Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.203.2019.1.JC
     ∟1. Czy przepisy art. 15 ust. 2 i 2a Ustawy o PDOP mają zastosowanie do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę wspólnie na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych (MPK), które to wydatki Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić oraz wprost przyporządkować przy pomocy kluczy podziałowych do przychodów prowadzonej działalności opodatkowanej, nieopodatkowanej i zwolnionej od podatku? 2. Czy przepis art. 15 ust. 2b Ustawy o PDOP ma zastosowanie do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę wspólnie na potrzeby działalności operacyjnej oraz działalności związanej z uzyskiwaniem przychodów z zysków kapitałowych w sytuacji, gdy te wydatki dotyczą różnych jednostek organizacyjnych (MPK), lecz Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić i wprost przyporządkować te wydatki przy pomocy kluczy podziałowych do przychodów prowadzonej działalności operacyjnej oraz do przychodów z działalności związanej z uzyskiwaniem przychodów z tytułu zysków kapitałowych?

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.204.2019.1.MG
     ∟w zakresie zastosowania do wydatków na remont kapitalny środka trwałego postanowień art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.139.2019.2.BKD
     ∟Czy opłaty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego mogą zostać rozpoznane w wyniku podatkowym Spółki w pełnej wysokości, tj. z wyłączeniem ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, w oparciu o normę wyrażoną w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP, jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem Produktów Spółki

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.195.2019.1.MG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia na życie (zarówno w części ochronnej, jak i inwestycyjnej) w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.196.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia składek związanych z zawartą umową ubezpieczenia na życie z UFK do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 oraz art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. składek.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.201.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia składek związanych z zawartą umową ubezpieczenia na życie z UFK do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 oraz art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. składek.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.224.2019.1.DP
     ∟Czy koszty komponentów (poniesione przy ich wymianie) oraz koszty znaczących istotnych remontów dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.80.2019.1.MS
     ∟Kalkulacja wysokości dochodu zwolnionego od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP oraz dochodu opodatkowanego PDOP na zasadach ogólnych.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.223.2019.2.JK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wytworzeniem wskazanych we wniosku składników majątku Wnioskodawcy, przekazanych w drodze darowizny na rzecz Uczelni

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.198.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę opłaty, o których mowa we wniosku, podlegają ograniczeniu w zakresie możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.282.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy przy kalkulacji limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, tj. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej strefowej i działalności pozastrefowej

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.199.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Usług oraz Licencji ponoszonych na rzecz Usługodawców, w odniesieniu do działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE, podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT, w części, w której koszty te są alokowane do dochodu wolnego od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.254.2019.1.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d ustawy o CIT Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o CIT limitów, poniesione przez Spółkę nakłady na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji) nabywanego dla potrzeb prowadzonych działań badawczo-rozwojowych w części niesfinansowanej dotacją unijną (w tym również odpisy amortyzacyjne w przypadku zakupu drukarki 3D, która będzie wykorzystywana w opisany sposób).

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.252.2019.1.AW
     ∟Wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji (na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin oraz wydobywanie kopalin), stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.157.2019.2.AZE
     ∟Ustalenie, czy koszty usług ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-947/09-12/S/19/MS
     ∟Rozliczenie kwoty uzyskanej w momencie zbycia wierzytelności powstałych w wyniku prowadzonej działalności bankowej.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.180.2019.2.AM
     ∟Ustalenie czy koszty nabycia Koncepcji i Usług Centralnych powinny być wyłączone ze stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.177.2019.2.AM
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty w wysokości stanowiącej nieumorzoną wartość (wartość niezaliczoną uprzednio do kosztów uzyskania przychodów) nieużywanych Aktywów, które zostały spowodowane ich faktyczną likwidacją w przypadku, gdy przedmiotowe Aktywa utraciły swoją przydatność oraz wartość użytkową i nie rokują możliwości ich dalszego wykorzystania do produkcji lub sprzedaży.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.243.2019.1.MM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z przeprowadzeniem zmian planistycznych dotyczących przekształcanych gruntów, na których jest/będzie realizowana inwestycja.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.256.2019.1.MM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na cele nieleśne, czynszu dzierżawnego oraz podatku od nieruchomości

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.215.2019.1.AK
     ∟Czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o CIT nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz określonej w art. 15e ustawy o CIT nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumy przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych?

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.168.2019.2.APO
     ∟W jakim okresie Wnioskodawca jest zobowiązany do rozpoznania przychodu lub kosztu uzyskania przychodu z tytułu opisanych w niniejszym wniosku Innych Transakcji na instrumentach pochodnych wchodzących w skład tzw. strategii zerokosztowej?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy odsetki od Kredytu zaciągniętego na zakup akcji Spółki Akcyjnej już zapłacone przez Wnioskodawcę oraz które będą zapłacone przez Wnioskodawcę w przyszłości będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w limicie określonym w art. 15c ustawy o CIT, przy czym będą to koszty związane z działalnością operacyjną Wnioskodawcy, a nie koszty związane z przychodami zaliczanymi do źródła przychodów zyski kapitałowe.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.108.2019.2.MS
     ∟1. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem usług Workplace w części stanowiącej wynagrodzenie z tytułu korzystania z określonego oprogramowania lub aplikacji: - w części w jakiej zaliczane są do kosztów wytworzenia produktów - nie podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, - w części w jakiej zaliczane są do kosztów sprzedaży/kosztów ogólnozakładowych - podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem usług zapewnienia dostępu do oprogramowania: - w części w jakiej zaliczane są do kosztów wytworzenia produktów - nie podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, - w części w jakiej zaliczane są do kosztów sprzedaży/kosztów ogólnozakładowych - podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.172.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy właściwym jest zaliczenie kosztów amortyzacji komputerów i energii elektrycznej przez nie zużytej, jeśli komputery te służą tylko do wydobycia waluty wirtualnej, jako kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, - czy właściwym jest przypisanie 100% kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami (opisanych powyżej) do działalności z zysków kapitałowych i tym samym zaliczenia ich w koszty roku 2019 w całości, przy założeniu, że jedynym przychodem spółki komandytowej będzie przychód z zamiany waluty wirtualnej na środki pieniężne.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-1166/14-2/S.AG.MC
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek w związku z cienką kapitalizacją

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.162.2019.1.MM
     ∟w zakresie: -Czy Spółka postąpiła prawidłowo ujmując w kosztach uzyskania przychodu w 2019 r. stratę z tytułu trwałego odłączenia części składowej środka trwałego? -Czy odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej środka trwałego po częściowej fizycznej likwidacji, a przed zmniejszeniem wartości początkowej środka trwałego w ewidencji środków trwałych, mogą stanowić koszty podatkowe?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.92.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez:  Wnioskodawcę wynikające z zawartej Umowy Licencyjnej 1 wykorzystywanej przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT na podstawie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT - jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi, w części stanowiącej wynagrodzenie za prawa do korzystania: - ze Znaków Towarowych oraz Marek Własnych, - z Domen Internetowych,  Spółkę Zależną z tytułu opłat na podstawie Umowy Licencyjnej 2 wykorzystywanej przez Spółkę Zależną na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego (które dla celów rozliczenia podatku dochodowego są alokowane do Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Zależnej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki Zależnej), nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT na podstawie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT - jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi w części stanowiącej wynagrodzenie za prawa do korzystania: - ze Znaków Towarowych oraz Marek Własnych, - z Domen Internetowych.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.173.2019.1.RK
     ∟określenie źródła przychodów z udzielonej licencji na korzystanie ze znaków towarowych oraz w jakiej wysokości odpisy amortyzacyjne od praw ochronnych Spółka powinna alokować do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych oraz do kosztów z innych źródeł

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.180.2019.1.BKD
     ∟Czy Usługa stanowi którąkolwiek z usług, o których mowa art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Usługi należy uznać za bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez Wnioskodawcę towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT a zatem niepodlegające ograniczeniu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj