Interpretacje do przepisu
art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5719/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.358.2019.1.IM
     ∟Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej przez rezydenta Szwajcarii.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.491.2019.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że zbycie przez rezydenta podatkowego Szwajcarii ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej nie spowoduje obowiązku rozpoznania przychodu/dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie na terenie Szwajcarii.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.404.2019.1.PS
     ∟Zbycie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej – źródło przychodu.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.432.2019.2.KS1
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość należności

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.398.2019.1.MJ
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodów.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.355.2019.4.DJD
     ∟Czy ponoszone koszty w związku z utworzeniem i prowadzeniem zakładu leczniczego dla zwierząt w formie gabinetu weterynarii, którego usługi weterynaryjne świadczone będą wyłącznie dla zwierząt hodowanych przez Wnioskodawczynię, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów działów specjalnych produkcji rolnej, mimo wpisania przez Wnioskodawczynię w CEIDG prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej o kodzie PKD 75.00.Z - działalność weterynaryjna?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.381.2019.2.SK
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.301.2019.2.WS
     ∟Sposób opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dochodów.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.428.2019.1.KP
     ∟W zakresie sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.413.2019.1.AP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.290.2019.3.JŁ
     ∟Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży odrębnego lokalu mieszkalnego będzie źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też przychodem z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.225.2019.3.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.402.2019.1.MJ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.300.2019.2.DP
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając dochody z tytułu świadczonych usług na podstawie umowy opisanej we wniosku, jako przedsiębiorca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.265.2019.3.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.264.2019.4.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.419.2019.3.PR
     ∟w zakresie prawa do zwrotu niesłusznie zapłaconego podatku dochodowego

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.474.2019.1.DJD
     ∟Określenie przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.283.2019.1.TW
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2019.3.MJ
     ∟Kwalifikacja do odpowiedniego źródła, przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją umowy zawartej ze Spółką.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.422.2019.1.SJ
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.366.2019.1.KU
     ∟Czy po stronie Zainteresowanych powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego o powierzchni 25,7 m2?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.332.2019.2.PS
     ∟W zakresie kwalifikacji przychodu ze zbycia części nieruchomości niewykorzystywanej w działalności gospodarczej do właściwego źródła (samodzielnego niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego).

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.345.2019.1.KS
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.258.2019.1.TW
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.326.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży w 2020 r. udziału w nieruchomości wycofanej ze spółki cywilnej rozwiązanej w dniu 31 grudnia i przekazanej na potrzeby własne.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.387.2019.2.KP
     ∟w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów i sposobu opodatkowania

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.376.2019.2.AC
     ∟w zakresie uznania Programu lojalnościowego za sprzedaż premiową lub konkurs, obowiązków płatnika w związku wydaniem nagrody w Grach hazardowych, obowiązków płatnika w przypadku wydania nagrody dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj