Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2761/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.335.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej po przekształceniu w spółkę kapitałową.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.386.2019.2.ISL
     ∟Skutki podatkowych udzielenia spółce cywilnej nieoprocentowanej pożyczki przez wspólnika tej spółki

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK
     ∟Wypłata przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysków wypracowanych przez spółkę jawną, nie będzie stanowiła dla Zainteresowanych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD
     ∟Czy w świetle treści art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej istnieje możliwość dokonywania wpłaty z konta spółki jawnej na konto właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza kwotę 1 000 zł, a podatnik skutecznie wykaże, że wpłata pochodzi z jego środków?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.393.2019.3.MJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania uzyskanego za wywłaszczenie nieruchomości.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.269.2019.1.TW
     ∟Powstanie przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.298.2019.1.KK
     ∟Czy wypłata przez spółkę przekształconą (spółkę kapitałową, tj. z o.o.) należnego wspólnikom (Zainteresowanym) całości zysku w spółce przekształcanej (spółce osobowej, tj. spółce jawnej) w rozumieniu art. 52 KSH, wskutek zgłoszenia przez wspólników żądania wypłaty zysku przed przekształceniem spółki jawnej, spowoduje dla wspólników (Zainteresowanych) jakiekolwiek zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.326.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży w 2020 r. udziału w nieruchomości wycofanej ze spółki cywilnej rozwiązanej w dniu 31 grudnia i przekazanej na potrzeby własne.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.336.2019.1.KO
     ∟skutki podatkowe związane z wycofaniem ze Spółki komandytowej części wkładu w formie pieniężnej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.335.2019.1.KO
     ∟skutki podatkowe związane z wycofaniem ze Spółki komandytowej części wkładu w formie pieniężnej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.334.2019.1.KO
     ∟skutki podatkowe związane z wycofaniem ze Spółki komandytowej części wkładu w formie pieniężnej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.333.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe związane z wycofaniem ze Spółki komandytowej części wkładu w formie pieniężnej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.332.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe związane z wycofaniem ze Spółki komandytowej części wkładu w formie pieniężnej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.331.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe związane z wycofaniem ze Spółki komandytowej części wkładu w formie pieniężnej

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2019.2.AM
     ∟skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-1717/15/19-S/IM
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania (likwidacji) Spółki jawnej wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek (w tym wierzytelności o odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek) oraz wygaśnięcie zobowiązania i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki jawnej), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.250.2019.1.AM
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych i/lub prawa własności Aktywów w wyniku rozwiązania lub likwidacji spółki jawnej.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.147.2019.1.DS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania przez wspólników przedsiębiorstwa i spłaty zobowiązań oraz otrzymanie środków pieniężnych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki osobowej.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.184.2019.1.MW
     ∟Skutki podatkowe związane z wycofaniem ze spółki jawnej części wkładu w formie pieniężnej.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.178.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe związane z wycofaniem ze spółki jawnej części wkładu w formie pieniężnej.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.183.2019.1.WS
     ∟Skutki podatkowe związane z wycofaniem ze spółki jawnej części wkładu w formie pieniężnej.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.184.2019.4.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem spółki komandytowej.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.183.2019.4.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania ogółu praw i obowiązków w związku z rozwiązaniem spółki komandytowej oraz unicestwieniem tych praw w Spółce 2.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.187.2019.1.GG
     ∟Przychód z tytułu częściowego wycofania wkładu ze spółki

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.186.2019.1.GG
     ∟Przychód z tytułu częściowego wycofania wkładu ze spółki

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.298.2019.1.ES
     ∟Zmniejszenie wkładu w spółce komandytowej.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.144.2019.2.GG
     ∟Powstania przychodu w związku z częściowym wycofaniem wkładu ze spółki

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.121.2019.1.MR
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą (w części w jakiej posiada prawo udziału w zysku Spółki) wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie (objęcie) prawa do udziału w Spółce Komandytowej w proporcji odpowiedniej do wysokości wycofywanego wkładu, tj. w analizowanym przypadku wartość wkładu niepieniężnego ustalona na dzień jego wniesienia, określona w umowie Spółki Komandytowej, w proporcji odpowiedniej do wartości wycofywanego ze Spółki Komandytowej wkładu?

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.120.2019.1.MR
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą (w części w jakiej posiada prawo udziału w zysku Spółki) wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie (objęcie) prawa do udziału w Spółce Komandytowej w proporcji odpowiedniej do wysokości wycofywanego wkładu, tj. w analizowanym przypadku wartość wkładu niepieniężnego ustalona na dzień jego wniesienia, określona w umowie Spółki Komandytowej, w proporcji odpowiedniej do wartości wycofywanego ze Spółki Komandytowej wkładu?

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.104.2019.1.DS
     ∟Opodatkowanie przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj