaliczonych przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodu

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.289.2019.1.ICZ
     ∟Brak opodatkowania otrzymanych kwot w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu korzystania z parkingu w sytuacji braku aktualnego biletu komunikacji miejskiej uprawniającego do korzystania z terenu parkingu oraz utraty/zniszczenia biletu wjazdowego na parking.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.179.2019.1.ICZ
     ∟Stawka podatku dla usług podnajmu miejsc noclegowych w lokalu na rzecz pracowników Wnioskodawcy.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.149.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana w zdarzeniu przyszłym klauzula ubruttawiająca powoduje, że Spółka powinna wpłacić na rachunek urzędu skarbowego tytułem pobranego podatku u źródła: -5% kwoty wypłacanej należności przed ubruttowieniem - w części dotyczącej podatku, którego ekonomiczny ciężar ponosi Podmiot powiązany; -15% kwoty należności po ubruttowieniu - w części dotyczącej podatku, którego ekonomiczny ciężar ponosi Spółka, - Spółce będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku pobranego zgodnie z art. 26 ust. 2e updop - w części w jakiej Spółka poniosła ekonomiczny ciężar podatku zgodnie z zawartą klauzulą ubruttawiającą (przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie inne warunki zwrotu podatku), - Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część podatku u źródła, którą na podstawie klauzuli ubruttawiającej finansuje z własnych środków pieniężnych, - Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część podatku u źródła, którą na podstawie klauzuli ubruttawiającej finansuje z własnych środków pieniężnych, w momencie poniesienia, tj. na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d updop, - w momencie otrzymania zwrotu uiszczonego podatku u źródła na podstawie wniosku złożonego w trybie określonym w art. 28b updop - zakładając, że Spółka wcześniej zaliczyła uiszczony podatek u źródła do kosztów uzyskania przychodów - będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu odpowiadającego wartości zwracanego podatku

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.212.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie ubezpieczenie dla potrzeb stosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i pkt 51 ww. ustawy, tj. czy ubezpieczenie typu GAP objęte jest którymkolwiek z limitów opisanych w jednym z dwóch wspomnianych przepisów.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2019.1.PC
     ∟1. Czy w związku ze sprzedażą Gruntu Spółka ma prawo do potraktowania jako kosztu uzyskania przychodów sumy: - ceny zapłaconej na podstawie Umowy Nabycia Gruntu, oraz - przychodu historycznie rozpoznanego przez Spółkę z tytułu częściowo odpłatnego nabycia Gruntu? 2. Czy koszty uzyskania przychodów związane ze sprzedażą Gruntu powinny zostać przyporządkowane do transakcji sprzedaży części A Gruntu i części B Gruntu w proporcji, w jakiej, odpowiednio, część A Gruntu i część B Gruntu pozostają do łącznej powierzchni Gruntu? 3. Czy Spółka ma prawo do potraktowania wartości Opłaty jako kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodami i w związku z tym do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w momencie (tj. w miesiącu) poniesienia Opłaty?

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.202.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, Kosztów Pracowniczych Specjalistów w części dotyczącej realizacji Działalności B+R Wnioskodawcy, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.143.2019.2.PK
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku eksportu towarów

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.223.2019.1.MS
     ∟Zbycie ogółu praw i obowiązków.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.196.2019.1.MO
     ∟Czy w świetle art. 18d Updop w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wnioskodawca miał prawo odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach tzw. „ulgi na działalność badawczo rozwojową”, zgodnie z wynikającymi z przepisów tytułami i limitami, poniesione przez siebie wydatki na prace rozwojowe, które były przez Wnioskodawcę uznawane za wartości niematerialne i prawne na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 3 Updop w związku z art. 15 ust. 4a pkt 3 Updop?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.185.2019.2.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.191.2019.1.JKT
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p.?

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.258.2019.4.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem Zarządzającym kosztów udziału w szkoleniach, konferencjach i seminariach oraz ubezpieczenia w ramach umowy o świadczenie usług

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-99/16-2/MO
     ∟Czy całość dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowych produktów, na których zewnętrzni podwykonawcy wykonali usługi, o których mowa w stanie faktycznym (wysyłanych do klienta Spółki przez Spółkę z zakładu położonego na terenie SSE oraz przez podwykonawcę) jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych? Czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Spółka może zaliczać część dochodu kalkulując go jako wartość produktu wyjeżdżającego do zewnętrznego podwykonawcy jako zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, a nadwyżkę (wartość po usługach wykonanych przez podwykonawcę) księgować jako sprzedaż opodatkowaną?

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.180.2019.2.JKT
     ∟w zakresie ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę Działalność B+R, obejmująca fazy 1-4 standardowego cyklu projektowego w ramach Projektów, wraz z działalnością wspierającą, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia Spółkę do dokonania odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.183.2019.1.PC
     ∟Czy Spółka ma możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, które zostały zlecone Wykonawcy do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18 ustawy o CIT?

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2019.1.BM
     ∟czy: - Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a UPDOP, kosztów prac rozwojowych ustalonych jako wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 UPDOP, od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 UPDOP, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, - koszty prac B+R przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, zaliczone zgodnie z UPDOP, do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym, w szczególności koszty prac zakończonych niepowodzeniem i koszty składników majątku nieprzekraczające progu ustawowego wynikającego z art. 16d UPDOP, na podstawie art. 18d ust. 1 mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku podatkowym, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. prawidłowe jest postępowanie Spółki polegające na wyłączaniu Należności niezwiązanych z B+R z Kosztów pracy B+R dla celów ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych na potrzeby Ulgi B+R.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.168.2019.3.MS
     ∟nieodpłatne przekazania przedsiębiorstwa Spółki cywilnej na rzecz Wnioskodawcy

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.168.2019.2.APO
     ∟W jakim okresie Wnioskodawca jest zobowiązany do rozpoznania przychodu lub kosztu uzyskania przychodu z tytułu opisanych w niniejszym wniosku Innych Transakcji na instrumentach pochodnych wchodzących w skład tzw. strategii zerokosztowej?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-677/15-2/MO
     ∟Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., nadanym Ustawą Zmieniającą, mają zastosowanie do odsetek od kwot odsetek skapitalizowanych od 1 stycznia 2015 r. do kwoty głównej pożyczki udzielonej i faktycznie przekazanej przez podmiot powiązany na rzecz Spółki przed zmianą przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, a zatem, przed 1 stycznia 2015 r.?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-676/15-1/MO
     ∟Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., nadanym Ustawą Zmieniającą, mają zastosowanie do odsetek od kwot odsetek skapitalizowanych od 1 stycznia 2015 r. do kwoty głównej pożyczki udzielonej i faktycznie przekazanej przez podmiot powiązany na rzecz Spółki przed zmianą przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, a zatem, przed 1 stycznia 2015 r.?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.166.2019.2.JKT
     ∟w jakim okresie (miesiącu), dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychody/koszty związane z zawarciem i realizacją transakcji, której przedmiotem jest instrument pochodny zerokosztowy

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-578/15-1/MO
     ∟Czy dla celów obliczenia dochodu (straty) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich czterech posiadanych przez niego Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, - Spółka może objąć zwolnieniem z opodatkowania dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.173.2019.1.JKT
     ∟czy wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach Płatności częściowych na nabycie/wytworzenie środków trwałych, spełniające warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórymi przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, stanowią (będą stanowić) wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.184.2019.1.PC
     ∟- Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla obu Zezwoleń? - Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej tj. Zezwolenia 1, a gdy limit wynikający z tego zezwolenia nie jest wystraczający do objęcia całości dochodu strefowego zwolnieniem podatkowym (lub gdy zezwolenie utraci ważność) otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z dostępnym limitem wynikającym z kolejnego (w kolejności ustalonej zgodnie z datą jego wydania) zezwolenia (które nie utraciło ważności), tj. Zezwolenia 2?

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.199.2019.2.WN
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez Spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj