Interpretacje do przepisu
art. 13 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


827/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.463.2019.1.WN
     ∟prawo do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z zawarciem umowy leasingu pojazdu kempingowego

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-563/16-1/MO
     ∟1. Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku? 2. Alternatywnie, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 1, jeśli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru?

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.285.2019.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu otrzymanych opłat za udzielenie licencji do korzystania ze Znaków Towarowych powinny być uznane przez Wnioskodawcę w całości za przychody z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przychody te nie powinny być uznane za przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.256.2019.1.PK
     ∟Korekta rozliczenia podatku z tytułu importu towarów wyniku otrzymania decyzji o unieważnieniu złożonego zgłoszenia celnego

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.298.2019.1.JKT
     ∟Czy przepis art. 15e ust. 11 pkt 1 updop należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi” oznacza: - wydatki, które wprost przekładają się na cenę konkretnych produktów lub konkretnych usług, czy też: - wydatki poniesione na świadczenia/prawa, które są wprost związane z czynnością produkcji lub świadczeniem usługi

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.199.2019.1.AZE
     ∟ustalenie, czy na Spółce spoczywał w roku podatkowym trwającym o dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., w związku z rozwiązaniem opisanych we wniosku odpisów aktualizujących, obowiązek uznania rozwiązanych odpisów aktualizujących za przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - w odniesieniu do przychodów z budynków, które w całości przeznaczane są na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, - przychody z budynków stanowiących własność Wnioskodawcy, które wykorzystywane są jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy oraz studentów innych uczelni podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, - w odniesieniu do przychodów z budynków, wykorzystywanych jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy i studentów innych uczelni, z których dochód w całości przeznaczany jest na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.290.2019.1.BM
     ∟czy po uzyskaniu Decyzji (przy założeniu spełnienia przez Spółkę warunków w niej wskazanych), w okresie jej obowiązywania, zwolnieniu z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP, będzie podlegał cały dochód z działalności wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji, do limitu przyznanej pomocy publicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.311.2019.1.BM
     ∟czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP, począwszy od miesiąca, w którym zostaną poniesione koszty kwalifikowane w ramach Inwestycji (w ramach limitu przysługującej pomocy publicznej), niezależnie od momentu, w którym Wnioskodawca zakończy Inwestycję (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-562/16-2/MO
     ∟Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku? Alternatywnie, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 1, jeśli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru?

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.279.2019.2.BM
     ∟czy kompleksowe usługi serwisowe nabywane przez Wnioskodawcę od Y mieszczą się w katalogu wskazanym w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Y

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.265.2019.2.PC
     ∟Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, należy brać pod uwagę wartość kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie do określonego w Zezwoleniu terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz w wysokości nieprzekraczającej określoną w Zezwoleniu maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji?

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.277.2019.2.PC
     ∟Czy otrzymana od Dostawcy Rekompensata jest przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia, a tym samym przychód ten jest objęty zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.291.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia kraju opodatkowania osiąganych przez spółkę dochodów z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług budowlanych na terytorium Niemiec.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-731/15-2/MO
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży produktów wymagających w procesie produkcyjnym częściowego udziału zewnętrznych kooperantów, prowadzących działalność poza strefą, stanowi dla Spółki przychód z działalności strefowej?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-748/15-1/APO
     ∟1. Przepisy którego rozporządzenia Rady Ministrów określają warunki udzielania pomocy publicznej Wnioskodawcy w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jako przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie Zezwolenia? 2. Jaka jest maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie Zezwolenia oraz koszty inwestycyjne poniesione w jakim okresie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu wartości wydatków kwalifikowanych?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.268.2019.2.JKT
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę w okresie rozruchu technologicznego (ruchu testowego) instalacji wydatki na surowce, media oraz koszty pracownicze, służące do wytworzenia wyrobów gotowych Spółka powinna, zgodnie z art. 15 ust. 4 UPDOP, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu uzyskania przychodów ze sprzedaży wyprodukowanych towarów?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.233.2019.2.PK
     ∟Określenie miejsca świadczenia usług informatycznych oraz ich fakturowania

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.244.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie usług pośrednictwa w zakresie krótkotrwałego wynajmu nieruchomości

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.285.2019.1.BM
     ∟czy dla celów stosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, a w ramach tego kalkulacji wielkości pomocy publicznej w formie takiego zwolnienia, które jest dostępne dla Spółki na podstawie Decyzji, za moment poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą należy rozumieć datę faktycznej i definitywnej (trwałej) zapłaty, w tym przed realizacją świadczenia, tj. uwzględnienie kosztów w rozliczeniu z zastosowaniem metody kasowej

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.335.2019.1.JKT
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi Wydatków Pracowniczych i Składek, opisanych w pkt 1.3? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.433.2019.1.WN
     ∟zwolnienie od podatku VAT usługi najmu lokali mieszkalnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.446.2019.1.WN
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod tytułem „…”

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.260.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy Usługi IT i Usługi B+R nie podlegają ograniczeniu w zakresie ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonemu w art. 15e ustawy o PDOP.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-429/16-2/APO
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387, dalej jako „Nowelizacja”), przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji S.K.A. podlega pomniejszeniu o wydatki na nabycie oraz objęcie akcji S.K.A. rozumiane jako cena zakupu akcji S.K.A. (w zakresie Akcji 1) oraz wartość wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym S.K.A. w tym w części przekazanej na kapitał zapasowy (w zakresie Akcji 2)?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.232.2019.2.PK
     ∟Rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia usług informatycznych od podmiotów niebędących przedsiębiorcami

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN
     ∟prawo do składania deklaracji w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.363.2019.2.ICZ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania usług najmu lokali mieszkalnych na rzecz Spółki z o.o., która wynajmuje te lokale dla swoich pracowników.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.363.2019.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem lekarzom weterynarii udokumentowanych kosztów dojazdu do miejsc wykonywania zleconych czynności

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-400/15-1/MO
     ∟Jakie skutki na gruncie regulacji odnoszących się do podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla Spółki otrzymanie w grudniu 2013 r. zasądzonego podwyższonego wynagrodzenia dotyczącego Projektu realizowanego w latach 2006-2008?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj