Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1788/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.584.2017.2.KOM
     ∟w zakresie opodatkowania 23% stawką podatku VAT świadczonych przez wspólników spółki na jej rzecz usług księgowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez wspólników

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.743.2017.2.RH
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania mogą być zakwalifikowane jako wykonywanie samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym czy wykonujący je zarządzający może być traktowany jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy, zobowiązany do naliczania podatku od towarów i usług do wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki na podstawie tej umowy i wystawiania faktur VAT za świadczone usługi?

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.627.2017.2.ICz
     ∟Czy czynności realizowane przez Zarządzającego będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji czy Zarządzający będzie podatnikiem podatku od towarów i usług oraz czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez Zarządzającego.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.290.2017.2.BF
     ∟Czy od wypłaconych przez Spółkę dla Członka Zarządu i Prezesa Zarządu należności (koszty podróży: używania pojazdu prywatnego do celów służbowych według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości 0,8358 zł, wyżywienia i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji) należy pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i zaliczyć do ich przychodów podatkowych?

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.517.2017.2.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.267.2017.1.PB
     ∟W zakresie ustalenia źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.265.2017.2.PB
     ∟W zakresie ustalenia źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.442.2017.2.AŻ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Zarządzającego z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.512.2017.2.MW
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz zgłoszenia rejestracyjnego w związku ze świadczonymi ww. usługami.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.441.2017.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Zarządzającego z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.644.2017.4.JP
     ∟Czy Wnioskodawca świadcząc usługi zarządzania na podstawie Umowy zawartej ze Spółką, której jest Prezesem Zarządu, jest podatnikiem w rozumieniu przepisu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.588.2017.1.PG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czy czynności wykonywane na podstawie podpisanej umowy o świadczenie usług zarządzania stanowią samodzielną działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2017.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu usług wykonywanych na podstawie kontraktu menadżerskiego.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.747.2017.1.MC
     ∟w zakresie braku opodatkowania i dokumentowania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej Umowy

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.204.2017.2.MM
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.549.2017.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.499.2017.2.AR
     ∟Uznanie czynności wykonywanych przez Zarządzającego, określonych zapisami umowy, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Zarządzającego.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.504.2017.2.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.502.2017.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.514.2017.2.HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.533.2017.2.NF
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Zarządzającego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę z tytułu nabycia usług zarządzania.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.416.2017.2.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.548.2017.1.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2017.2.MM
     ∟1. Czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie, które Zarządzający otrzymuje na podstawie umowy o zarządzanie prawidłowo zostało zakwalifikowane przez Wnioskodawczynię jako przychód z działalności wykonywanej osobiście w zakresie umów o zarządzanie, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika podatku, wynikające z art. 41 i 42 ustawy PIT? 2. Czy nieodpłatne udostępnienie osobie zarządzającej prawa do korzystania z pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem (meble), telefonów służbowych (stacjonarnego i komórkowego), komputera lub komputera przenośnego (laptopa), samochodu służbowego (wyłącznie z kierowcą) do celów przejazdów miejscowych oraz podróży służbowych (delegacje), w sytuacji gdy Spółka ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją, konserwacją, serwisowaniem, naprawami związanymi z korzystaniem z ww. zasobów będących własnością Spółki stanowi nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 11 ustawy PIT? 3. Czy zwrot lub opłacenie przez Spółkę wydatków poniesionych przez Zarządzającego na eksploatację powierzonego mienia (w tym wydatki na paliwo, konserwację, rozmowy telefoniczne, koszty utrzymania, naprawy i inne) lub innych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań stanowi nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 11 ustawy PIT? 4. Czy w przypadku odbywania przez Zarządzającego podróży (krajowych i zagranicznych) w celu wykonywania przez niego zadań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania w miejscach znajdujących się poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Wnioskodawczyni lub stałe miejsce wykonywania wymienionej umowy, wydatki zwrócone lub opłacone przez Spółkę za korzystanie przez Zarządzającego z prywatnego samochodu osobowego oraz związane z takimi podróżami wydatki na koszty zakwaterowania, przejazdy i wyżywienie stanowią przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście (nieodpłatne świadczenie), od którego Spółka ma obowiązek obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek dochodowy? 5. Czy opłacone przez Spółkę lub zwrócone Zarządzającemu koszty konferencji, seminariów i szkoleń związanych ze świadczonymi usługami zarządzania stanowią dla Zarządzającego przychód z działalności świadczonej osobiście (nieodpłatne świadczenia)? 6. Czy opłacone przez Spółkę lub zwrócone Zarządzającemu koszty umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności OC organów Spółki za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem funkcji w organach Spółki należy zaliczyć do przychodu Zarządzającego z działalności wykonywanej osobiście, od której Wnioskodawczyni jest zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.706.2017.2.AJ
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Prezesa Zarządu z tytułu realizacji umowy, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.178.2017.2.SG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania ich tzw. podatkiem liniowym

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.328.2017.1.AC
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu świadczeń pozapłacowych wypłacanych lub udzielanych w naturze.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.626.2017.2.ICz
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych w związku z wykonywaniem czynności w ramach kontraktu menadżerskiego.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.400.2017.2.TKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej Umowy, korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy i obowiązku rejestracji Zarządzającego jako podatnik VAT, obowiązku zarejestrowania się Zarządzającego jako podatnika podatku od towarów i usług oraz obowiązku wystawienia pierwszej faktury oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących czynności świadczone przez Zarządzającego.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.701.2017.2.RH
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym w zakresie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o zarządzanie będą to przychody, które nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej określonej przepisami art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj