Interpretacje do przepisu
art. 13 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


827/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.319.2019.2.NL
     ∟ustalenie czy przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.346.2019.2.PC
     ∟Czy przychód związany z otrzymanym z C. S.A. wynagrodzeniem podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.344.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce, w której uczelnia posiada 100% udziałów, a cele prowadzonej przez Spółkę działalności są tożsame z celami statutowymi uczelni, Wnioskodawca może uznać za rozdysponowanie dochodu na cele statutowe korzystające ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.294.2019.2.PK
     ∟Określenie wysokości stawki podatku VAT dla poszczególnych etapów dostawy towarów wraz z montażem i rozruchem technologicznym

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.238.2019.2.AZE
     ∟ustalenie, czy w stosunku do realizowanych przez Spółkę do 31 grudnia 2019 r. wypłat z tytułu należności licencyjnych z tytułu prawa do używania znaku towarowego oraz należności za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej (know-how) objętych zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, świadczeń objętych zakresem art. 21 ust. 1 pkt 2a, a także wypłat dywidendy, wypłacanych na rzecz podmiotów z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, wyłączone jest stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.501.2019.2.WN
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „…”

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.203.2019.2.AZE
     ∟ustalenie, czy Spółka postępuje prawidłowo rozpoznając dla celów podatku odchodowego od osób prawnych w Polsce wyłącznie przychody i koszty dotyczące czynności wykonanych w Polsce tj. montażu i instalacji turbiny

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.360.2016.8.PM
     ∟Darowizna środków pieniężnych w gotówce i następnie wpłata ich na konto korzystać będzie ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.288.2019.1.NL
     ∟ustalenie czy wydatki z tytułu nabycia Usług, o których mowa we wniosku nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług wsparcia związanych z tzw. chmurą (w tym hosting), licencji użytkownika końcowego (end-user) oraz pozostałych usług

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.336.2019.1.PC
     ∟1. Czy, zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, prowadzone przez Spółkę prace w zakresie tworzenia Funkcji, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój? 2. Czy, zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, kosztami kwalifikowanymi są, wydatki przeznaczone przez Spółkę w roku podatkowym na: koszty wynagrodzeń oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie, w jakim pracownicy są zaangażowani w prace B+R; koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNiP, wykorzystywanych do działalności B+R? 3. Czy sposób prowadzenia przez Spółkę Ewidencji oraz ewidencji rachunkowej za rok 2018 i lata następne, opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, jest wystarczający do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych, a tym samym dla spełnienia przestanki z art. 9 ust. 1b ustawy CIT?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.332.2019.1.JKT
     ∟1. Czy opisana powyżej działalność Spółki realizowana w ramach poszczególnych projektów związana z opracowaniem narzędzi do produkcji odlewów ciśnieniowych (w szczególności form, okrojnika, uchwytu obróbkowego) oraz z opracowaniem technologii produkcji odlewów ciśnieniowych, mieści się w zakresie działalności badawczo - rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Czy opisana wyżej działalność Spółki w ramach realizacji Projektu mikrosprayingu i Projektu robota do czyszczenia odlewów, mieści się w zakresie działalności badawczo - rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) 3. Czy wymienione w opisie stanu faktycznego, ewidencjonowane przez Spółkę następujące koszty: koszty pracownicze, koszty materiałów zużywanych w trakcie przeprowadzanych testów nowych wyrobów; amortyzacja sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego dla potrzeb prowadzonych działań badawczo - rozwojowych, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) 4. Czy odpisy amortyzacyjne od posiadanych przez Spółkę linii produkcyjnych i urządzeń mogą stanowić wydatki kwalifikowane, w proporcji do czasu, w którym urządzenia te były wykorzystywane w ramach prowadzenia opisanej w opisie stanu faktycznego działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do łącznego czasu ich użytkowania, w tym w szczególności na potrzeby produkcji seryjnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.394.2019.1.JKT
     ∟Czy na możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, opisanych w stanie faktycznym kosztów prac rozwojowych wpływa fakt, że koszty te są podstawą kalkulacji wynagrodzenia za wykonane usługi fakturowanego na klientów Spółki?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.322.2019.3.PC
     ∟Czy w przypadkach wskazanych w opisie przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka ma prawo zaliczyć całą wartość podatku u źródła do kosztów uzyskania przychodu?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2019.2.BM
     ∟czy: -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z alokowanymi kosztami funkcjonowania Centrali, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Oddziałów z tytułu alokacji kosztów wsparcia sprzedaży oraz wsparcia IT, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z wypłatą określonego procentu zysku, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.245.2019.5.BM
     ∟czy wskutek nieodpłatnego przekazania Wydzierżawiającemu budynku po zakończeniu umowy dzierżawy gruntu Spółka będzie miała prawo do zaliczenia niezamortyzowanej części budynku do kosztów uzyskania przychodu

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.233.2019.5.PC
     ∟- Czy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w sposób przewidziany w wariancie nr I ,Wnioskodawca będzie mógł w 2019 r. stosować stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%. - Czy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w sposób przewidziany w wariancie nr II, Wnioskodawca będzie mógł w 2019 r. stosować stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.318.2019.2.PC
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży opisanych w stanie faktycznym kabli zasilających powstających na terenie Strefy korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.246.2019.3.PC
     ∟Czy przychody uzyskane na podstawie umowy zawartej na prowadzenie ośrodka korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.320.2019.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy obliczając podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić powierzchnię przeznaczoną na organizację we własnym zakresie targów i wystaw, czy tylko powierzchnię oddaną do używania (najmu) na postawie umów wynajmu oraz w jaki sposób określić udział oddanej do używania powierzchni użytkowej do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem za dany miesiąc.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.392.2019.1.JKT
     ∟Czy momentem poniesienia kosztów, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP będzie moment zapłaty przedmiotowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.385.2019.1.JKT
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane w ramach Inwestycji (do limitu przysługującej pomocy publicznej), niezależnie od momentu, w którym Wnioskodawca zakończy Inwestycję? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.316.2019.1.JKT
     ∟Czy w związku z uzyskaniem Decyzji (przy założeniu spełnienia przez Spółkę warunków w niej wskazanych), w okresie obowiązywania Decyzji, zwolnieniu z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP podlega cały dochód z działalności wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji, do limitu przyznanej pomocy publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.2.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży Znaków Identyfikacyjnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.4.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży Znaków Identyfikacyjnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.1.2019.1.PK
     ∟Uznanie sprzedaży posiłków i napojów za sprzedaż detaliczną oraz uznania Spółki za podatnika tego podatku

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.3.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży Znaków Identyfikacyjnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.242.2019.2.AP
     ∟- czy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajduje zastosowanie do Usług informatycznych nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy, - czy koszty ponoszone przez Spółkę z tytułu Licencji nabywanych na potrzeby podstawowej działalności Spółki, tj. produkcji oraz pakowania produktów, a także prowadzenia bieżącej działalności Spółki od strony finansowej i księgowej, stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT; - czy refakturowane przez Usługodawcę na Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia z tytułu usług opisanych w punktach b i d opisu zaistniałego stanu faktycznego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT w zw. z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w zakresie w jakim koszty te stanowią refaktury kosztów świadczeń nabytych przez Usługodawcę w imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.312.2019.1.JKT
     ∟Czy koszty ponoszone przez Spółkę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone w we wniosku nr 2)

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.313.2019.1.JKT
     ∟Czy sposób wyodrębniania Kosztów Projektów przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego spełnia wymagania, o których mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT? (pytanie oznaczone w we wniosku nr 3)

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.293.2019.2.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym prowadzone przez nią prace w ramach Zleceń, Modernizacji, Nowości oraz Optymalizacji stanowią prace o charakterze rozwojowym i tym samym spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj