Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1788/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.237.2018.2.MJ
     ∟Możliwość opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług wskazanych we wniosku tzw. podatkiem liniowym.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.291.2018.2.AW
     ∟Brak uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za prowadzoną działalność gospodarczą, dla której Zainteresowany posiada status podatnika podatku VAT.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.253.2018.3.TK
     ∟Wskazanie, czy wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.241.2018.2.WB
     ∟- ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT - określenie, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy o VAT - ustalenie, czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.333.2018.1.MJ
     ∟obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń oraz innych korzyści majątkowych wypłacanych z tytułu świadczenia przez osoby kluczowe usług doradczych, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.248.2018.2.MM
     ∟zakresie skutków podatkowych sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce jawnej

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.221.2018.1.AS
     ∟Podleganie usług zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotyczy kwestii, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1, w zw. z ust. 9 ustawy o VAT oraz czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.239.2018.2.RH
     ∟Brak opodatkowania świadczonych na podstawie zawartej umowy czynności zarządzania.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.182.2018.1.MW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie świadczenia usług na rzecz spółki z o.o. przez wspólnika tej spółki.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.290.2018.1
     ∟Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej, przy świadczeniu usług na rzecz Spółki z o.o. w której Wnioskodawczyni jest udziałowcem

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.195.2018.1.ENB
     ∟Obowiązki płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.258.2018.1.AK
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych przez Menedżera oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych usług.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.321.2018.2.ŻR
     ∟nieuznanie Zarządzającego za podatnika VAT z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie Umowy, brak prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od Zarządzającego z tytułu świadczonych usług zarządzania

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.94.2018.3.KP
     ∟Koszty uzyskania przychodów oraz określenie źródła uzyskiwanych przychodów.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.237.2018.1.GG
     ∟Czy przyszłe przychody uzyskane z tytułu wykonywanych usług realizowane na rzecz Spółki, w której obecnie Wnioskodawca pełni funkcję Prezesa Zarządu, będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.of. opodatkowane, zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f. według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.325.2018.1.GG
     ∟Czy w przypadku, gdy Spółka poniesie koszty z tytułu uczestnictwa Zarządzającego w kursach, szkoleniach i konferencjach, wartość poniesionych kosztów będzie stanowić przychód dla Zarządzającego z tytułu nieodpłatnego świadczenia i stanowić będzie przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.171.2018.2.GG
     ∟Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego zastosowała prawidłowo zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym dotyczącym wartości świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych tylko w okresie od dnia 12 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., tj. w trakcie obowiązywania umowy o pracę?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.36.2017.9.RSZ
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.156.2017.8.AS
     ∟Podleganie opodatkowaniu usług zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu wykonywania tych usług

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.193.2018.2.EJ
     ∟W zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatkiem liniowym).

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.37.2017.8.JP
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.167.2018.1.AŻ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.284.2018.1.WN
     ∟brak opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.230.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie: - opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania oraz - możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z wykonywaniem usług zarządzania.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.231.2018.1.BW
     ∟- Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług zarządzania, na warunkach opisanych w niniejszym wniosku, stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania tych czynności powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? - Jeżeli wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług zarządzania powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług?

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.216.2018.2.MGO
     ∟nieuznanie świadczenia usług na podstawie umowy o zarządzanie za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą oraz nieuznania Wnioskodawcy z tytułu świadczenia ww. usług za podatnika podatku od towarów i usług

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/415-269/14-5/LS
     ∟W zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego na preferencyjnych warunkach.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.138.2018.2.RK
     ∟Możliwość opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz pracodawcy 19% podatkiem liniowym.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.217.2018.1.RH
     ∟Brak opodatkowania świadczonych na podstawie zawartej umowy czynności zarządzania.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.212.2018.1.AK
     ∟Skutki podatkowe i obowiązki płatnika z tytułu pokrywania kosztów uczestnictwa Zarządzającego w Wydarzeniach oraz pokrywania kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj