Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2928/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.368.2019.3.MJ
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.347.2019.2.JK2
     ∟Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty pieniężnej przyznanej ławnikowi – art. 21 ust. 1 pkt 17 updof.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.348.2019.2.JK2
     ∟Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty pieniężnej przyznanej ławnikowi – art. 21 ust. 1 pkt 17 updof.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.362.2019.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udziałem sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych związanych z pełnieniem funkcji publicznej finansowanych z budżetu gminy.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.296.2017.2019.10.S.LS
     ∟Po stronie osób fizycznych uczestniczących w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych, powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Poniesione świadczenia korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach i do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Nadwyżka poniesionych świadczeń ponad limit wynikający z ww. Rozporządzenia stanowi przychód i Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.293.2019.4.JŁ
     ∟Czy wynagrodzenie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, ustanowionego przez sąd należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 ust. 6 czy art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.368.2019.3.HW
     ∟Ustalenie, czy wynagrodzenie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, ustanowione przez Sąd podlega opodatkowaniu.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.420.2017.9.JK3
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.447.2019.3.MM
     ∟Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu VAT.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.446.2019.3.MM
     ∟Świadczenie pomocy prawnej dla ofiar przestępstw w ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu VAT.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.434.2019.2.ICZ
     ∟Kontrakt menadżerski - opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy zawartej ze spółką.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP3.4512.197.2016.8.OS
     ∟Sprzedaż nieruchomości

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.296.2019.2.MN
     ∟Czy przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do tworzonych przez Wnioskodawczynię wpisów na bloga tematycznego oraz pisanych przez nią książek należy zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, czy też jako przychody uzyskiwane z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej? Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.544.2019.1.WN
     ∟uznanie opłat uzyskanych przez Wnioskodawcę po 1 stycznia 2019 roku z tytułu czynności nieegzekucyjnych wykonanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (UKS), za czynności niepodlegające podatkowi VAT

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.408.2019.2.ICZ
     ∟- Opodatkowanie odprawy w wysokości 3-krotności wynagrodzenia; - Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania z tytułu przestrzegania przez Zarządzających nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki - Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej opodatkowanie czynności, za które zostało wypłacone odszkodowanie z tytułu przestrzegania przez Zarządzających nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wypłaty odprawy w wysokości 3-krotności wynagrodzenia.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.343.2019.2.MR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Prokurenta oraz stawka podatku dla wykonywanych przez Prokurenta czynności.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.395.2019.2.MSO
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarzadzania Spółką.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.238.2019.2.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywaniem zwrotu zryczałtowanych kosztów dojazdu członkom komisji do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych izby rolniczej.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.384.2019.1.MW
     ∟Opodatkowanie działalności Wnioskodawcy jako komornika sądowego w ramach czynności innych niż egzekucyjne i zabezpieczające (czynności nieegzekucyjne UKS), z tytułu których opłaty uzyskane zostały po 1 stycznia 2019 r.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.367.2019.2.RR
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.232.2019.2.PK
     ∟Rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia usług informatycznych od podmiotów niebędących przedsiębiorcami

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.221.2019.2.AA
     ∟Kwalifikacja do źródła przychodów.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.274.2019.1.AJ
     ∟Komornik z tytułu czynności nieegzekucyjnych za które pobierane są opłaty jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.353.2019.4.ICZ
     ∟Kontrakt menadżerski - opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy zawartej ze spółką XYZ.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.242.2019.1.MG
     ∟uznanie opłat pobranych przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2019 r. z tytułu czynności nieegzekucyjnych wykonanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (UKS), za czynności niepodlegające podatkowi VAT

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.307.2019.2.MSO
     ∟opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarzadzania oraz określenie czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.236.2019.1.ŻR
     ∟uznanie opłat pobranych przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2019 r. z tytułu czynności nieegzekucyjnych wykonanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (UKS), za czynności niepodlegające podatkowi VAT

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.164.2019.2.KF
     ∟- skutki podatkowe udostępnienia Zarządzającym w celu realizacji powierzonych im funkcji zasobów Spółki, - skutki podatkowe finansowania Zarządzającym przez Spółkę kosztów szkoleń zbiorowych związanych wyłącznie z przedmiotem działalności Spółki oraz kosztów uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, a także związanych z nimi kosztów podróży służbowych Zarządzających, - skutki podatkowe refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnych szkoleń Zarządzających, - skutki podatkowe sfinansowana przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O .

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.301.2019.2.ASY
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.220.2019.1.JK
     ∟Uznanie opłat pobranych przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2019 r. z tytułu czynności nieegzekucyjnych wykonanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (UKS), za czynności niepodlegające podatkowi VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj