Interpretacje do przepisu
art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2763/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-198/16-2/AD
     ∟Czy nominalna wartość wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek wniesionych przez Spółkę jako wkład do spółki komandytowej (tj. wartość nominalna niespłaconych pożyczek) będzie kosztem uzyskania przychodów dla Spółki w razie zbycia przez Spółkę ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce komandytowej?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2019.2.AW
     ∟Przychodem z odpłatnego zbycia samochodów będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, nawet jeśli cena odbiegać będzie od ceny rynkowej

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.383.2019.1.JG
     ∟Sposób ustalenia przychodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu po zmianie korzystającego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.381.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie sposobu ustalenia przychodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu po zmianie korzystającego.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.274.2019.2.AW
     ∟Ustalenie czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wydanie przez Wnioskodawcę akcjonariuszom składników majątku w związku z likwidacją nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu i obowiązku zapłaty podatku dochodowego

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.406.2019.4.AS
     ∟Brak powstania przychodu w przypadku nieodpłatnego otrzymania przez Spółkę naniesień na nieruchomości powstałych w wyniku przeprowadzonych robót drogowych wykonanych w ramach Inwestycji oraz brak przychodu z tytułu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele Inwestycji.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2019.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych planowanych połączeń dla spółki przejmującej oraz akcjonariusza.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-561/15/19-6/S/JK3
     ∟Wypłacona odprawa będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawczyni ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.322.2019.1.BG
     ∟- czy wydanie składników majątku w postaci Należności przez Spółkę Likwidowaną na rzecz S.A. będzie powodować powstanie po stronie Spółki Likwidowanej przychodu podatkowego, i w jakiej wartości, - czy Spółka Likwidowana będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie Należności w wysokości wartości nominalnej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.339.2019.2.AT
     ∟w zakresie limitowania kosztów podatkowych związanych z zawartą usługą leasingu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.359.2019.2.MJ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem i zbyciem gwarancji pochodzenia energii elektrycznej oraz ustalenia, czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gwarancji pochodzenia stanowi przychód z zysków kapitałowych

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.283.2019.1.TW
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.277.2019.2.KK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.320.2019.4.AR
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.276.2019.3.KK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.211.2019.7.APA
     ∟Skutki podatkowe podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowozawiązaną spółkę.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.253.2019.1.ANK
     ∟Czy zmianę harmonogramu, Spółka powinna potraktować jako zmianę umowy leasingowej o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.255.2019.1.AK
     ∟zastosowanie przepisu art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej do umów leasingu zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r., w przypadku zmiany wartości rat leasingowych polegającej na znaczącym wzroście jednej z nich oraz zmniejszeniu pozostałych rat wraz ze zmniejszeniem wartości wykupu w stosunku do pierwotnego harmonogramu, oraz pozostawieniu pierwotnej wartości samochodu osobowego bez zmian

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.279.2019.1.ANK
     ∟Czy w razie likwidacji Spółki po jej stronie powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przeniesieniem na wspólników własności Nieruchomości będącej składnikiem majątku Spółki?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.373.2019.2.PS
     ∟Uznanie składników majątkowych i niemajątkowych przekazywanych do spółki nowo zawiązanej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku obowiązku opodatkowania czynności ich zbycia.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.241.2019.2.JG
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.276.2019.1.JK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu opłat (rat) wynikających z umowy leasingu operacyjnego samolotu

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.272.2019.1.BJ
     ∟czy wydzielany ze Spółki do Spółki Przejmującej Dział Nieruchomości oraz pozostający w Spółce Dział Medyczny na moment podziału przez wydzielenie będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i czy w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.267.2019.2.AP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.238.2019.1.JKT
     ∟- czy przedstawiona transakcja zbycia przez Spółkę składników majątkowych stanowi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, - czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych od Spółki w ramach wyżej opisanej transakcji, - czy know-how, które zbyła Spółka będzie stanowić dla Nabywcy know-how nietechniczne podlegające amortyzacji, - jeśli odpowiedź na pytanie 1 okaże się twierdząca, to jest składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji zostaną uznane za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, to czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa od Spółki, - czy Spółka, może uznać za koszty uzyskania przychodów wartość netto podatkową zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-25/16-3/S/MJ
     ∟Czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. do przepisów art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. nakłada na spółkę obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport, w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.76.2019.2.SP
     ∟powstanie przychodu z tytułu sprzedaży biletów, uznanie czy koszt zakupu biletów od organizatorów stanowi koszt bezpośrednio związany z przychodami ze sprzedaży biletów oraz prawo do ujęcia wydatków poniesionych na zakup biletów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur dokumentujących rozliczenie częściowe

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.85.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe zbycia udziału w organizacji płatniczej

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.239.2019.1.APO
     ∟W zakresie ustalenia, czy amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terenie odpowiedniej SSE przez Spółkę: - w części sfinansowanej ze środków własnych Spółki, niezwróconych Spółce ani nie odliczonych od podstawy opodatkowania, będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki, - w części zwróconej Spółce w ramach Dotacji nr 2, Dotacji nr 3 jak i ewentualnych Dotacji przyszłych, nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.292.2019.2.EW
     ∟Transakcja zbycia ZCP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj