Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3151/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-317/16-8/AD
     ∟Powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego oraz braku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem na rzecz udziałowców składników majątku w ramach likwidacji tej spółki.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2019.2.AW
     ∟Przychodem z odpłatnego zbycia samochodów będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, nawet jeśli cena odbiegać będzie od ceny rynkowej

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.327.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - przychodem podatkowym Sprzedającego ze zbycia wyżej wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie kwota należna Sprzedającemu od Kupującego tytułem ceny sprzedaży wyrażonej w umowie (uwzględniająca przejęte zobowiązania) przy założeniu, iż cena ta nie będzie odbiegać od ceny rynkowej tj. według jakich zasad należy ustalić przychód ze sprzedaży ZCP – jest prawidłowe, - kosztem podatkowym Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie suma kosztów uzyskania przychodów dotyczących każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład przedmiotu Transakcji, a w związku z tym, czy prawidłowym jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do wchodzących w skład przedmiotu Transakcji: a. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b. zapasów, c. wierzytelności

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.329.2019.2.AS
     ∟zastosowanie przepisów o cenach transferowych i kwalifikacji prawnopodatkowej kosztów uzyskania przychodów w związku z wprowadzeniem do oferty Spółki Produktu w modelu ubezpieczenia grupowego, umożliwiającego dostęp do dodatkowych usług

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-44/16-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu otrzymania majątku po likwidacji spółki, o której mowa we wniosku

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-655/16-7/APO
     ∟- Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku? - Alternatywnie, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 1, jeśli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-137/16-2/SG
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekazaniem udziałowcom spółki z o.o. niepieniężnych składników majątku w następstwie likwidacji tej spółki

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.406.2019.4.AS
     ∟Brak powstania przychodu w przypadku nieodpłatnego otrzymania przez Spółkę naniesień na nieruchomości powstałych w wyniku przeprowadzonych robót drogowych wykonanych w ramach Inwestycji oraz brak przychodu z tytułu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele Inwestycji.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-181/16-1/MM
     ∟1. Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw udziałowych przysługujących Wnioskodawcy w spółce osobowej jest równy ustalonej w umowie z nabywcą cenie? 2. Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia praw udziałowych w spółce osobowej, do której Wnioskodawca wniósł tytułem wkładu wierzytelności z tytułu pożyczek, będzie wartość nominalna pożyczek (bez odsetek umownych i opłat), czy też kapitału wraz z odsetkami umownymi i innymi należnymi od pożyczkobiorcy opłatami?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-563/16-1/MO
     ∟1. Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku? 2. Alternatywnie, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 1, jeśli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2019.2.AM
     ∟skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-562/16-2/MO
     ∟Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku? Alternatywnie, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 1, jeśli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.249.2019.2.BKD
     ∟1. Czy Stałe Wynagrodzenie uiszczane w związku z transakcjami SRK na rzecz Kontrahenta, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, 2. Czy Stałe Wynagrodzenie uiszczane w związku z transakcjami SRK na rzecz Kontrahenta, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami, potrącalny w dacie jego poniesienia tj. w dniu, na który zostanie zaksięgowany w księgach rachunkowych Spółki, 3. Czy Zmienne Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach rozliczenia transakcji SRK w zamian za przeniesienie na Kontrahenta wierzytelności, wobec których wystąpiło zdarzenie kredytowe, będzie dla Wnioskodawcy stanowić przychód podatkowy w momencie rozliczenia transakcji SRK i nie będzie to przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 updop, 4. Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia na rzecz Kontrahenta w ramach rozliczenia SRK niespłaconych wierzytelności - w części dotyczącej prowizji za udzielenie pożyczki - należy ustalić w wysokości równej sumie przychodu należnego rozpoznanego uprzednio przez Wnioskodawcę z tytułu tej prowizji, 5. Czy z tytułu zbycia na rzecz Kontrahenta w ramach rozliczenia SRK niespłaconych wierzytelności - w części dotyczącej odsetek niestanowiących przychodów należnych Wnioskodawcy - Wnioskodawca nie będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu, 6. Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia na rzecz Kontrahenta w ramach rozliczenia SRK niespłaconych wierzytelności - w części dotyczącej kapitału pożyczki - należy ustalić w wysokości równej temu kapitałowi, ale tylko do wysokości Zmiennego Wynagrodzenia proporcjonalnie przypadającej na zbywaną kwotę kapitału pożyczek

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2019.1.AS
     ∟W zakresie możliwości określenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 16g ust. 1 pkt 4 orazokreślenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport na zasadach ogólnych, wynikających z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy CIT w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez TUW w zamian za aport.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.241.2019.2.JG
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

2019.08.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.8.2019.CPIJ
     ∟ustalenie dochodu i rozliczenia straty ze sprzedaży maszyny rolniczej

2019.08.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.53.2019.CPIJ
     ∟ustalenie dochodu i rozliczenia straty ze sprzedaży maszyny rolniczej

2019.08.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.52.2019.CPIJ
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży kombajnów wykorzystywanych w działalności rolniczej

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.237.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce nabytych w 2016 r. w drodze wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z takiego zbycia będzie wartość określana jako wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych udziałowcom Spółki w 2016 r. w zamian za udziały tej Spółki w drodze ww. wymiany udziałów

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-25/16-3/S/MJ
     ∟Czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. do przepisów art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. nakłada na spółkę obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport, w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.163.2019.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem w ramach umowy faktoringu wierzytelności własnych.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.191.2019.3.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez spółkę komandytową na nabycie towarów, bonów towarowych, wycieczek itp., które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 zł brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) będą stanowiły u komplementariusza (spółki z o.o.) koszty uzyskania przychodów jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, czy przychodem komplementariusza (spółki z o.o.) podlegającym opodatkowaniu proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 zł brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna pomniejszona o należny podatek VAT.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.189.2019.1.JC
     ∟Czy Rozwiązanie Spółki i przeniesienie do Wnioskodawcy w jego wyniku Składników Majątkowych wchodzących w skład Zakładu nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych?

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.129.2019.1.BG
     ∟czy w związku ze zbyciem na rzecz Faktora Wierzytelności w ramach Usługi faktoringu: - otrzymana od Faktora kwota będzie skutkowała dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego, - Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu Faktora za Usługi Faktoringowe w postaci Dyskonta

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.245.2019.5.ID
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikowi będącemu osoba fizyczną

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-947/09-12/S/19/MS
     ∟Rozliczenie kwoty uzyskanej w momencie zbycia wierzytelności powstałych w wyniku prowadzonej działalności bankowej.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-1-261/16-7/MJ
     ∟Czy przekazanie majątku Spółki na rzecz właściciela, w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym, będzie wiązało się z powstaniem po stronie Spółki przychodu podatkowego, skutkującego powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.158.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z przekazaniem jedynemu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 oraz 14a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.203.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionego zdarzenie przyszłego, jeżeli niezamortyzowana wartość nakładów stanowiąca cenę sprzedaży (rozliczenia) będzie odbiegała od wartości rynkowej budynku i budowli (inwestycji na cudzym gruncie) zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.61.2019.4.MM
     ∟Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), będący przedmiotem Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie, przychodem podatkowym Sprzedającego ze zbycia tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wraz z przejęciem zobowiązań) będzie kwota należna Sprzedającemu od Kupującego tytułem ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj