Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.130.2019.1.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie usług finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.128.2019.1.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie usług Skarbca i Zarządzania Ryzykiem znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.129.2019.1.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie usług podatkowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.125.2019.1.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie usług komunikacyjnych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.126.2019.1.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie usług sprzedażowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.127.2019.1.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie usług prawnych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.155.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie technologii i rozwoju

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.87.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług prawnych oraz usług doradztwa podatkowego

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.154.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie komunikacji

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.151.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie ochrony danych

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.152.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie skarbu grupy

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.153.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.156.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie zarządzania kluczowymi klientami

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.85.2019.1.AR
     ∟Sposób rozliczenia bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z realizacją kontraktów długoterminowych.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.51.2019.3.AG
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Wydawców, dokumentowania kosztów uzyskania przychodów na podstawie Raportów lub wewnętrznych poleceń księgowania oraz sposobu rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.87.2019.1.BKD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku Przekształcenia Spółka z o.o. nie będzie uprawniona do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodu na gruncie PDOP wydatków (kosztów) poniesionych przez Spółkę z o.o. przed dniem Przekształcenia, które podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodu dopiero po dniu Przekształcenia, bowiem uprawniona do rozpoznania tych wydatków jako koszty podatkowe będzie Spółka komandytowo-akcyjna

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.84.2019.AT
     ∟w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy opłat zmiennych za usługi wodne.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.83.2019.1.JK
     ∟w zakresie sposobu i momentu podatkowego rozliczenia wydatków związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.109.2019.1.AM
     ∟w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do nabywanych od podmiotu powiązanego opisanych we wniosku usług dotyczących: doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, personelu (w zakresie selekcji kandydatów), ochrony danych, personelu (oprócz selekcji kandydatów), skarbu grupy, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji, technologii i rozwoju, zarządzania kluczowymi klientami, zastosowanie znajdzie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.170.2019.1.APO
     ∟Czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Dzierżawy, Wnioskodawca będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia niezamortyzowanej części nakładów poniesionych na Płytę Postojową do kosztów uzyskania przychodów?

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.98.2019.1.LG
     ∟Ustalenie czy wydatek w postaci wynagrodzenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy może być uznany za koszt uzyskania przychodu.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.69.2019.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy jeśli Wnioskodawca otrzymał lub otrzyma w przyszłości dywidendy od Spółek Zależnych, to dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów na podstawie art. 15 ust. 2 - 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien on uwzględnić w kalkulacji, o której mowa ww. przepisach, również przychód z tytułu dywidend od Spółek Zależnych oraz czy jeśli Wnioskodawca uzyskał lub uzyska w przyszłości przychód z tytułu dywidendy, to powinien on uwzględnić ten przychód w kalkulacji proporcji kosztów alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB1-1/4510-164/15-1/NL
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze transakcji wymiany udziałów

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.77.2019.1.ŚS
     ∟dot. zakresie o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy: - koszty gwarancji i poręczeń związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytów/pożyczek zaciągniętych przez Spółkę, poniesione na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej stanowiące koszty finansowania dłużnego, o których mowa w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz równocześnie koszty usług lub wartości niematerialnych, o których mowa w art. 15e ww. ustawy i w konsekwencji, mogą podlegać jednocześnie ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zarówno na podstawie art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i na podstawie art. 15e ww. ustawy, - w przypadku, gdy koszt gwarancji/poręczenia, który podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zarówno na podstawie przepisu art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i art. 15e ww. ustawy oraz został już w jakiejś wysokości wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie limitu wynikającego z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to w tej wartości w której został wyłączony z kosztów podatkowych na podstawie art. 15c ww. ustawy nie będzie już brany pod uwagę przy kalkulacji ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - czy ustalając, jaka część nadwyżki kosztów finansowania dłużnego niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów, określona na podstawie limitu wynikającego z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przypada na gwarancje lub poręczenia związane z zabezpieczeniem spłaty kredytów/pożyczek zaciągniętych przez Spółkę, Spółka powinna stosować proporcję wartości danego kosztu gwarancji/poręczenia do wartości wszystkich kosztów finansowania dłużnego.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.101.2019.1.AG
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu usług ubezpieczeniowych, obejmujących również prowizję brokera oraz podatek od ubezpieczeń, bez stosowania jakichkolwiek ograniczeń.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.89.2019.1.AS
     ∟Ustalenie, czy Spółka, na podstawie art. 15e ust. 11 pkt 1 updop, jest uprawniona do niestosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop w odniesieniu do Kosztów Usług PM.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-1168/14-2/S/AG/MC
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek w związku z cienką kapitalizacją

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.47.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług IT podlegają ograniczeniu zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym zarówno do 31 grudnia 2018 r., jak i od 01 stycznia 2019 r.).

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.86.2019.1.AW
     ∟W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., zapłacone w 2018 r. odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów w spółce z o.o. stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w momencie ich zapłaty

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.71.2019.1.AR
     ∟Czy wydatki poniesione w związku z połączeniem spółek będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj