Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.57.2019.1.SP
     ∟ustalenie czy opłaty za przyłączenie do sieci gazowej/energetycznej stanowią koszt pośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a tym samym wydatki poniesione na przyłączenie do sieci powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie dokonania końcowego odbioru przyłączenia Spółki do sieci

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.108.2019.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług IT.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.73.2019.2.HK
     ∟czy do wydatków na nabycie Usług Finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.74.2019.2.HK
     ∟czy do wydatków na nabycie Usług Finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.75.2019.2.HK
     ∟czy do wydatków na nabycie Usług Finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.108.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dla potrzeb kalkulacji limitów określonych w art. 15c i 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.99.2019.2.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1w odniesieniu do usług compliance.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.96.2019.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług Wsparcia.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.124.2019.1.JF
     ∟Czy przepływy finansowe wymienione powyżej, związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK (w tym rozliczenie z tytułu wykorzystania straty, rozliczenia ewentualnych nadwyżek, niedopłat, korekt, czy też pokrycia kwot odsetek od zaległości podatkowych) realizowane pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK, pozostaną neutralne dla celów CIT, tzn. nie będą stanowić przychodów i kosztów podatkowych dla Spółek?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.67.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku Usług Z zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.93.2019.1.MK
     ∟czy w odniesieniu do Opłat ponoszonych na podstawie Umowy Wsparcia Technicznego za świadczenie usług znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.83.2019.1.AM
     ∟ustalenie czy opisane we wniosku inwestycje w obcym środ-ku trwałym stanowią długoterminowy projekt z zakresu infra-struktury publicznej, o którym mowa w art. 15c ust. 8 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji koszty wynikające z kredytów i pożyczek wykorzystanych do budowy tych inwestycji nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.103.2019.1.MF
     ∟w zakresie stosowania ograniczeń wynikających z art. 15c i art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów, związanych z działalnością zwolnioną z opodatkowania oraz związanych zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i z działalnością zwolnioną z opodatkowania

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.184.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od nabytego know-how podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.138.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy koszty Opłat Licencyjnych stanowią koszty bezpośrednio związane ze świadczonymi przez Spółkę usługami w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.109.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od nabytego know-how podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.96.2019.2.MO
     ∟Czy koszty Usług nabytych od Spółek powiązanych stanowią dla Wnioskodawcy koszty Usług, wymienionych w art. 15e ust. 11 ustawy o CIT i tym samym nie będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.63.2019.2.KK
     ∟Art. 15e - usługi compliance w zakresie systemu zgodności oraz kodeksu etycznego

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.107.2019.2.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług Wsparcia.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.128.2019.1.MS
     ∟W którym momencie Wnioskodawca uprawniony jest rozpoznać za koszty uzyskania przychodów wypłacone na rzecz pracowników nagrody roczne (zaliczki) wymienione we wniosku?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.27.2019.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku wydatki na rzecz podmiotu powiązanego związane z realizacją umowy outsourcingu pracowniczego w zakresie marketingu i reklamy nie stanowią kosztów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.39.2019.2.HK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty Usług wsparcia technologicznego nie stanowią kosztów usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1-3 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty Usług wsparcia technologicznego stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów, w postaci części i komponentów, w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji w odniesieniu do przedmiotowych kosztów uzyskania przychodów zastosowania nie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.72.2019.1.APA
     ∟ustalenia czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za nabycie usługi zakupowej podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.61.2019.2.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie usług HR znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.100.2019.3.AG
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów odkupu akcji od Osób Uprawnionych oraz kwalifikacja tych kosztów do odpowiedniego źródła przychodów.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.154.2019.1.APO
     ∟Czy wydatki poniesione na wykonanie projektu prac budowlanych związanych z remontem i przebudową łazienek standardowych oraz zmianą aranżacji łazienek dla niepełnosprawnych, nadzór autorski i nadzór budowlany nad nimi, jak również związane z nimi koszty podróży pracowników wykonawcy, powinny zostać zaklasyfikowane jako koszty pośrednie, a zatem zostać potrącone w dacie ich poniesienia?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.120.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na wykonanie projektu architektonicznego, koncepcji przebudowy kawiarni, nadzór nad pracami modernizacyjnymi oraz związane z nimi koszty podróży pracowników wykonawcy mogą zostać potrącone w dacie ich poniesienia czy też powinny podwyższyć wartość początkową środka trwałego.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.114.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat ponoszonych na podstawie Umowy Wsparcia Inżynieryjnego za świadczenie Usług zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.75.2019.2.BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonej Wnioskodawcy kary umownej z tytułu niedotrzymania terminów realizacji Umowy

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.103.2019.1.AS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Premii wypłacanych Pracownikom i Członkom Zarządu, których wysokość skalkulowana jest w oparciu o określony procent zysku netto Spółki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj