Interpretacje do przepisu
art. 14 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


19/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.336.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy uznać, że w przedmiotowej sprawie przychody uzyskiwane przez Zainteresowanych jako uczestników programu motywacyjnego prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której współpracują ze Spółką tworzącą program motywacyjny na zasadach, są dla nich czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. W konsekwencji powyższego w momencie objęcia akcji nabytych częściowo odpłatnie, niewątpliwie będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe. Nabycie akcji po cenie niższej niż wartość rynkowa stanowi niewątpliwie przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 11 ust. 2b ww. ustawy. Zatem, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Stwierdzić należy, że sprzedaż przez Zainteresowanych akcji spółki dominującej, nabytych częściowo odpłatnie w ramach programu motywacyjnego, spowoduje po ich stronie powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy ustalić w wysokości ceny sprzedaży akcji. Natomiast koszt uzyskania przychodów powinien zostać ustalony na podstawie art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.341.2018.3.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2018.4.AG
     ∟obowiązki płatnika związane z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.340.2018.1.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.195.2018.2.MD
     ∟Skutki podatkowe transakcji związanych z obrotem kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-954/16-2/EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami

2015.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-737/15-2/KS1
     ∟W wyniku przeniesienia własności nieruchomości ze Spółki jawnej na rzecz jednego ze wspólników dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy. Zbycie własności udziału nieruchomości mieści się w dyspozycji powoływanego przepisu traktującego o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód z tego tytułu należy więc kwalifikować, proporcjonalnie do udziału wspólników w zyskach spółki, jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2015.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-735/15-2/KS1
     ∟W wyniku przeniesienia własności nieruchomości ze Spółki jawnej na rzecz jednego ze wspólników dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy. Zbycie własności udziału nieruchomości mieści się w dyspozycji powoływanego przepisu traktującego o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód z tego tytułu należy więc kwalifikować, proporcjonalnie do udziału wspólników w zyskach spółki, jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2013.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-455b/13/PSZ
     ∟Czy przychód uzyskany z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z zawartą umową bezpłatnego użyczenia pokoju od córki jest dla Pana wolny od podatku dochodowego?

2012.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1134/11-2/EC
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w odniesieniu do wartości spłaty przysługującej występującym wspólnikom, która nie zostanie im wypłacona będzie miał zastosowanie przepis prawny wyrażony w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe i przyjęciu, że w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawczyni, jako wspólnik pozostający w spółce, otrzyma przychód podlegający opodatkowaniu - kiedy wówczas należy rozpoznać datę powstania przychodu z tego tytułu?

2012.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1135/11-2/EC
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w odniesieniu do wartości spłaty przysługującej występującym wspólnikom, która nie zostanie im wypłacona będzie miał zastosowanie przepis prawny wyrażony w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe i przyjęciu, że w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawczyni, jako wspólnik pozostający w spółce, otrzyma przychód podlegający opodatkowaniu - kiedy wówczas należy rozpoznać datę powstania przychodu z tego tytułu?

2010.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-385/10-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

2008.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-845/08-3/AM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem upominków/nagród w ramach sprzedaży premiowej

2007.05.08 - Urząd Skarbowy w Płocku - 1419/UDD-415-33/07/AZ
     ∟Jaką formę i stawkę podatku należy zastosować do wygranych rzeczowych opisanych we wniosku ?

2007.04.18 - Urząd Skarbowy w Pabianicach - USIA/415-11/2007
     ∟Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracownika. Z uwagi na zły stan zdrowia zamierza udzielić synowi pełnomocnictwa do prowadzenia bieżących spraw firmy. Czy pełnienie pełnomocnictwa przez syna - pomoc w prowadzeniu firmy jest przychodem z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej ? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a, art. 14 b, art. 14 c, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 23.03.2007 r. wniosku. W dniu 23.03.2007 r. wpłynął do tut. Urzędu Pana wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, mianowicie przepisu art. 14 ust. 2 pkt 8 oraz art. 21 ust. 1 pkt 125 us...

2006.10.30 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BF-I/418-14/4/421/06/AG
     ∟dot. zaliczenia wartości otrzymanej nagrody rzeczowej do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej

2006.01.19 - Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie - ZN-II-2/415-35/05/EL
     ∟Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje otrzymanie towaru jak nagrody za jego ekspozycje? Stosownie do postanowień art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

2005.10.28 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-64/05/MS
     ∟Czy z tytułu wygranych w konkursach, wypłacanych na rzecz agentów, prowadzących działalność gospodarczą na rzecz spółki ciążą na niej obowiązki płatnika? Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Spółka zawiera umowy ubezpieczeniowe za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych. Agenci ubezpieczeniowi jako sprzedawcy usług polegających na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia wystawiają faktury za wykonane usługi, których nabywcą jest zakład ubezpieczeń. Dodatkowo agenci, którzy zawierają największą liczbę umów (kryteria ustalone przez zakład ubezpieczeń) premiowani są specjalnymi nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi. Najczęści...

2005.04.20 - Urząd Skarbowy w Raciborzu - IPD1-415/4/2005
     ∟ Czy organ podatkowy może zakwestionować wysokość przyjętego przez strony umowy, oprocentowania pożyczki?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj