Interpretacje do przepisu
art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


146/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.387.2019.2.MK
     ∟Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Uczelni będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.345.2019.2.DW
     ∟1) Czy miesięczne wynagrodzenie ustalone przez Senat będzie przychodem w ramach art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Uczelnia zobowiązana jest naliczać zaliczkę na podatek dochodowy? 2) Czy należy od ustalonej kwoty przychodu odjąć koszty uzyskania przychodu, obecnie wynoszące 111,25 zł miesięcznie; rocznie 1335 zł? 3) Czy miesięczne wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Uczelni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy i Uczelnia nie jest zobowiązana do naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.407.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zawarciem na rzecz członków zarządu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.353.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z pokrywaniem lub zwrotem Członkom Zarządu kosztów szkolenia.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.352.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z pokrywaniem lub zwrotem Członkom Zarządu kosztów szkolenia.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.207.2019.2.IM
     ∟Wynagrodzenie wypłacone członkom rady uczelni.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.182.2019.2.MK
     ∟Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Uczelni będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.99.2019.1.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku wypłatą diet na rzecz członków Rady Stowarzyszenia

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.304.2017.11.RSZ
     ∟w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez Wnioskodawcę usług zarządczych

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.312.2018.1.DG
     ∟W zakresie uznania, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem tego podatku.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.237.2018.1.MW
     ∟Skutki podatkowe nabycia/objęcia akcji wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.232.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe nabycia/objęcia akcji wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.100.2018.4.TW
     ∟Skutki podatkowe nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.238.2018.1.TW
     ∟Skutki podatkowe nabycia/objęcia akcji wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.96.2018.4.MW
     ∟Skutki podatkowe nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.97.2018.4.MC
     ∟Skutki podatkowe nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.290.2018.1
     ∟Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej, przy świadczeniu usług na rzecz Spółki z o.o. w której Wnioskodawczyni jest udziałowcem

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.123.2018.1.KK
     ∟skutków podatkowych wypłaty wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.114.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu udostępniania Członkom Zarządu wynajętego przez Spółkę mieszkania służbowego

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.584.2017.2.RH
     ∟Opodatkowanie czynności zarządzania spółką oraz obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.764.2017.1.MC
     ∟w zakresie niewliczenia do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wynagrodzenia uzyskiwanego przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.372.2017.3.MC
     ∟w zakresie niewliczenia do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaży uzyskiwanej przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług na podstawie umów o dzieło

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.292.2017.2.SŚ
     ∟Uznanie czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.185.2017.2.MM
     ∟Czy w sytuacji korzystania przez Wnioskodawcę z opodatkowania Jego dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie rozpoczęcia uzyskiwania dochodów z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie On uprawniony do opodatkowania tych dochodów również podatkiem liniowym?

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 114-KDIP3-1.4011.241.2017.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą menedżerowi odszkodowania za powstrzymanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej oraz skutków podatkowych korzystania przez menedżerów z zasobów i składników majątku Spółki.

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.324.2017.2.DM
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania.

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.323.2017.2.DM
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania.

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.251.2017.2.MM
     ∟Opodatkowanie czynności zarządzania spółką.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.58.2017.2.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą menedżerowi odszkodowania za powstrzymywanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.175.2017.2.JM
     ∟Czy opodatkowanie opisanej wyżej diety dla członków Rady GP podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wystawianie deklaracji PIT-8C po zakończonym okresie rozliczeniowym, a następnie rozliczenie się przez każdego członka Rady samodzielnie z uzyskanych z tego tytułu dochodów jest prawidłowe?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj